Pronájem nebytového prostoru a garáže


Odbor: majetkový a bytový, věž, 4. patro, dv. č. 44
Pracovník: Bc. Rita Machková
Tel.: 549 523 584
Email: machkova@zabovresky.cz

Formulář:
- Zásady postupu při pronájmu nebytových prostor a garáží

Postup vyřízení:
Nabídku na pronájem volného nebytového prostoru nebo garáže zájemce podá nejpozději do termínu zveřejnění záměru (který je vždy uveden na úřední desce MČ Brno-Žabovřesky po dobu 15 dnů včeně uvedení podmínek) na podatelnu ÚMČ Brno-Žabovřesky v písemné formě, v zalepené obálce, na přelepech opatřených razítkem nebo podpisem zájemce, s označením adresy požadovaného prostoru (rozhodující je datum podání žádosti na podatelně ÚMČ BŽ). Nabídky podané po termínu zveřejnění nebudou projednány v orgánech MČ Brno-Žabovřesky.
Obálky s nabídkami odbor majetkový a bytový předloží na nejbližším zasedání bytové a majetkové komise Rady MČ Brno-Žabovřesky , včetně seznamu nabídek, která provede vyhodnocení dle navrhované výše nájemného a vybraný nájemce bude doporučen ke schválení Radě MČ Brno-Žabovřesky. Následně je všem zájemcům o pronájem nebytového prostoru a garáže oznámeno rozhodnutí Rady MČ Brno-Žabovřesky.

Potřebné doklady v originálech či v úředně ověřených kopiích, které jsou součástí nabídky na pronájem:
a) v případě nebytových prostor  
- živnostenský list (fyzické osoby podnikající), výpis z    obchodního rejstříku (právnické osoby)
- čestné prohlášení, že zájemce nemá nedoplatek na zdravotním a   sociálním pojištění a na penále k nim
- čestné prohlášení, že zájemce nedluží na nájemném městu Brnu
b) v případě garáží
- čestné prohlášení, že zájemce nemá nedoplatek na zdravotním a   sociálním pojištění a na penále k nim
- čestné prohlášení, že zájemce nedluží na nájemném městu Brnu

Právní předpis:
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

Soubor ke stažení:
Soubor ke stažení Zásady postupu při pronájmu nebytových prostor a garáží (doc, velikost: 98 kB)