Jméno a příjmení


1. Identifikační číslo
---
2. Kód
---
3. Pojmenování (název) životní situace
Jméno a příjmení - ženské příjmení

4. Základní informace k životní situaci
Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.
Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, a to jestliže je dítě cizinkou, občankou, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, jejíž jeden z rodičů je cizinec, nebo je-li dítě občankou jiné než české národnosti.
Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti nevěsty, jíž se uzavření manželství týká, uvést příjmení, které bude po uzavření manželství užívat v mužském tvaru, jde-li o cizinku, občanku která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, jejíž manžel je cizinec, nebo je-li občankou jiné než české národnosti.
Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud své příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a splňuje některou z výše uvedených podmínek pro užívání mužského tvaru příjmení. O podmínce, kterou nelze doložit matričním dokladem, dokladem totožnosti nebo jinou veřejnou listinou, učiní žena případně zákonní zástupci dítěte písemné prohlášení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru podává žadatelka, která chce mužský tvar příjmení užívat, za nezletilou žádají zákonní zástupci. U nezletilých osob starších 15 let je nezbytný jejich písemný souhlas s mužským tvarem příjmení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatelka podá písemnou žádost o zápis příjmení v mužském tvaru u kteréhokoli matričního úřadu. Pokud matriční úřad není příslušný k zápisu mužského tvaru příjmení do příslušné matriční knihy postoupí tuto žádost příslušnému matričnímu úřadu. Po provedení zápisu v matriční knize je vystaven nový matriční doklad s mužským tvarem příjmení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou na matrice.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Žádost lze podat u kteréhokoli matričního úřadu. Je-li žádost podána u matričního úřadu, u něhož není matriční událost zapsána, postoupí matrikář žádost spolu s doklady matričnímu úřadu, u něhož je matriční událost zapsána (narození, sňatek).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Na matrice ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky, Horova 28, pravé křídlo, přízemí, dv. č. 5
úřední  hodiny: pondělí 8.00-17.00 hod., středa 8.00-17.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s  sebou
K písemné žádosti žadatelé předloží:
doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu)
rodný list, oddací list
písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let (jedná-li se o příjmení nezletilého dítěte)
písemný souhlas druhého rodiče (jedná-li se o příjmení nezletilého dítěte)

11. Jaké jsou potřebné  formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře žádost o zápis příjmení v mužském tvaru získáte na matrice, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.

12. Jaké jsou poplatky a jak je  lze  uhradit
Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Je-li žádost podána u matričního úřadu, u něhož není matriční událost zapsána, postoupí matrikář žádost spolu s doklady matričnímu úřadu, u něhož je matriční událost zapsána narození, sňatek). Lhůta pro zápis do matriční knihy je 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
---
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
---
16. Elektronická služba, kterou lze  využít
nelze

17. Podle kterého právního předpisu se  postupuje
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se  uplatňují
---
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě  nedodržení
---
21. Nejčastější dotazy
---
22. Další informace
---
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě www.portal.gov.cz

24. Související životní situace  a návody, jak je řešit
Vydávání matričních dokladů-duplikáty
Manželství - uzavření manželství

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
matrika, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky

26. Kontaktní osoba
Ladislava Hájková, matrikářka, tel. : 549 523 565

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke  dni
1.1.2008

28. Popis  byl naposledy aktualizován
---
29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
---