Aktuálně ze Žabovřesk

Oslavy výročí osvobození - ilustrační obrázek

Oslavy výročí osvobození

28.04.2017
V pondělí 8. května se koná slavnostní shromáždění k 72. výročí osvobození ČR od nacismu. Uskuteční se v 10 hodin v areálu Kaunicových kolejí za účasti představitelů města Brna, Jihomoravského kraje, městské části Brno-Žabovřesky, Českého svazu bojovníků za svobodu a dalších složek veřejného života.
Tomuto slavnostnímu shromáždění předchází malé pietní zastavení u pomníku obětí 2. světové války na Buroanově náměstí dne 8. 5. 2017 v 9.30 hodin.
Zveme Vás k účasti.
POZVÁNKA NA XII. PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI - ilustrační obrázek

POZVÁNKA NA XII. PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI

25.04.2017
Slavnostní koncert k 72. výročí osvobození
NEBE PLNÉ HVĚZD
v rámci XII. PŘÍHRANIČNÍCH SLAVNOSTÍ
se uskuteční v neděli 30.dubna 2017 od 16:30 hodin
v parku před klubem Šelepka. VSTUP VOLNÝ
Krátkodobá uzavírka tunelů - ilustrační obrázek

Krátkodobá uzavírka tunelů

19.04.2017
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, rozhodl podle ust. § 24 odst. 2 zákona
o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
povoluje uzavírku silnice
silnice: I/42 Brno-Velký městský okruh, MČ Brno – Královo Pole a MČ Žabovřesky, okr. Brno- město, kraj Jihomoravský
v místě: KRÁLOVOPOLSKÝ TUNEL („KT“) v Brně včetně obou předportálí tunelu
GALERIE VORONĚŽSKÁ + GALERIE ZÁHŘEBSKÁ
km cca 3,200 - 5,100 dle staničení silnice I/42
druh uzavírky:
úplná (galerie Voroněžská, následně galerie Záhřebská)
částečná (obousměrný provoz střídavě vždy v jedné tunelové troubě)
úplná (oba směry jízdy – tunel A i B – označeny též „tunel I a tunel II“)
důvod uzavírky:
pravidelná jarní údržba KT, údržba technologických zařízení KT, komplexní zkoušky řídícího systému KT + čištění galerií

termín uzavírky – úplná – galerie Voroněžská: 24.04.2017 od 21.00 hod - 25.04.2017 do 05.00 hod.
termín uzavírky – úplná – galerie Záhřebská : 25.04.2017 od 21.00 hod - 26.04.2017 do 05.00 hod.
termín uzavírky – částečná - tunel A (KTI) : 26.04.2017 od 06.00 hod - 27.04.2017 do 05.00 hod.
termín uzavírky – částečná - tunel B (KTII): 27.04.2017 od 06.00 hod - 28.04.2017 do 05.00 hod.
termín uzavírky – úplná - tunel A i tunel B: 28.04.2017 od 21.00 hod - 30.04.2017 do 21.00 hod.


Popis objížďky:
Objízdná trasa při úplné uzavírce obou tunelových trub KT (tunel A i B) bude vedena po silnicích I/42, I/43, II/640 ul. Hradecká a po místních komunikacích. Konkrétně pro směr Praha, Bratislava, Vídeň (Brno – Žabovřesky, Brno – Bystrc) je navržena objízdná trasa z ul. Porgesovy (silnice I/42) na ul. Sportovní (silnice I/43), dále přes MÚK Kosmova větví MÚK na místní komunikace u královopolského vlakového nádraží, dále je vedena objížďka ulicí Kosmovou (starý úsek silnice I/42), dále po místní komunikaci v ul. Palackého třída a po silnici II/640 v ul. Hradecká zpět na silnici I/42 (průjezd po mostě nad ul. Královopolská a galerií Záhřebská na ul. Žabovřeskou). Pro směr Olomouc (Brno – Líšeň, Židenice, Lesná) je navržena objízdná trasa z ul. Žabovřeské galerií Voroněžská (rampa MÚK Žabovřeská x Hradecká - silnice I/42), dále po mostě nad ul. Královopolskou na silnici II/640 (ul. Hradecká), dále sjezdovou větví z II/640 na ul. Palackého třída, dále ulicí Kosmovou (starý úsek silnice I/42), nájezdovou rampou na silnici I/43 v ul. Sportovní a na MÚK Svitavská radiála zpět na silnici I/42 (ul. Porgesova).
Směr Praha příjezd od Svitav po sil. I/43 – objízdná trasa je vedena po sil. II/640 ul. Hradecká; směr Svitavy od Pisárek (od Pražské radiály) – doprava je odkloněna před tunelem na silnici II/640
ul. Hradecká, dále pak plynule na sil. I/43 směr Svitavy.
Při uzavření tunelové trouby A (tunel I) ve výše uvedených termínech bude doprava ve směru Praha, Bratislava, Vídeň (Brno – Žabovřesky, Bystrc) převedena do tunelové trouby B (tunel II), kde bude obousměrný provoz. Při uzavření tunelu B bude doprava ve směru Olomouc (Brno - Líšeň, Židenice, Lesná) převedena do tunelu A, kde bude v uvedeném termínu obousměrný provoz. Při úplné uzavírce KT bude osazeno přenosné dopravní značení (DZ) na objízdných trasách, které bude sloužit jako podpora proměnného DZ KT; proměnné DZ KT avizuje jednotlivé dopravní stavy v KT dle návrhu uzavírky. Proměnné DZ KT bude využito jak při úplné uzavírce obou tunelových trub A i B, tak vždy při uzavírce střídavé (nejprve tunelu A, pak tunelu B). Při úplné uzavírce KT (A i B) budou kromě popsané objízdné trasy vyznačeny rovněž objízdné trasy ve směru do Králova Pole a na ul. Hradeckou z uzavřeného odbočení z ul. Korejské do tunelu.
Objízdné trasy při uzavírkách galerií – vyznačí se přenosným DZ základní směry (Praha, Bratislava, Olomouc, Wien) na okružní křižovatce Hradecká a před křižovatkou s ul. Královopolskou v obou směrech. Přenosné DZ slouží jako podpora proměnného a trvalého dopravního značení. Pro objízdnou trasu uzavřené galerie Záhřebská se využije objízdná trasa přes ul. Královopolskou a Luční zpět na I/42. Uzavřená galerie Voroněžská odkloní veškerou dopravu do tunelu B.
Nové uzavírky komunikací  - ilustrační obrázek

