Výměna bytu


Odbor: majetkový a bytový, věž, 4.p. dv.č. 42
Pracovník: Ing. Margita Holoubková
Tel.: 549 523 583
Email: holoubkova@zabovresky.cz

Formulář:
-  Dohoda o výměně bytu

Postup vyřízení:
Dohodu o výměně bytů uzavírají směnitelé na předepsaném formuláři s úředně ověřenými podpisy všech účastníků.

Vyplněný formulář včetně požadovaných příloh podají směnitelé přes podatelnu osobně nebo prostřednictvím pošty.

Dohoda  o výměně bytů se posuzuje jako celek a musí se k ní vyjádřit  všichni  zúčastnění pronajímatelé bytů, které jsou předmětem  výměny. V případě kladného  vyjádření všech zúčastněných  pronajímatelů, uzavře MČ Brno-Žabovřesky s novým nájemcem  nájemní  smlouvu za stávajících podmínek nájmu. Právo  užívat vyměněné byty vznikne podle § 2235 a násl. obč. zák. až na základě  nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem.

Schválení výměny bytů je předkládáno Radě městské části po předchozím projednání v komisi bytové a majetkové.
Doba  vyřízení není zákonem stanovena a závisí na složitosti každého  případu.

Právní předpis:
Zákon č. 89/2012 Sb.  občanský zákoník  v platném znění.

Soubor ke stažení:
Soubor ke stažení Dohoda postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu (pdf, velikost: 506 kB)