Aktuálně ze Žabovřesk

Barevné tašky na tříděný odpad od společnosti SAKO - ilustrační obrázek

Barevné tašky na tříděný odpad od společnosti SAKO

17.10.2019
Městská společnost SAKO poskytuje všem brněnským městským částem více než 5 tisíc sad tašek na třídění odpadu. Každá městská část jich dostane poměrné množství stanovené dle počtu jejich obyvatel. Cílem projektu je podpořit občany, instituce a školy v separaci odpadu a zjednodušit jim cestu k barevným kontejnerům. Sady tašek tří barev jsou určeny na třídění odpadu v domácnostech a k následnému vysypání vytříděného odpadu do barevných kontejnerů. Městská část Brno-Žabovřesky nabídne tašky na tříděný odpad jako poděkování občanům za odpovědný přístup ke třídění odpadu. Sady barevných tašek je možné si vyzvednout v kanceláři č. 21 ve druhém patře nebo na recepci ÚMČ Brno-Žabovřesky. Více naleznete v sekci přílohy.
Uzavírka silnice I/42 Brno-Velký městský okruh - ilustrační obrázek

Uzavírka silnice I/42 Brno-Velký městský okruh

23.09.2019
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, rozhodl podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
povoluje uzavírku:
silnice: I/42 Brno – Velký městský okruh (dále také „I/42 Brno – VMO“),
v místě: cca km 2,060 – 2,415 ve směru provozního staničení silnice (dle silniční databanky 01.01.2019), uzavřen bude pravý jízdní pruh, pravý jízdní pás komunikace, a připojovací pruh od Bystrce, tj. ul. Žabovřeská, pod mostem ve směru Svitavy, v celkové délce cca 0,355 km, katastrální území Žabovřesky, Městská část Brno-Žabovřesky, obec Brno, okres Brno – město, kraj Jihomoravský,
důvod: zřízení pracovního místa pod silničním mostem ev. č. 42-001, při provádění sanačních prací na opěře mostu, v rámci stavby silnice „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – Silniční most ev. č. 42-001a1“,
Druh uzavírky: Částečná
Termín uzavírky: od 19.09.2019 od 06:00 hodin do 17.10.2019 do 20:00 hodin
Popis objížďky: Provoz bude upraven přechodnou úpravou provozu, svislým dopravním značením (dále také „SDZ“). Při částečné uzavírce bude doprava vedena ve volných jízdních pruzích.
Délka objížďky: cca 0,355 km
Revize katastru nemovitostí - ilustrační obrázek

Revize katastru nemovitostí

18.09.2019
Katastr nemovitostí slouží vedle ochrany práv k nemovitostem i k celé řadě dalších účelů a z toho důvodu je nezbytné, aby údaje katastru co nejvíce odpovídaly skutečnému stavu v terénu. Revize katastru se provádí s cílem nápravy ne vždy přesného stavu, kdy vlastníci nemovitostí nedbají své povinnosti ohlašovat změny údajů katastru týkajících se jejich nemovitosti.
V katastrálním území Žabovřesky budou zahájeny práce na revizi katastru nemovitostí v říjnu 2019 a to pochůzkami pracovníků Katastrálního úřadu v terénu. Pracovníci budou vybaveni služebními průkazy a reflexními vestami s nápisem Katastrální úřad. Po terénu by se měli pohybovat vždy ve dvojicích a to až do ledna 2020.
Během následné fáze, pravděpodobně v průběhu března a dubna 2020 budou probíhat jednání s vlastníky nemovitostí u nichž budou zjištěny rozdíly mezi evidovaným a zjištěným stavem, popřípadě budou vlastníci vyzváni k předložení potřebných listin.
Více informací naleznete na:
https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihomoravsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Brno-mesto/Letaky/Revize_letak_RGB.aspx
Změna pondělních provozních hodin podatelny - ilustrační obrázek

Změna pondělních provozních hodin podatelny

11.09.2019
S účinností od pondělí 16. září 2019 se mění provozní hodiny podatelny. Každé pondělí bude podatelna otevřena od 7:00 do 17:00 hodin.
Uzavírka silnice I/42 Brno-Velký městský okruh - ilustrační obrázek