Nové uzavírky komunikací

10.04.2017
Odbor všeobecný Úřadu městské části města Brna (dále jen ÚMČMB), Brno – Žabovřesky, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:
1) Povoluje úplnou uzavírku části ulice:
Zeleného, Brno
mezi uzlovými body č. 3679 – č. 2949 – č. 2947 – č. 3665 (od ulice Gogolova po ulici Marie Steyskalové) z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace
v termínu od 10. 04. 2017 do 30. 11. 2017.
Objízdné trasy pro motorová vozidla jsou stanoveny po ulicích Tichého, Březinova, Mučednická, Minská, Marie Steyskalové, Zeleného, popřípadě Tichého, Březinova, Mučednická, Minská, Horova, Bráfova, Zeleného, v opačném směru Zeleného, Bráfova, Horova, Minská, Mučednická, Březinova, Tichého.
2) Povoluje částečnou uzavírku ulice:
Králova, Brno
mezi uzlovými body č. 719 - č. 729 – č. 16739 – č. 730 – č. 731 (od ulice Sirotkova po ulici Nárožní) z důvodu rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek
v termínu od 10. 04. 2017 do 30. 06. 2017.
Objízdné trasy pro motorová vozidla jsou stanoveny po ulicích Králova, Mučednická, Sirotkova, nebo Nárožní, Jelínkova, Šeránkova, Brno.
Informace k rekonstrukci na ulici Králova - ilustrační obrázek

Informace k rekonstrukci na ulici Králova

17.03.2017
Z důvodu rekonstrukce kanalizace na ulici Králova budou v letních měsících zahájeny stavební práce.

Stavba: Brno, Králova – rekonstrukce kanalizace
Investor: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno
Termín zahájení stavby: červenec 2017
Předpokládané ukončení stavby: září 2018

Před zahájením rekonstrukce na ulici Králova proběhne na přelomu měsíce března a dubna 2017 kácení dřevin v nezbytně nutném rozsahu. Odstraněny budou pouze stromy a keře, které rostou v trase rekonstruovaných inženýrských sítí. Po ukončení stavby budou provedeny nové výsadby stromů a celkové vegetační úpravy.
Žádáme Vás tímto o respektování dopravního značení, trpělivost a shovívavost v průběhu výstavby.
Děkujeme za pochopení.

Podrobné informace k této akci najdete na našich stránkách v sekci Úřední deska - dlouhodobá sdělení
Uzavírka komunikace na Jana Babáka  - ilustrační obrázek

Uzavírka komunikace na Jana Babáka

01.03.2017
Odbor všeobecný ÚMČ BŽ, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

povoluje úplnou uzavírku části ulice:
Jana Babáka, Brno, která bude uzavřena v rozsahu cca 240,00 m2, mezi uzlovými body č. 873 – č. 827, z důvodu umístění stavebního zařízení – jeřábu a stavebního materiálu
v termínu 07. 03. 2017 a 16. 06. 2017.


Objízdná trasa pro motorová vozidla povede po ulici Jana Babáka a Tábor, Brno.
 Uzavírka komunikace Kroftova  - ilustrační obrázek

Uzavírka komunikace Kroftova

27.02.2017
Odbor všeobecný ÚMČ BŽ jako příslušný silniční správní úřad ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Lesů města Brna, a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK a dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy vydané Odborem dopravy Magistrátu města Brna, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

povoluje úplnou uzavírku veřejně přístupné účelové komunikace:

NN 331 od ulice Kroftova, Brno, na parcele p. č. 5179/6 v k. ú. Žabovřesky, mezi uzlovými body č. 3585 – č. 3590, z důvodu vybudování opěrné zdi a přeložky IS,
v termínu od 01. 03. 2017 do 30. 06. 2017.


Vedení objízdných tras pro vozidla při úplné uzavírce veřejně přístupné účelové komunikace NN 331 není stanoveno, vjezd motorových vozidel bude na povolení stavby, popřípadě může vést z ulice U Vodárny, Brno. Bude zajištěn bezpečný přístup k sousedním nemovitostem a bezpečný průchod pro pěší v trase uzavírky.
V domácnostech proběhne statistické šetření   - ilustrační obrázek

V domácnostech proběhne statistické šetření

25.01.2017
Výběrové šetření Českého statistického úřadu zaměřené na životní podmínky 2017 se uskuteční v období od 4. 2. do 28. 5. 2017.
Více informací (včetně způsobu prokazování tazatelů) najdete v sekci Úřední deska, podsekci Veřejné vyhlášky jiných úřadů.
Dopravní studie Plovdivská 7 na webu - ilustrační obrázek

Dopravní studie Plovdivská 7 na webu

22.12.2016
V sekci Úřední deska - Dlouhodobá sdělení najdete Dopravní studii Plovdivská 7 2016.