Aktuálně ze Žabovřesk

Informace k rekonstrukci na ulici Králova - ilustrační obrázek

Informace k rekonstrukci na ulici Králova

17.03.2017
Z důvodu rekonstrukce kanalizace na ulici Králova budou v letních měsících zahájeny stavební práce.

Stavba: Brno, Králova – rekonstrukce kanalizace
Investor: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno
Termín zahájení stavby: červenec 2017
Předpokládané ukončení stavby: září 2018

Před zahájením rekonstrukce na ulici Králova proběhne na přelomu měsíce března a dubna 2017 kácení dřevin v nezbytně nutném rozsahu. Odstraněny budou pouze stromy a keře, které rostou v trase rekonstruovaných inženýrských sítí. Po ukončení stavby budou provedeny nové výsadby stromů a celkové vegetační úpravy.
Žádáme Vás tímto o respektování dopravního značení, trpělivost a shovívavost v průběhu výstavby.
Děkujeme za pochopení.

Podrobné informace k této akci najdete na našich stránkách v sekci Úřední deska - dlouhodobá sdělení
Dubnové hovory s ministryní - ilustrační obrázek

Dubnové hovory s ministryní

17.03.2017
V dubnu se Hovory s občany se uskuteční 12. 4. v 16 hodin, tentokrát se vzácným hostem – ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou. Hovory se konají v Rubínku na Poznaňské 10.
Ptačí chřipka aktuálně - ilustrační obrázek

Ptačí chřipka aktuálně

10.03.2017
Aktuální informace pro veřejnost k nákaze ptačí chřipky (aviární influenzy)
Státní veterinární správa z důvodu zlepšení nákazové situace ruší mimořádná veterinární opatření k zamezení šírení nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území
České republiky, vydaná 10. ledna 2017.
Zrušená mimořádná opatření na celém území republiky zakazovala pořádání akcí, pri nichž docházelo k soustředení většího množství drůbeže nebo ptactva na jednom místě.
Od 28. 2. 2017 neeviduje SVS v CR žádné nové ohnisko ptačí chřipky. Po provedené povinné desinfekci nákazou zasažených chovu a uplynutí legislativou daných lhůt byla již zrušena uzavřená pásma u osmi ohnisek a pro chovatele v těchto oblastech již neplatí mimořádná veterinární opatření. V ochranných pásmech a pásmech dozoru okolo všech zbývajících ohnisek naopak platnost nařízených povinností a omezení v souvislosti s nákazou platí, postupně však bude rušených pásem přibývat. Aktuální stav vydaných a nařízených mimořádných veterinárních opatření lze sledovat na webu SVS.
https://www.svscr.cz/narizeni-vydana-svs-v-souvislosti-s-aktualni-nakazou-ptaci-chripky-na-uzemi-cr/
Navzdory lepší nákazové situaci je riziko zavlečení nákazy do chovu stále vysoké. SVS proto opět chovatelům připomíná nutnost dodržovat zásady biologické bezpečnosti.
Aktuální informace o výskytu ptačí chřipky v ČR najdete na stránkách Státní veterinární správy.
Uzavírka komunikace na Jana Babáka  - ilustrační obrázek

Uzavírka komunikace na Jana Babáka

01.03.2017
Odbor všeobecný ÚMČ BŽ, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

povoluje úplnou uzavírku části ulice:
Jana Babáka, Brno, která bude uzavřena v rozsahu cca 240,00 m2, mezi uzlovými body č. 873 – č. 827, z důvodu umístění stavebního zařízení – jeřábu a stavebního materiálu
v termínu 07. 03. 2017 a 16. 06. 2017.


Objízdná trasa pro motorová vozidla povede po ulici Jana Babáka a Tábor, Brno.
 Uzavírka komunikace Kroftova  - ilustrační obrázek

Uzavírka komunikace Kroftova

27.02.2017
Odbor všeobecný ÚMČ BŽ jako příslušný silniční správní úřad ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Lesů města Brna, a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK a dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy vydané Odborem dopravy Magistrátu města Brna, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

povoluje úplnou uzavírku veřejně přístupné účelové komunikace:

NN 331 od ulice Kroftova, Brno, na parcele p. č. 5179/6 v k. ú. Žabovřesky, mezi uzlovými body č. 3585 – č. 3590, z důvodu vybudování opěrné zdi a přeložky IS,
v termínu od 01. 03. 2017 do 30. 06. 2017.


Vedení objízdných tras pro vozidla při úplné uzavírce veřejně přístupné účelové komunikace NN 331 není stanoveno, vjezd motorových vozidel bude na povolení stavby, popřípadě může vést z ulice U Vodárny, Brno. Bude zajištěn bezpečný přístup k sousedním nemovitostem a bezpečný průchod pro pěší v trase uzavírky.
V březnu začne první letošní blokové čištění  - ilustrační obrázek

V březnu začne první letošní blokové čištění

16.02.2017
Koncem března proběhne po celém územé Žabovřesk úklid po zimě. Harmonogram najdete v sekci Úřední deska, podsekci Dlouhodobá sdělení, nebo využijte rychlé navigace.
Opět apelujeme na majitele vozidel, aby sledovali především mobilní dopravní značení, které je rozmísťováno před blokovým čištěním do příslušné lokality. Termíny se mohou změnit - tento harmonogram je pouze orientační.
V domácnostech proběhne statistické šetření   - ilustrační obrázek

V domácnostech proběhne statistické šetření

25.01.2017
Výběrové šetření Českého statistického úřadu zaměřené na životní podmínky 2017 se uskuteční v období od 4. 2. do 28. 5. 2017.
Více informací (včetně způsobu prokazování tazatelů) najdete v sekci Úřední deska, podsekci Veřejné vyhlášky jiných úřadů.
Dopravní studie Plovdivská 7 na webu - ilustrační obrázek

Dopravní studie Plovdivská 7 na webu

22.12.2016
V sekci Úřední deska - Dlouhodobá sdělení najdete Dopravní studii Plovdivská 7 2016.
Sňatky v roce 2017 - ilustrační obrázek

Sňatky v roce 2017

25.11.2016
Termíny sňatkových obřadů pro rok 2017 jsou zveřejněny v sekci Úřední deska - dlouhodobá sdělení. Můžete také využít rychlé navigace.