Terénní pečovatelská služba


Terénní pečovatelská služba:  

Poslání:
Pečovatelská služba ÚMČ Brno-Žabovřesky se snaží prostřednictvím svých služeb podpořit seniory a osoby se zdravotním postižením, aby mohli setrvávat ve svých domovech i přes nepříznivé sociální a zdravotní situace.

Cíle:
Zajišťovat základní potřeby klientů:
- pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy
- péče o domácnost
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředí
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílem poskytovaných služeb je, aby senioři zůstávali co nejdéle ve své domácnosti, ve svém přirozeném prostředí, kde si svoje potřeby zajistí sami, jen s podporou rodiny nebo pracovníků sociálních služeb.
Osoby, které tuto službu využívají si jejím prostřednictvím mohou udržet vysokou kvalitu života v domácím prostředí  (podpora v běžném způsobu života).

Cílová skupina uživatelů:
Pečovatelská služba je určena:
- seniorům nebo osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku
- osobám s chronickým onemocněním
- osobám se zdravotním postižením, jejichž stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
- rodinám ve kterých se současně narodily 3 nebo více dětí

Pečovatelská služba není určena:
- osobám, které jsou zcela soběstačné a nespadají do cílové skupiny
- osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
- osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči v psychiatrické léčebně
- osobám trpícím infekční chorobou,
- osobám závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách

Zásady  poskytované  sociální  služby:
Poskytované služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají. Služby jsou bezpečné - všichni pracovníci se prokazují výpisem z RT, mají předepsané průkazy, pravidelně spolupracují s městskou policií.
Jsou dostupné a také odborné - všichni pracovníci  splňují podmínky vzdělání podle zákona 108/2006 Sb.

Základní činnosti při poskytování terénních služeb v domácnosti příjemce se poskytují ve všední dny ve vymezeném čase.
Domácností příjemce se rozumí i byt v domě s pečovatelskou službou

    a)  pomoc při zvládání péče o vlastní osobu
    b)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
    c)  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
    d)  pomoc při zajištění pomoci v domácnosti
    e)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

      -  rozvoz obědů  je zajištěn celý týden včetně sobot a nedělí.
      -  k dovozu obědů slouží 2 sady jídlonosičů dodané klientem
      -  obědy zajišťuje jídelna J. Babáka

Výběr je ze 3 druhů stravy: 
1. strava základní  cena za oběd 53,- Kč
2. žlučníková a žaludeční  cena za oběd 53,- Kč
3. diabetická cena za oběd 53,- Kč

 

Bc. Michal Vyskočil - tel. 541 214 286
e-mail: sjjanababaka@email.cz
Úřední hodiny: Po+Pá  8:30 -14:00

Mimo výše uvedené úkony je možné ještě provádět  fakultativní úkony  podle možností a kapacity odboru pečovatelské služby. Ceny za tyto úkony jsou smluvní.
         
O zavedení služby žádá občan, nebo pověřená osoba na základě plné moci.
O poskytnutí služby se uzavírá písemná smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem.
  
Poskytovatel může odmítnout uzavření smlouvy pokud:
- neposkytuje požadovanou službu
- nemá dostatečnou kapacitu služby o kterou občan žádá
- zdravotní stav žadatele vylučuje poskytování služby (stanovuje prováděcí vyhláška)

Lhůta ve které je služba zavedena:
- rozvoz obědů  druhý den po podpisu smlouvy
- terénní služba podle kapacity poskytovatele a osobního cíle klienta

Úhrada  za  služby se provádí za skutečně provedenou péči za 1 měsíc zpětně 
-  složenkou, kterou klient obdrží od poskytovatele
-  osobně na pokladně ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno 
   v úřední dny pondělí a středu.

Pečovatelská služba bez úhrady se poskytuje:
a) rodinám kde se narodily 3 a více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
b) účastníkům odboje podle zákona  č. 255/1946 Sb.
c) osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb.
d) osoby zařazené v táboře nucených prací a  vojenských táborech nucených prací podle zákona 87/1991 Sb.
e) pozůstalí manželé nebo manželky po osobách uvedených v písmenech b) až d) starší 70 let
          
Domy s pečovatelskou službou jsou  byty zvláštního určení a nelze do nich přihlašovat další osoby. Přednostně jsou zde umisťování osamělí příjemci pečovatelské služby. O přijetí rozhoduje bytový odbor MMB  na podkladu žádosti občana.
          

 

Soubor ke stažení:
Soubor ke stažení sazebnik_ps.pdf (pdf, velikost: 386 kB)