Statutární město Brno
městská část Brno-Žabovřesky
Horova 28
616 00   Brno
tel: 549 523 511
fax: 549 213 615
e-mail: info@zabovresky.cz
elektronická podatelna: podatelna.zabovresky@brno.cz
ID datové schránky: n97byjq
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: 14327514/0600
Statutární město Brno
HC Kometa Brno

Aktuálně ze Žabovřesk

Pozvání žabovřeské Knihovny Jiřího Mahena  - ilustrační obrázek

Pozvání žabovřeské Knihovny Jiřího Mahena

26.05.2016
Útěky a vyhnání 1938
V roce 1938, v souvislosti s podpisem Mnichovské dohody, muselo z našeho pohraničí do vnitrozemí uprchnout více než 370 000 Čechů, Židů a protinacisticky smýšlejících Němců. Tuto málo známou kapitolu našich dějin připomene přednáška JUDr. Jaroslava Těšínského doplněná o dobové fotografie a vzpomínky pamětníků.
Přednáška se uskuteční v úterý 31. 5. v 18 hodin v sále Rubínku, Poznaňská 10.
Sdělení Magistrátu ke škodám způsobenám zvěří - ilustrační obrázek

Sdělení Magistrátu ke škodám způsobenám zvěří

26.05.2016
Sdělení pro občany - škody zvěří na nehonebních pozemcích
V poslední době dochází ke zvýšenému výskytu černé zvěře, a tím i k nárůstu škod, které tato zvěř působí na pozemcích a zemědělských plodinách.
K zabránění vzniku těchto škod je především nutné, aby si samotní vlastníci pozemků učinili přiměřená opatření, a to například instalací pachových ohradníků, vybudováním dostatečného oplocení, apod. Současně upozorňujeme, že se škody zvěří na nehonebních pozemcích nehradí.
V případě zjištění výskytu zvýšeného počtu černé zvěře doporučujeme obrátit se nejdříve na myslivecké sdružení, které v dané lokalitě působí a zjistit, zda se jedná o honební nebo nehonební pozemky.
V případě honebních pozemků se členové mysliveckého sdružení zaměří na daný pozemek a budou zde provádět zvýšený odlov zvěře dle platného plánu lovu.
Jestliže se bude jednat o nehonební pozemky, musí se vlastník nebo nájemce nehonebního pozemku obrátit na Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Kounicova 67, 601 67 Brno, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti.
Žádost se podává u Ing. Tomáše Pohla, tel.: 542 174 018, e-mail: pohl.tomas@brno.cz nebo u Ing. Vladimíra Votavy, tel.: 542 174 036, e-mail: votava.vladimir@brno.cz.
Rozhodnutím o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích na území města Brna lze povolit lov zvěře přímo na předmětném nehonebním pozemku, např. zaplocené zahradě. Tento lov se povoluje za přesně stanovených podmínek a pouze tam, kde konfigurace terénu umožňuje bezpečnou střelbu z lovecké zbraně. V povolení se zejména určí denní doba lovu, zásady vzájemní koordinace postupu osob nebo omezení vstupu na nehonební pozemek.
Hovory s občany v červnu - ilustrační obrázek

Hovory s občany v červnu

23.05.2016
Hovory s občany se konají ve středu 8. 6. 2016 v 16 hodin v DSA Rubínek. Tématem je veřejná zeleň při ulici Klímova a kontaktní místo pro starší Senior Point.
Uzavírka části ul. Sochorova a Horova - ilustrační obrázek

