Příjmení po rozvodu manželství


1. Identifikační číslo
---
2. Kód
---
3. Pojmenování (název) životní situace
Příjmení po rozvodu manželství

4. Základní informace k životní  situaci
Manžel, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství oznámit u kteréhokoli matričního úřadu, že opět přijímá své dřívější příjmení, případně že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Ten z rozvedených manželů, který při uzavření manželství přijal příjmení manžela, nebo spolu s příjmením společným užíval a na druhém místě uváděl příjmení předchozí.

6. Jaké  jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Rozvedený manžel učiní oznámení na matričním úřadu a předloží zákonem stanovené doklady. Matriční úřad, který oznámení o přijetí dřívějšího příjmení přijal, vydá oznamovateli potvrzení o oznámení. Je-li oznámení učiněno u matričního úřadu, u kterého není manželství zapsáno, je toto písemné oznámení postoupeno matričnímu úřadu podle místa uzavření manželství k zápisu do příslušné matriční knihy. Matriční úřad, který vede příslušnou knihu  manželství, vydá po  zápisu oznámení nový oddací list s poznámkou o rozvodu manželství a o oznámení o přijetí dřívějšího příjmení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou na matrice, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení, popřípadě upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení předchozího lze učinit u kteréhokoli matričního úřadu.
Bylo-li manželství uzavřeno v cizině, lze oznámení učinit též u zastupitelského úřad České republiky nebo přímo u Zvláštní matriky, ÚMČ města Brna, Brno-střed, pracoviště Husova 3, druhé patro, úřední hodiny : pondělí a středa 8.00-17.00 hod.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Na matrice ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky, pravé křídlo, přízemí, dv. č. 5
úřední hodiny: pondělí 8.00 - 17.00 hod., středa 8.00-17.00 hod.

10. Jaké  doklady je nutné mít s  sebou
K vyplněnému oznámení rozvedený manžel předloží:
doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu)
oddací list
rozsudek o rozvodu manželství s vyznačeným údajem o nabytí právní moci

11. Jaké jsou potřebné formuláře  a kde jsou k dispozici
Formulář oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství získáte na matrice ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze  uhradit
Bez poplatku

13. Jaké  jsou lhůty pro vyřízení
Oznámení o přijetí předchozího příjmení lze učinit bezodkladně.
Lhůta pro zápis do matriční knihy je 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
---
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
---
16. Elektronická služba, kterou lze  využít
Nelze využít

17. Podle kterého právního předpisu se  postupuje
zákon č. 64/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se  uplatňují
---
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě  nedodržení
---
21. Nejčastější dotazy
---
22. Další informace
Pokud rozvedený manžel promešká lhůtu jednoho měsíce od právní moci rozsudku o rozvodu  manželství, může požádat u matričního úřadu podle místa svého trvalého bydliště  o povolení změny příjmení. Správní poplatek v tomto případě činí 100,- Kč.

23. Informace  o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě www.portal.gov.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Vydávání matričních dokladů-duplikáty
Jméno a příjmení - ženské příjmení
Jméno a příjmení - prohlášení o volbě druhého jména
Změna jména a příjmení

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
matrika, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky

26. Kontaktní osoba
Ladislava Hájková, matrikářka, tel. : 549 523 565

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke  dni
1.1.2008

28. Popis  byl naposledy aktualizován
---
29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
---