Uzavření manželství


Uzavření manželství
1. Identifikační číslo
---
2. Kód
---
3. Pojmenování (název) životní situace
Manželství - uzavření manželství

4. Základní informace k životní situaci
Uzavření manželství občanskou formou před matričním úřadem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Snoubenci

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Snoubenci si při osobní návštěvě rezervují na matrice ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky termín sňatku. Do dohodnutého data pak snoubenci, případně jeden ze snoubenců předloží při osobní návštěvě na matrice vyplněný a oběma snoubenci podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“ a doloží originály všech potřebných dokladů. Po uzavření manželství je matričním úřadem vystaven oddací list, kteří si mohou snoubenci vyzvednout 10 dní po sňatku, kdy jim jsou též vráceny ostatní doklady.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou na matrice, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Na příslušném matričním úřadu podle místa uzavření manželství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Osobní návštěvou na matrice ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky, Horova 28, pravé křídlo, přízemí, dv. č. 5
úřední hodiny: pondělí 8.00-17.00 hod., středa 8.00-17.00 hod. 

10. Jaké  doklady je nutné mít s  sebou
K vyplněnému a oběma  snoubenci podepsanému „Dotazníku k uzavření manželství“ snoubenci, případně jeden ze snoubenců předloží:
občanský průkaz
rodný list
doklad o státním občanství ČR (lze nahradit OP)
výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu (lze nahradit OP)
výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený) případně pravomocné rozhodnutí soudu o zániku registrovaného partnerství
úmrtní list zemřelého manžela/ partnera (pokud je snoubenec ovdovělý)
rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)

11. Jaké jsou potřebné formuláře  a kde jsou k dispozici
formulář „Dotazník k uzavření manželství“ získáte na matrice, ÚMČ  města Brna, Brno-Žabovřesky.
formulář„ Žádost o uzavření manželství mimo obřadní síň“ získáte na matrice, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.

12. Jaké jsou poplatky a jak je  lze  uhradit
správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž ani jeden nemá trvalý pobyt na území ČR, činí 3.000,- Kč.
správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR, 2.000,- Kč.
správní poplatek za uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo obřadní síň činí 1000,- Kč.
Všechny výše uvedené správní poplatky se hradí v hotovosti na matrice ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.

13. Jaké  jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty nejsou stanoveny

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
---

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
---
16. Elektronická služba, kterou lze  využít
Nelze využít

17. Podle kterého právního předpisu se  postupuje
zákon č. 64/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se  uplatňují
---
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě  nedodržení
---
21. Nejčastější dotazy
---
22. Další informace
---
23. Informace  o popisovaném postupu (o řešení  životní situace) zdrojů nebo v jiné formě www.portal.gov.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Manželství - vydání Osvědčení k církevnímu sňatku
Manželství - vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Jméno a příjmení - ženské příjmení
Vydávání matričních dokladů - duplikáty

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
matrika, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky

26. Kontaktní osoba
Ladislava Hájková, matrikářka, tel.: 549 523 565

27. Popis  je zpracován podle právního stavu ke dni
1.1.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován
---
29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
---