Aktuálně ze Žabovřesk

Uzavírka silnice I/42H Brno - VMO - ilustrační obrázek

Uzavírka silnice I/42H Brno - VMO

16.10.2017
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, rozhodl podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:

povoluje uzavírku silnice

silnice: I/42 Brno-velký městský okruh, MČ Brno – Královo Pole a MČ Žabovřesky, okr. Brno město, kraj Jihomoravský v místě:
KRÁLOVOPOLSKÝ TUNEL („KT“) v Brně včetně obou předportálí tunelu GALERIE VORONĚŽSKÁ + GALERIE ZÁHŘEBSKÁ km cca 3,200 - 5,100 dle staničení silnice I/42 druh uzavírky:
úplná (galerie Voroněžská, následně galerie Záhřebská)
částečná (obousměrný provoz střídavě vždy v jedné tunelové troubě)
úplná (oba směry jízdy – tunel A i B – označeny též „tunel I a tunel II“)
důvod uzavírky: pravidelná údržba KT, údržba technologických zařízení KT, revizní zkoušky komplexní zkoušky řídícího systému KT + čištění galerií provedení hlavní prohlídky KT, cvičení složek IZS

termín uzavírky:
úplná – galerie Voroněžská: 16.10.2017 od 21.00 hod - 17.10.2017 do 05.00 hod.
úplná – galerie Záhřebská: 17.10.2017 od 21.00 hod - 18.10.2017 do 05.00 hod.
částečná - tunel A (KTI): 18.10.2017 od 06.00 hod - 19.10.2017 do 05.00 hod
částečná - tunel B (KTII): 19.10.2017 od 06.00 hod - 20.10.2017 do 05.00 hod
úplná - tunel A i tunel B: 20.10.2017 od 21.00 hod - 22.10.2017 do 21.00 hod.

Popis objížďky:
Při uzavření tunelové trouby A (tunel I) ve výše uvedených termínech bude doprava ve směru Praha, Bratislava, Vídeň (Brno – Žabovřesky, Bystrc) převedena do tunelové trouby B (tunel II), kde bude obousměrný provoz. Při uzavření tunelu B bude doprava ve směru Olomouc (Brno-Líšeň, Židenice, Lesná) převedena do tunelu A, kde bude v uvedeném termínu obousměrný provoz. Při úplné uzavírce KT bude osazeno přenosné dopravní značení (DZ) na objízdných trasách, které bude sloužit jako podpora proměnného DZ KT; proměnné DZ KT avizuje jednotlivé dopravní stavy v KT dle návrhu uzavírky. Proměnné DZ KT bude (dle jednotlivých schémat) využito jak při úplné uzavírce obou tunelových trub A i B, tak vždy při uzavírce střídavé (nejprve tunelu A, pak tunelu B).
Objízdná trasa při úplné uzavírce obou tunelových trub KT (tunel A i B) bude vedena po silnicích I/42, I/43, II/640 ul. Hradecká a po místních komunikacích. Konkrétně pro směr Praha, Bratislava, Vídeň (Brno – Žabovřesky, Brno – Bystrc) je navržena objízdná trasa z ul. Porgesovy (silnice I/42) na ul. Sportovní (silnice I/43), dále přímo po silnici I/43, sjízdnou rampou směr “Řečkovice“ a dále po MK v ul. Hapalova závlekem zpět na sil. I/43 (do protisměru) a dále směr Praha přes silnici II/640; objízdná trasa přes MÚK Kosmova není nařízena, neboť v objízdné trase je úplná (jednosměrná) uzavírka MK v ul. Palackého tř.; pro individuální osobní dopravu lze využít vyznačenou objízdnou trasu přes Slovanské náměstí, dále směr Žabovřesky a Praha. Pro směr Olomouc (Brno – Líšeň, Židenice, Lesná) je navržena objízdná trasa z ul. Žabovřeské galerií Voroněžská (rampa MÚK Žabovřeská x Hradecká-silnice I/42), dále po mostě nad ul. Královopolskou na silnici II/640 (ul. Hradecká), dále sjezdovou větví z II/640 na ul. Palackého třída, dále ulicí Kosmovou (starý úsek silnice I/42), nájezdovou rampou na silnici I/43 v ul. Sportovní a na MÚK Svitavská radiála zpět na silnici I/42
(ul. Porgesova). Směr Praha příjezd od Svitav po sil. I/43 – objízdná trasa je vedena po sil. II/640 ul. Hradecká. Směr Svitavy od Pisárek (od Pražské radiály) – doprava je odkloněna před tunelem na silnici II/640 ul. Hradecká, dále pak plynule na sil. I/43 směr Svitavy. Při úplné uzavírce KT (A i B) budou kromě popsané objízdné trasy vyznačeny rovněž objízdné trasy ve směru do Králova Pole a na ul. Hradeckou z uzavřeného odbočení z ul. Korejské do tunelu.
Objízdné trasy při uzavírkách galerií – vyznačí se přenosným DZ základní směry (Praha, Bratislava, Olomouc, Wien) na okružní křižovatce Hradecká a před křižovatkou s ul. Královopolskou v obou směrech. Přenosné DZ slouží jako podpora proměnného a trvalého dopravního značení. Pro objízdnou trasu uzavřené galerie Záhřebská se využije objízdná trasa přes ul. Královopolskou.
Z důvodu stávající úplné uzavírky nelze využít MK v ul. Luční, nutno provést odklon dle vyznačené objízdné trasy přes ul. Horova. Uzavřená galerie Voroněžská odkloní veškerou dopravu do tunelu B.
Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - vizualizace - ilustrační obrázek

Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - vizualizace

11.10.2017
Odkaz na vizualizační video (nutno zkopírovat):

https://www.youtube.com/watch?v=IGVMSUSlLyQ

Stavba VMO Žabovřeská I je projektována v kategorii MR4d 20,25/20,25/80(60) a měří 1,800 km. Stavba se nachází ve velmi stísněných podmínkách, stavba je z jedné strany omezena Svratkou a z druhé tramvajovou tratí a Wilsonovým lesem, právě z důvodu omezeného prostoru je stavba neobvykle řešena. Uvažovalo se o třech způsobech, a to o převedení tramvajové dopravy do tunelu, posunutí koryta řeky, vedení VMO po estakádě nebo vystavění dvoupruhových silnic nad sebou na estakádě. Po veřejném projednání dokumentace EIA byla vybrána varianta, kde tramvajová trať bude odsunuta do tunelu a jedna polovina vozovky bude překryta galerii.
Uzavírka ulice Králova, Brno - ilustrační obrázek

Uzavírka ulice Králova, Brno

06.10.2017
Odbor všeobecný Úřadu městské části města Brna (dále jen ÚMČMB), Brno – Žabovřesky, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:
Povoluje úplnou uzavírku ulice:
Králova, Brno

mezi uzlovými body č. 705 – č. 728 – č. 719 - č. 729 – č. 16739 – č. 730 – č. 731, (od ulice Minské po ulici Eleonory Voračické), bude zachován průjezd z ulice Eleonory Voračické po ulici Králova na ulici Mučednickou a Březinovu, z důvodu rekonstrukce kanalizace
v termínu od 03. 07. 2017 do 31. 12. 2017.
Objízdné trasy pro motorová vozidla povedou po ulici Králova, Mučednická, Minská, Marie Steyskalové, Šeránkova a v opačném směru po ulici Šeránkova, Marie Steyskalové, Burianově náměstí, Minské, Mučednické, Králové, Brno.
Uzavírka části ulice Zeleného a Šmídkova, Brno - ilustrační obrázek

Uzavírka části ulice Zeleného a Šmídkova, Brno

06.10.2017
Odbor všeobecný Úřadu městské části města Brna (dále jen ÚMČMB), Brno – Žabovřesky, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:
Povoluje úplnou uzavírku části ulice:
Zeleného a Šmídkova, Brno

mezi uzlovými body č. 2957 – č. 3678 – č. 3679 a mezi uzlovými body č. 3678 – č. 3784 z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace
v termínu od 24. 08. 2017 do 30. 11. 2017.
Objízdné trasy pro motorová vozidla jsou stanoveny po ulicích Tichého, Březinova, Mučednická, Minská, Marie Steyskalové, Zeleného, v opačném směru Zeleného, Bráfova, Horova, Minská, Mučednická, Březinova, Tichého.
Sociologický ústav AV provádí šetření v domácnostech  - ilustrační obrázek