Uzavírka části ul. Sochorova a Horova

11.05.2016
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tř. podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a čl. 29 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna, na základě souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, společnosti Brněnské komunikace a. s.,
MČ Brno – Žabovřesky, Dopravního podniku města Brna, a. s., rozhodl podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto:
povoluje částečnou a úplnou uzavírku místní komunikace v části ul. Sochorova a Horova (Sochorova č. 9 – Horova č. 48), v 7 etapách, z důvodu opravy komunikace a výměny kolejí tramvajové tratě,
v termínu od 11. 5. 2016 do 31. 7. 2016
částečná uzavírka bude realizována v době provádění přípravných prací a vlastních oprav, v době pokládky obrusné vrstvy v rámci 7. etapy, pak bude v režimu uzavírky úplné.
Popis objížďky:
Objížďka se nařizuje dle DZ na místě dle jednotlivých etap, pro MHD následovně:
Autobusy linek 44, 67, 84, N92 budou v úseku mezi zastávkami Přívrat a Štursova odkloněny ulicí Vrázovou. Odklonem vynechají zastávku Rosického náměstí a náhradou obslouží zastávku Vrázova. Autobusy linky x83 budou od zastávky Haasova odkloněny ulicemi Královopolskou
a Vychodilovou do smyčky Vychodilova. Zastávka Rosického náměstí bude přeložena do ulice Královopolské a na odklonové trase autobusy navíc obslouží zastávky Přívrat a Vychodilova – platí pro 1. – 6. etapu, v 7. etapě při úplné víkendové uzavírce křižovatky Horova x Královopolská, autobusy linek 44, 67, 84, N92 budou vedeny ve stejném opatření jako výše. Autobusy linky x83 budou ukončeny v zastávce Haasova. Přemístění zastávek MHD, respektive jejich dočasné zrušení, sdělí provozovatel cestující veřejnosti způsobem obvyklým a v dostatečném časovém předstihu.
Upozornění pro občany. - ilustrační obrázek

Upozornění pro občany.

10.05.2016
Od 08.08.2016 proběhne čištění komunikací dotčených rekonstrukcí ulic Minská a Horova. Ve vlastním zájmu prosíme občany, aby sledovali naše internetové stránky a především dopravní značení na komunikacích.
Energetický regulační úřad pobeseduje s občany - ilustrační obrázek

Energetický regulační úřad pobeseduje s občany

05.05.2016
Dne 15. června 2016 se uskuteční beseda představitelů Energetického regulačního úřadu v čele s předsedkyní ERÚ Alenou Vitáskovou s občany Brna. Hlavním tématem budou změny účtování elektřiny pro domácnost. Beseda se koná ve Sněmovním sále na Nové radnici od 16 hodin.
Pokračování rekonstrukce k Rosického náměstí - ilustrační obrázek

Pokračování rekonstrukce k Rosického náměstí

05.04.2016
Na základě rozhodnutí orgánů města Brna dojde od 6. 4. 2016 k provedení opravy komunikace na ulici Horova od konce nyní rekonstruovaného úseku dle projektové dokumentace až po Rosického náměstí, tj. křižovatku Stránského - Královopolská - Rosického náměstí.

Investory tohoto úseku jsou:
• DPmB, pro který se bude provádět multikanál na pravé straně ve směru k Rosickému náměstí, kde dodavatelem multikanálu je firma Unika
• DPmB - koleje, kde dodavatelem jsou Dopravní stavby Brno
• Brněnské komunikace - dodavatelem pro obrubníky a chodníky bude firma Firesta


Práce započnou 6. 4. 2016 na multikanálu, následně bude prováděna oprava obrubníků a chodníků.

Koncem dubna započnou práce na opravě tramvajové tratě.

Po dobu trvání opravy bude umožněno zásobování obchodů a přilehlých objektů po tramvajové trati.


Upozornění: od 6. 4. 2016 nebude možno oboustranně parkovat podél tohoto úseku komunikace - tak jak je uvedeno na nově osazeném dopravním značení!
Začíná blokové čištění - ilustrační obrázek

Začíná blokové čištění

11.03.2016
Dne 22. března začíná letošní blokové čištění komunikací. Po úklidu po zimě následuje 1. etapa blokového čištění. Vše najdete na Úřední desce v sekci Dlouhodobá sdělení. Můžete využít i rychlou navigaci.

Znovu upozorňujeme občany, že informace umístěné na úřední desce jsou pouze informativního charakteru. Ve vlastním zájmu sledujte především dopravní značení na komunikacích.
ČSÚ - Výběrové šetření v domácnostech - ilustrační obrázek

ČSÚ - Výběrové šetření v domácnostech

27.01.2016
Český statistický úřad oznamuje konání výběrového šetření v domácnostech, které se uskuteční od 6. 2. do 5. 6. 2016.
Více informací najdete v sekci Úřední deska - podsekci Veřejné vyhlášky jiných úřadů.
Sňatky v roce 2016 - ilustrační obrázek

Sňatky v roce 2016

06.11.2015
Snoubencům, kteří mají zájem o uzavření sňatku v naší obřadní síni na Makovského náměstí, nabízíme termíny pro rok 2016. Jejich rozpis je zveřejněn v sekci Úřední deska - dlouhodobá sdělení. Můžete využít i rychlou navigaci.