Uzavírka silnice I/42 Brno-Velký městský okruh

03.09.2019
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, rozhodl podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
povoluje uzavírku silnice: I/42 Brno – Velký městský okruh (dále také „I/42 Brno – VMO“), katastrální území Žabovřesky, Městská část Brno-Žabovřesky, obec Brno, okres Brno – město, kraj Jihomoravský,
v místě: cca km 2,215 – 2,400 jejího provozního staničení (dle silniční databanky 01.01.2019), rameno mimoúrovňové křižovatky (dále také „MÚK“) Kníničská (ze silnice II/384 ze směru Bystrc ve směru Pisárky), a silniční most ev. č. 42-001 MÚK Kníničská, silnice I/42 Brno – VMO
uzavřeno (úplně)
bude rameno mimoúrovňové křižovatky (dále také „MÚK“) Kníničská (ze silnice II/384 ze směru Veverská Bítýška ve směru Praha),
uzavřen bude (jednosměrně) ze směru od Prahy ve směru Veverská Bítýška silniční most ev. č. 42-001 MÚK Kníničská, a nájezdové rameno MÚK Kníničská,
uzavřen (částečně) bude levý jízdní pruh ramene MÚK Kníničská ze směru Svitavy ve směru Veverská Bítýška,
uzavřen (úplně) bude nájezd z MK ul. Fanderlíkova na ul. Žabovřeskou,
důvod: realizace stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – I. etapa“, výstavba kanalizace v místě ramene MÚK Kníničská (ze silnice II/384 ze směru Veverská Bítýška ve směru Praha), a realizace stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – Silniční most ev. č. 42-001a1“, práce na svodidlech, protihlukových stěnách a kanalizaci na mostě a na nájezdovém rameni od Prahy,
Druh uzavírky: Úplná
Termín uzavírky: od 01.09.2019 od 06:00 hodin do 31.12.2019 do 24:00 hodin
Délka uzavírky: cca 0,185 km
Popis objížďky: Provoz bude upraven přechodnou úpravou provozu, svislým dopravním značením (dále také „SDZ“). Při úplné uzavírce bude doprava vedena následovně:
Pro uzavřený směr od Prahy ve směru Veverská Bítýška, Brno-Bystrc bude doprava (bez rozlišení) vedena po ul. Žabovřeská na okružní křižovatku silnice I/42 se silnicí II/604 a MK ul. Hradecká a dále vedena do protisměrného jízdního pásu zpět na MÚK Kníničská a dále na silnici II/384 ul. Kníničská směr Veverská Bítýška, Brno-Bystrc.
Pro uzavřený směr od Veverské Bítýšky, Brno-Bystrc ve směru Praha bude doprava (bez rozlišení) vedena jednosměrně po částečně otevřeném mostě na ul. Žabovřeskou, dále na okružní křižovatku silnice I/42 se silnicí II/604 a MK ul. Hradecká a dále vedena do protisměrného jízdního pásu zpět na MÚK Kníničská směr Praha.
Délka objížďky: cca 3,300 km
Uzavírka ulice Elišky Machové, Brno - ilustrační obrázek

Uzavírka ulice Elišky Machové, Brno

21.08.2019
Odbor veřejných služeb Úřadu městské části města Brna (dále jen ÚMČMB), Brno – Žabovřesky, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:
Povoluje úplnou uzavírku části ulice: Elišky Machové, Brno, před domem č. 17, mezi uzlovými body č. 3656 – č. 3690
v termínech 22.08.2019, 04.09.2019, 26.09.2019, 08.10.2019, 17.10.2019, 30.10.2019.
Uzavírka na místní komunikaci se povoluje z důvodu umístění stavebního zařízení-jeřábu.
Objízdná trasa pro motorová vozidla povede po ulici Horákova, Jana Nečase, Šmejkalova, Brno. Ulice Elišky Machové bude obousměrná po ulici Horákova.
Uzavírka vnitrobloku Šelepova-Kounicova-Pod Kaštany-Šumavská - ilustrační obrázek

