Czech POINT


Odbor: majetkový a bytový, věž, 4. patro, dv. č. 45
Pracovník: Petr Bočev
Tel.: 549 523 581
Email: bocev@zabovresky.cz

Postup vyřízení:

1. Výpis z Katastru nemovitostí - žadatel sdělí údaje potřebné k nalezení nemovitosti a vyhotovení ověřeného výpisu. Správní poplatek činí 100,- Kč za první stranu ověřeného výpisu a 50,- Kč za každou další stranu ověřeného výpisu. Ověřený výpis je vyhotoven na počkání, správní poplatek je splatný
v hotovosti na pokladně úřadu.

2. Výpis z Obchodního rejstříku - žadatel sdělí údaje potřebné k nalezení obch. společnosti a vyhotovení ověřeného výpisu. Správní poplatek činí 100,- Kč za první stranu ověřeného výpisu a 50,- Kč za
každou další stranu ověřeného výpisu. Ověřený výpis je vyhotoven na počkání, správní poplatek je splatný v hotovosti na pokladně úřadu.

3. Výpis ze Živnostenského rejstříku - žadatel sdělí údaje potřebné k nalezení živnostníka  a vyhotovení ověřeného výpisu. Správní poplatek činí 100,- Kč za první stranu ověřeného výpisu a 50,-
Kč za každou další stranu ověřeného výpisu. Ověřený výpis je vyhotoven na počkání, správní poplatek je splatný  v hotovosti na pokladně úřadu.

4. Výpisy z Rejstříků:
Výpis z Rejstříku trestů fyzických osob
 - občan ČR předloží platný občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinec identifikační doklad - platí pro cizince, kteří mají přiděleno rodné číslo. V opačném případě je nutno žádat písemně. Správní poplatek činí 100,- Kč a ověřený výpis je vyhotoven  na  počkání. Správní poplatek je splatný v hotovosti na pokladně úřadu.

Výpis z Rejstříku trestů právnických osob - údaje z evidence Rejstříku trestů právnických osob, které se uvádejí ve výpisu, jsou veřejně přístupné, žadatelem může být kterákoliv fyzická osoba. Z toghoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává. Žádost se netiskne ani nearchivuje. Správní poplatek za vydání výpisu je v max. výši 100,- Kč za první stranu a za každou následující max. 50,- Kč.
V případě, že subjekt nemá v České republice přiděleno indentifikační číslo osoby, nelze výpis vydat na počkání. Žadatel se musí obrátit přímo na Rejstřík trestů, Soudní 140 66  Praha 4.    Právní předpis:
zák.č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění
zák.č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák.č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů 
zák.č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a zák. č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

5. Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Jedná se o ohlášení živnosti, ohlášení údajů nebo jejich změn v živnostenském rejstříku, žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.
Podání lze provést:
- vyplněním elektronického formuláře na portálu Hospodářské   komory a odesláním údajů ke kontrole systémem RŽP, klient   obdrží číslo tiketu a s tímto tiketem navštíví pracoviště Czech   POINT.
- vyplněním formuláře v listinné podobě - klient přinese vyplněný   písemný formulář
Správní poplatek činí 50,- Kč za přijetí podání, další poplatek je vybírán dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINT zasílán, stejně jako vlastní podání žadatele. Správní poplatky jsou splatné v hotovosti na pokladně úřadu.

6. Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Jedná se o registraci provozovatelů autovrakovišť, čímž získají přístupové údaje do systému evidence autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu. Vydání přístupových údajů do MA ISOH je na základě identifikace provozovatele (IČO), identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti, plné moci k převzetí k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.
Pracovník kontaktního místa provede:
- registraci a vydání přístupových údajů
- změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům
- vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům
Správní poplatek činí 100,- Kč za první stranu ověřeného výpisu a 50,-  Kč za každou další stranu ověřeného výpisu. Správní poplatek je splatný v hotovosti na pokladně úřadu.

7.  Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Ministerstvo místního rozvoje do Seznamu kvalifikovaných  dodavatelů zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zák.č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.   
Tato služba je určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem ucházet se o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Jedná se o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace.
Správní poplatek činí 100,- Kč za první stranu ověřeného výpisu a 50,-  Kč za každou další stranu ověřeného výpisu a ověřený výpis je  vyhotoven  na  počkání. Správní poplatek je splatný v hotovosti na pokladně úřadu.

8. Výpis z bodového hodnocení řidiče 
Občan ČR předloží platný řidičský průkaz a občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinec identifikační doklad - platí pro cizince, kteří mají přiděleno rodné číslo a trvalé bydliště v ČR. 
Správní poplatek činí 100,- Kč za první stranu ověřeného výpisu a 50,-  Kč za každou další stranu ověřeného výpisu a ověřený výpis je  vyhotoven  na  počkání. Správní poplatek je splatný  v hotovosti na pokladně úřadu.

9. Výpis z insolvenčního rejstříku
Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba). Správní poplatek činí 100,- Kč za první stranu ověřeného výpisu á 50,- Kč za každou další stranu ověřeného výpisu a ověřený výpis je vyhotoven na počkání. Správní poplatek je splatná v hotovosti na pokladně úřadu.  