Sociologický ústav AV provádí šetření v domácnostech

29.09.2017
Sociologický ústav Akademie věd prostřednictvím agentury Median provádí prestižní šetření v domácnostech, jehož cílem je získat informace o rodinných a společenských vazbách obyvatel ČR. Nejedná se o komerční, nýbrž o významný vědecký výzkumný program. Dotazování probíhá v náhodně vybraných domácnostech formou osobního pohovoru a trvá asi 40 minut. Sociologické šetření potrvá do poloviny listopadu 2017.
Přechodná sekce VOLBY - ilustrační obrázek

Přechodná sekce VOLBY

14.09.2017
Veškeré informace týkající se říjnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou zveřejněny na Úřední desce. Pro větší přehlednost jsme však zřídili i přechodnou sekci VOLBY 2017, která bude sloužit pouze pro volební info a bude průběžně doplňována.
Přesun Finančního úřadu Brno 3 - ilustrační obrázek

Přesun Finančního úřadu Brno 3

11.09.2017
Od 25. září 2017 bude Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno III, působit v nové budově na adrese Šumavská 35, Brno. Dne 20. září bude dané pracoviště na stávající adrese (Šumavská 31) otevřeno jen do 12. hodiny. Ve dnech 20. až 22. září pak bude pracoviště kvůli přesunu telefonicky nedostupné.
Telefonní i e-mailové kontakty zůstávají nezměněny.
Uzavírka ulice Králova - ilustrační obrázek

Uzavírka ulice Králova

08.09.2017
Odbor všeobecný Úřadu městské části města Brna (dále jen ÚMČMB), Brno-Žabovřesky, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:
Povoluje úplnou uzavírku ulice:
Králova, Brno

mezi uzlovými body č. 731 – č. 987 – č. 727 a č. 987 – č. 988, (od ulice Eleonory Voračické po ulici Mučednickou), z důvodu rekonstrukce kanalizace
v termínu od 11. 09. 2017 do 31. 12. 2017
Objízdná trasa pro motorová vozidla povede po ulici Mučednická, Minská, Marie Steyskalové, Šeránkova, Jelínkova a v opačném směru po ulici Jelínkova, Šeránkova, Marie Steyskalové, Burianově náměstí, Minské, Mučednické. V době stavebních prací prováděných na ulici Zeleného, Brno, bude po tuto dobu zobousměrněn provoz na ulici Eleonory Voračické, Brno. Po uvedení do provozu ulice Zeleného, Brno, bude obnoveno stávající dopravní značení na ulici Eleonory Voračické, Brno.
Instalovali jsme elektronickou úřední desku  - ilustrační obrázek

Instalovali jsme elektronickou úřední desku

06.09.2017
Na fasádě radnice na Horově 28, mezi vstupem do úřadu a na polikliniku, je nově instalovaná elektronická informační tabule, jejíž součástí je i Úřední deska. Je vybavena dotykovým displejem a uživatelům umožňuje komfortní přístup a jednoduché ovládání.
Uzavírka komunikace NN 331 od ul. Kroftova  - ilustrační obrázek

Uzavírka komunikace NN 331 od ul. Kroftova

31.08.2017
Odbor všeobecný Úřadu městské části města Brna, Brno – Žabovřesky, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Lesů města Brna, a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK a dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy vydané Odborem dopravy Magistrátu města Brna, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:
povoluje úplnou uzavírku veřejně přístupné účelové komunikace:
NN 331 od ulice Kroftova, Brno, na parcele p. č. 5179/6 v k. ú. Žabovřesky, mezi uzlovými body č. 3585 – č. 3590,
z důvodu přeložky IS a úpravy komunikace
v termínu od 01. 09. 2017 do 30. 11. 2017.

Vedení objízdných tras pro vozidla při úplné uzavírce veřejně přístupné účelové komunikace NN 331 není stanoveno, vjezd motorových vozidel bude na povolení stavby, popřípadě může vést z ulice U Vodárny, Brno. Bude zajištěn bezpečný přístup k sousedním nemovitostem
a bezpečný průchod pro pěší v trase uzavírky.