Odlehčovací služby


Odlehčovací služby

Poslání:
Posláním odlehčovacích služeb (dále jen OS) je poskytovat služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Poskytovat časově omezenou pobytovou sociální službu seniorům a občanům se zdravotním postižením, kterým jinak zajišťuje podporu a péči rodina, pokud po přechodnou dobu tuto podporu a péči není schopna zajistit (např. v době nezbytného odpočinku nebo nemoci),
kvalitně, bezpečně a smysluplně překlenout příjemcům této služby dobu čekání na umístění do jiného zařízení sociální péče (např. do domova pro seniory).

C í l e:
Cílem OS je poskytnout ubytování, stravu a potřebnou péči seniorům a občanům se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost na časově omezenou dobu.
poskytnout odbornou podporu a pomoc pro udržení nebo zvýšení fyzických a psychických schopností uživatelů OS,
poskytnout podporu a péči odpovídající individuálním potřebám uživatelů OS kvalifikovaným personálem.

Cílová  skupina  uživatelů:
Osoby, které pro svůj nepříznivý zdravotní stav nemohou zůstat ve vlastní domácnosti, nebo domácnosti svých blízkých a jejichž potřeby nelze zajistit terénní pečovatelskou službou. Umožňuje osobám, pečujícím o seniory čerpat dovolenou, lázeňskou péči, léčení, rekonstrukci a adaptaci bytu a podobně až po dobu tří měsíců.
Zařízení slouží i osobám na doléčení a rekonvalescenci po propuštění ze zdravotnického zařízení, nebo těm, kdo čekají na umístění do domova pro seniory.
 

OS je určena osobám s chronickým kompenzovaným onemocněním, s chronickým duševním onemocněním (ranná až střední stadia – kompenzovaná), s kombinovaným postižením, tělesným postižením, dále se sluchovým postižením nebo se zrakovým postižením, se zdravotním postižením a seniorům, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami a kteří potřebují z důvodu svého zdravotního stavu péči.
U všech uvedených okruhů osob je nutná jejich schopnost částečné obsluhy a pohyblivosti. Slouží všem potřebným obyvatelům města Brna.

OS není určena
osobám, které jsou zcela soběstačné a nespadají do cílové skupiny pro OS,osobám, jejichž stav vylučuje přijetí do zařízení:
a) zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b) žadatel trpí infekčním onemocněním,
c) chování žadatele by z důvodu duševní poruchy narušovalo kolektivní soužití,
d) závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách,
e) žadatel je trvale upoután na lůžko,
občané, bydlící mimo město Brno.

Zásady poskytované sociální služby:
- poskytované služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch,    kteří je využívají a jsou bezpečné
- všichni pracovníci se prokazují výpisem z RT, mají předepsané průkazy
- pravidelná spolupráce poskytovatele s městskou policií
- dostupné, čerpání je umožněno vzhledem k sociálním poměrům a příspěvku na službu
-  odborné, všichni pracovníci  splňují podmínky vzdělání podle zákona 108/2006 Sb.

Hlavní zásady:
rovný přístup k uživatelům služby,
respektování práva na soukromí,
zajištění práv a chráněných zájmů uživatelů,
respektování práva na přiměřené riziko,
podpora soběstačnosti a samostatnosti,
zachování důstojnosti a diskrétnosti uživatele,
svobodné kontakty s prostředím,
poskytování služeb v souladu s platnou legislativou.

Základní činnosti a úkony:
a) pomoc při zvládání péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) poskytnutí ubytování
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím    
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti             
           
Péče je poskytována nepřetržitě po 24 hodin.
Pobyt v odlehčovací službě je poskytován  v časově omezené době pro žadatele z celého
města Brna.
Je vhodný pro uživatele, kteří jsou alespoň částečně soběstační.
Pobyt na odlehčovací službě je služba sociální a ne zdravotní. Ubytování a celodenní stravu si plně hradí uživatel služby.
Umístění je možné na základě žádosti a místního sociálního šetření.

O zavedení  služby žádá občan nebo pověřená osoba na základě plné moci.
O poskytnutí služby se uzavírá písemná smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem.

Doklady  nutné pro umístění na odlehčovací službě:
- občanský průkaz
- kartu zdravotní pojišťovny
- doporučení ošetřujícího lékaře nebo lékařskou zprávu z nemocnice


Lhůty k přijetí:
Pro velký zájem o tuto  službu je třeba zamluvit pobyt alespoň 1 měsíc předem.

Úhrada se platí předem na 1 měsíc pobytu.
V případě že klient zaplacenou částku nevyčerpá, je zbytek vyúčtován při jeho odchodu ze zařízení.

Pobyt není vhodný pro žadatele vyžadující zvláštní zdravotní eventuelně psychiatrickou péči.

Bližší informace  ohledně pobytu na OS Vám poskytne:

MUDr., Bc. Zuzana  Hušková  tel.  541 261 213
                                    e-mail: ps.huskova@zabovresky.cz

Soubor ke stažení:
Soubor ke stažení sazebnik_os.pdf (pdf, velikost: 388 kB)