Církevní sňatek


1.   Identifikační číslo
   ---
2.   Kód
   ---
3. Pojmenování (název) životní situace
Manželství - vydání „Osvědčení k církevnímu sňatku“

4. Základní informace k životní situaci
Uzavření manželství formou církevního sňatku před příslušným orgánem církve.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Snoubenci

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Snoubenci, případně jeden ze snoubenců předloží při osobní návštěvě na matrice vyplněný a oběma snoubenci podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“ a písemnou žádost o vydání „Osvědčení k uzavření církevního sňatku“ a doloží originály všech potřebných dokladů. V dohodnutý termín si pak vyzvednou „Osvědčení“, zároveň je snoubencům vrácen i „Dotazník k uzavření manželství“, případně další doklady.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou na matrice, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Na příslušném matričním úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Osobní návštěvou na matrice ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky, Horova 28, pravé křídlo, přízemí, dv. č. 5
úřední hodiny: pondělí 8.00-17.00 hod., středa 8.00-17.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s  sebou
Spolu s vyplněnou o oběma snoubenci podepsanou žádostí o vydání osvědčení snoubenci případně jeden ze snoubenců předloží:
vyplněný a oběma snoubenci podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“
občanský průkaz
rodný list
doklad o státním občanství ČR (lze nahradit OP)
výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu (lze nahradit OP)
výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený) případně pravomocné rozhodnutí soudu o zániku registrovaného partnerství
úmrtní list zemřelého manžela/ partnera (pokud je snoubenec ovdovělý)
rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dění není znám)

11. Jaké jsou potřebné formuláře  a kde jsou k dispozici
Formulář „ Dotazník k uzavření manželství“ získáte na matrice, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.
Formulář  „Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku“ získáte na matrice, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze  uhradit
Poplatky nejsou stanoveny

13. Jaké  jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty nejsou stanoveny

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
---
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
---
16. Elektronická služba, kterou lze  využít
Nelze využít

17. Podle kterého právního předpisu se  postupuje
zákon č. 64/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění  pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se  uplatňují
---
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě  nedodržení
---
21. Nejčastější dotazy
---
22. Další informace
„Osvědčení k církevnímu sňatku“ má platnost 3 měsíce od data vydání a je podmínkou uzavření církevního manželství.
Pokyny pro uzavírání manželství cizích státních příslušníků s občany ČR získáte na matrice, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.

23. Informace o popisovaném postupu  (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě www.portal.gov.cz

24. Související životní situace  a návody, jak je řešit
Manželství - uzavření manželství
Manželství - vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Jméno a příjmení - ženské příjmení
Vydávání matričních dokladů - duplikáty

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
matrika, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky

26. Kontaktní osoba
Ladislava Hájková, matrikářka, tel.: 549 523 565

27. Popis  je zpracován podle právního stavu ke dni
1.1.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován
---
29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
---