Uzavírka vnitrobloku Šelepova-Kounicova-Pod Kaštany-Šumavská

10.07.2019
Odbor veřejných služeb Úřadu městské části města Brna (dále jen ÚMČMB), Brno – Žabovřesky, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) a ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 30 odst. 2) písm. b) Statutu města Brna, na základě souhlasu Brněnských komunikací a.s., Statutárního města Brna, MČ BŽ, se souhlasem Policie ČR KPŘ JMK, podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, povolil
úplnou uzavírku:
místní komunikace Šelepova, Brno,
mezi uzlovými body č. 888-č.18999-č.887-č.886-č.18998-č.801 na parcele p.č.2732 v k.ú. Žabovřesky a uzavírky účelových komunikací ve vnitrobloku Kounicova x Pod Kaštany x Šumavská, Brno:
NN 409 mezi uzlovými body č.882-č.18999 na parcele p.č. 2826 v k.ú. Žabovřesky,
NN 408 mezi uzlovými body č.18997-č.18998 na parcele p.č. 2827 v k.ú. Žabovřesky,
Kounicova mezi uzlovými body č.883-č.882-č.1517-č.1520-č.18997-č.800 na parcele p.č. 2706, p.č. 2727, p.č.2728/1, v k.ú. Žabovřesky, mezi uzlovými body č.882-č.1521-č.1517 na parcele p.č. 2714 v k.ú. Žabovřesky, mezi uzlovými body č.1520-č.1530-č.18997 na parcele p.č. 2716 v k.ú. Žabovřesky
v termínu od 03. 07. 2019 do 27. 12. 2019.
Uzavírka bude probíhat ve dvou etapách v termínech uzavírky ETAPA I. od 03.07.2019 do 08.09.2019 a ETAPA II. od 09.09.2019 do 27.12.2019.
Uzavírka na místní komunikaci Šelepova a uzavírky účelových komunikací ve vnitrobloku Kounicova-Pod Kaštany-Šumavská, Brno-Žabovřesky, se povoluje z důvodu stavební práce-oprava–vnitrobloku a povrchu komunikace. Objízdná trasa pro motorová vozidla při úplné uzavírce místní a účelových komunikací, není stanovena, jelikož se jedná o pozemní komunikace ve vnitrobloku s omezením vjezdu a průjezdní komunikaci, vjezd motorových vozidel bude na povolení stavby.
Zřízení zastávky autobusu linky č. 68 Březinova - ilustrační obrázek

Zřízení zastávky autobusu linky č. 68 Březinova

28.06.2019
Kdy konečně bude zřízena zastávka autobusové linky č. 68 na ul. Březinova?
Zastávku není možné zřídit bez platných povolení. V řízeních, která se vedou o vydání těchto povolení, občané, kteří se zřízením zastávky nesouhlasí, uplatňuji veškeré postupy směřující k tomu, aby zastávka zřízena nebyla. V červnu 2016 vydal náš stavební úřad územní rozhodnutí, kterým rozhodl o umístění této zastávky. Proti tomuto rozhodnutí bylo nespokojenými občany podáno odvolání, které bylo odborem územního stavebního řízení MMB zamítnuto. Proti tomuto rozhodnutí byla podána ke Krajskému soudu v Brně žaloba. Krajský soud tuto žalobu dne 16.05.2019 zamítl. Územní rozhodnutí je tedy platné a v právní moci.
Aktuální informace najdete v sekci Úřední deska – podsekce Přílohy.
https://www.zabovresky.cz/uredni-deska/prilohy/
Nová aktivita pro žabovřeské seniory - ilustrační obrázek

Nová aktivita pro žabovřeské seniory

15.05.2019
Rádi bychom vás informovali o nové aktivitě pro naše seniory, kterou nabízíme v rámci činnosti Odboru sociálního ÚMČ Brno-Žabovřesky.
Jedná se o bloky návštěv výstav, muzeí a přednášek konaných v rámci města Brna.
Pověřenou osobou pro organizaci a doprovod na akce je paní Alice Kulhánková, tel. 777 465 156. V případě zájmu o účast na některé z nabízených akcí je jedinou podmínkou nahlášení se na výše uvedeném telefonním čísle a zaplacení případného vstupného.
Všichni účastníci se vždy setkají před budovou ÚMČ Brno-Žabovřesky odkud budou spolu s paní Kulhánkovou pokračovat na připravené akce. Těšíme se na setkání s vámi. Více informací v sekci SENIOŘI 2019.
Oprava vnitrobloku Kounicova – Tábor – Pod Kaštany – Šumavská - ilustrační obrázek

Oprava vnitrobloku Kounicova – Tábor – Pod Kaštany – Šumavská

29.04.2019
Průběžně aktualizované informace naleznete v sekci OPRAVA VNITROBLOKU KOUNICOVA
https://www.zabovresky.cz/oprava-vnitrobloku-kounicova/