Přechod nájmu obecního bytu


Odbor: majetkový a bytový, 4. patro, dv. č. 42
Pracovník: Ing. Margita Holoubková
Tel.: 549523583
Email: holoubkova@zabovresky.cz


Formulář:
-  Žádost o přechod nájmu obecního bytu

Postup vyřízení:
O přechodu  nájmu lze jednat v případě, že předchozí (poslední)  nájemce bytu zemřel.
Žadatel, který uplatňuje přechod nájmu bytu, sdělí  rozhodné  skutečnosti na předepsaném formuláři. Vyplněný formulář včetně požadovaných příloh podá přes podatelnu osobně nebo prostřednictvím pošty.

Rozhodnými  skutečnostmi, tak jak jsou v zákoně určeny, se rozumí to, že  žadatel:
- vedl společnou domácnost s   předcházejícím (posledním)    nájemcem  bytu,
- nemá vlastní byt.

Všechna  tvrzení žadatel řádně zdokladuje.

Rozhodné skutečnosti posuzuje Rada městské části po předchozím projednání v komisi bytové a majetkové.
Doba  vyřízení není zákonem stanovena a závisí na složitosti každého  případu.

Právní předpis:
Zákon  č. 89/2012 Sb.  občanský zákoník v platném znění, § 2279  a násl.

 

Soubor ke stažení:
Soubor ke stažení Žádost vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu (pdf, velikost: 304 kB)