10. Autorizovaná konverze dokumentů 
Zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované  konverzi  dokumentů zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů. Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu  v listinné podobě do  elektronické podoby nebo úplné převedení  elektronického dokumentu do dokumentu v  listinné podobě. Dokument,  který provedením konverze vznikl, má stejné právní  účinky  jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka  každé provedené  konverze se ukládá do centrálního úložiště  ověřovacích doložek. Konverze z listinné do elektronické  podoby - zákazník přinese listinu, kterou  chce konvertovat.  Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je  zaslán  do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů,  kde si jej  zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče  CD/DVD je provedena v rámci  úhrady poplatku za konverzi. Konverze  z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který  chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD)  nebo poslat z datové  schránky zákazníka do Úschovny (datového  úložiště). V tomto případě s sebou  zákazník přinese  potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby  konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. Správní poplatek činí 30,- Kč za jednu stranu konvertovaného dokumentu a je splatný v hotovosti na pokladně  úřadu. Konverze dokumentů je provedena na počkání.

11. Datové schránky
V souvislosti s platností zák.č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek. Prostřednictvím systému CZECH POINT je možné zažádat o:
- zřízení datové schránky
- zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání   nových
- přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
- zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
- zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím   OVM (orgánů veřejné moci)
- změnu adresy, příjmení osob s přístupem do datové schránky
- znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
- opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na   žádost
- to, aby datová schránka plnila/neplnila funkci OVM (orgánu   veřejné moci)
- povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými   osobami, podnikajícími
  fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím   datových schránek

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma a na počkání. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů ve výši 200,- Kč. Poplatky jsou splatné v hotovosti na pokladně úřadu.

12. Základní registry
Od 1.7.2012 jsou spuštěny základní registry na základě zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech v pozdějším znění. Základní registry jsou registr obyvatel (ROB), osob (ROS), práv a povinností (RPP) a registr územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN).

Podle § 14 výše zmíněného zákona bude kontaktní místo veřejné správy provádět hned několik agend. Jedná se o výpisové a změnové formuláře. Žadatelem může být fyzická osoba, nebo podnikající fyzická osoba. Dále zmocněnec, který musí předložit úředně ověřenou plnou moc, nebo zákonný zástupce (rodič, opatrovník), který předkládá doklady, jež ho opravňují být zákonným zástupcem (rodný list, rozhodnutí od soudu, atd.).

Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy max. 100,- Kč za první stranu, za každou další max. 50,-Kč.

Výpis údajů z registru obyvatel- ROB – neveřejný¨
- Obsahuje údaje o fyzických osobách v ČR - o všech občanech, cizincích s povolením k pobytu, cizincích, kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo fyzických osobách o nichž jiný právní předpis stanovuje, že mají být v registru obyvatel.

- V ROB se vedou pouze referenční údaje – jméno, příjmení, adresu místa pobytu odkaz na RUIAN, adresa doručovací, datum a místo narození, datum a místo úmrtí, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, odkaz na RUIAN na místo a okres narození nebo úmrtí, státní občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, údaj o datové schránce.

Výpis údajů z registru osob – ROS
- Obsahuje údaje o právnických osobách a jejich organizačních složkách, o podnikajících fyzických osobách, zahraničních osobách a jejich organizačních složkách, organizacích s mezinárodním prvkem a organizačních složkách státu.

- V ROS se vedou referenční údaje – obchodní firma nebo název, nebo jméno zapsané do obchodního rejstříku, jméno a příjmení fyzických osob ve vazbě na ROB, datum vzniku a zániku zápisu do evidence podle právních předpisů, právní forma, záznam o datové chránce, adresa sídla firmy nebo osoby, statutární orgán ve vazbě na ROB, datum zahájení a datum ukončení činnosti v provozovně, adresa místa provozovny ve vazbě na RUIAN, adresa místa pobytu v ČR ve vazbě na RUIAN, popřípadě bydliště v zahraničí fyzické osoby ve vazbě na ROB. Dále se vedou provozní údaje a identifikační údaje.

- Žadatelem může být podnikající fyzická osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny nebo oprávněná osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny, lze zažádat o všechny referenční údaje vedené v registru.

Veřejný výpis údajů z registrů osob – ROS
- Výpis z ROS – žadatelem může být fyzická osoba, která předloží doklad totožnosti, a neověřuje se, zda je oprávněna jednat za osobu, o níž údaje požaduje.

Výpis o využití údajů z registrů obyvatel
- Výpis obsahuje data o využívání údajů z ROB – "kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval", volí se období, za které se výpis požaduje.

Výpis o využití údajů z registru osob
- Výpis obsahuje data o využívání údajů z ROS – „ kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval“, volí se období, za které se výpis požaduje.

Výpis o využití údajů z registru práv a povinností
- Výpis obsahuje data o využívání údajů z RPP – "kdo, kdy, na základě jaké agendy (práva, povinnosti) rozhodl o změně údajů vedených v základních registrech".

Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
- Žadatelem může být fyzická osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny, nebo její zmocněnec , nebo její zákonný zástupce.

- Umožňuje požádat o změnu referenčních údajů v případě nesouladu se skutečným stavem.

Žádost o změnu v registru osob
- Žadatelem může být podnikající fyzická osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny nebo oprávněná osoba právnické osoby, o níž jsou údaje v registru vedeny.

- Umožňuje požádat o změnu referenčních údajů v případě nesouladu se skutečným stavem.

Žádost o poskytování údajů třetí osobě
- Žadatelem může být fyzická osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny, nebo její zmocněnec nebo její zákonný zástupce.

- Služba umožňuje požádat o poskytnutí údajů třetí osobě nebo tento souhlas posléze odvolat, na základě žádosti budou referenční údaje v žadatelem vymezeném rozsahu poskytnuty jiné fyzické nebo právnické osobě do datové schránky této osoby.