Centrum denních služeb


Centrum  denních služeb

Poslání:
Posláním denního centra (dále jen DC) je zajištění ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního stavu a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby.
Denní centrum je zařízení pro seniory, kteří žijí v domácnosti buď vlastní, nebo s příbuznými a jsou částečně soběstační. Umožňuje tyto klienty co nejlépe aktivizovat tak, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí.

C í l:
Cílem DC Domovinka je:
poskytnout přiměřenou péči o vlastní osobu ve vymezeném čase,
pobyt mezi svými vrstevníky,
možnost zúčastnit se aktivizačních programů – zajištění dovozu a odvozu do DC
umožnit pečovaným osobám co nejdéle setrvávat v přirozeném prostředí tím, že je zmírněn stres jejich rodinných pečovatelů, kteří v době svého zaměstnání o ně nemohou  pečovat.

Cílem DC hygienické středisko je:
zajistit pomoc při osobní hygieně u osob, které jsou méně pohyblivé a potřebují při této činnosti pomoc druhé osoby,
poskytnout odborné ošetření nohou, pedikúru docházejícím klientům,
poskytnout odbornou relaxační masáž docházejícím klientům,
zajistit dovoz a odvoz do denního centra.

Cílem DC jídelna je:
poskytnout podání oběda - normální nebo dietní stravy docházejícím klientům,
umožnit sociální kontakt se svými vrstevníky.

Cílová  skupina uživatelů:
DC zařízení je určeno:
seniorům,
osobám s chronickým duševním onemocněním v ranném stadiu – kompenzovaném.

DC zařízení není určeno:
osobám, které nejsou alespoň částečně soběstačné a pohyblivé,
osobám, které trpí infekční nemocí,
osobám závislým na alkoholu, nebo jiných návykových látkách.

Zásady poskytované sociální služby:
Poskytované služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají. Jsou:
- bezpečné, všichni pracovníci se prokazují výpisem z RT, mají   předepsané průkazy, pravidelná spolupráce poskytovatele s městskou policií,
- dostupné
- odborné, všichni pracovníci  splňují podmínky vzdělání podle zákona 108/2006 Sb.

Poskytují se zde  ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují
zajištění péče pro svoji osobu, posílení svých schopností a dovedností a poskytnutí
služeb, které si nejsou schopny samy zajistit.
 Základní  činnosti a úkony:
 a)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 b)  poskytnutí stravy nebo  pomoc při zajištění stravy
 c)  výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti
 d)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 e)  sociálně terapeutické činnosti
 f)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Hygienická  střediska:
1.   Žižkova 3, 602 00   Brno,          
2.   Horova 77, 616 00  Brno           tel. 541 261 213

Do hygienického střediska klienti dochází nebo jsou přiváženi auty PS na koupele, pedikúry a masáže.
Provozní doba:  ve všední dny  od 7.00 do 15.30 hod.

Masáže a pedikúra jsou úkony fakultativní  a jsou hrazeny smluvními cenami.
        
Jídelna pro docházející klienty.
Podávají se zde obědy odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Obědy se připravují ve Školní jídelně ZŠ Jana Babáka, Brno.

Výběr je ze 3 druhů stravy:

1. strava základní               cena za 1 oběd 53,- Kč
2. žlučníková + žaludeční  cena za 1 oběd 53,- Kč
3. diabetická   cena za 1 oběd 53,- Kč


Obědy se podávají v době od 11.00 do 14.00 hod, vozí se ze Školní jídelny ZŠ Jana Babáka, Brno.

Domovinka:
Je určena pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení nebo kteří mají zájem o pobyt mezi svými vrstevníky a o které se během dne nemůže postarat rodina.Klienti jsou ráno přiváženi do domovinky, přes den mají zajištěno stravování, péči, aktivizační program a odpoledne se vrací do domácího prostředí.
                
O zavedení služby žádá občan nebo pověřená osoba na základě plné moci.
O poskytování služby se uzavírá smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem.
Provozní doba  je  od  7,00  do 15,30  hod.,  dle přání uživatele i déle.

Poskytovatel může odmítnout uzavření smlouvy pokud:
- neposkytuje požadovanou službu
- nemá dostatečnou kapacitu služby, o kterou občan žádá
- zdravotní stav žadatele vylučuje poskytování služby (stanovuje   vyhláška)
        
Doklady pro zavedení služby:
- doporučení ošetřujícího lékaře pro masáž, pedikúru

Lhůta  ve které je služba zavedena:
- obědy v jídelně PS a koupel druhý den po podepsání smlouvy
- pedikúra, masáže a pobyt v Domovince podle naplněné kapacity
    
Úhrada za služby se provádí za skutečně provedené služby 1 měsíc zpětně
- složenkou, kterou klient obdrží od poskytovatele
- osobně na pokladně ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno,     v úřední dny pondělí a středu.

 

 

Soubor ke stažení:
Soubor ke stažení sazebnik_cds.pdf (pdf, velikost: 383 kB)