Vydávání matričních dokladů - duplikáty


1. Identifikační číslo
---
2. Kód
---
3. Pojmenování (název) životní situace
Vydávání matričních dokladů – duplikáty

4. Základní informace k životní situaci
Duplikáty matričních dokladů (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) vydá matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se žádá, narodila, uzavřela  manželství  nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí českého státního občana v cizině, pak je k vydání duplikátu příslušná zvláštní matrika, kterou vede ÚMČ města Brna, Brno-střed.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O vydání duplikátu matričního dokladu mohou požádat :
fyzické osoby, kterých se zápis týká, nebo jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci a jejich zplnomocnění zástupci
fyzické osoby, které prokáží, že je to nezbytné k uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949

6. Jaké  jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Duplikáty matričních dokladů jsou vystavovány na základě písemné žádosti a zasílány doporučenou poštou na dodejku, nebo po prokázání totožnosti a právního zájmu žadatele vydávány přímo žadateli na matričním úřadu.
Písemnou žádost podává žadatel na předepsaném tiskopise, nebo individuální žádostí, která musí obsahovat: údaje o žadateli (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště případně adresu pro doručování, oprávněnost zájmu) a dále jméno a příjmení osoby, jíž se matriční událost týká, a dále datum a místo matriční události.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou na matrice, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky, případně zasláním písemné žádosti o duplikát matričního dokladu.

8. Na které  instituci životní situaci řešit
Na příslušném matričním úřadu, do jehož obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž doklad se žádá, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky vede od 1.1.2003 knihy narození, manželství a úmrtí matričních událostí nastalých pouze v matričním obvodu Brno-Žabovřesky (tedy na území městských částí Brno-Žabovřesky, Brno-Komín a Brno-Jundrov).

9. Kde  s kým a kdy životní situaci řešit
Matriční události ( narození, sňatek, úmrtí) nastalé v Brně-Žabovřeskách, v Brně-Komíně, v Brně-Jundrově po 1.1.2003 na matrice ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky, Horova 28, pravé křídlo, přízemí, dv. č. 5
úřední hodiny: pondělí 8.00–17.00 hod., středa 8.00-17.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s  sebou
Žadatel předloží:
doklad totožnosti,
matriční doklad, případně jinou veřejnou listinu, ze které bude zřejmé, že matriční doklad, který požaduje, se týká členů rodiny nebo sourozenců, nebo kterou prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněný zástupce. 

11. Jaké  jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti o vystavení matričního dokladu získáte na matrice, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.

12. Jaké jsou poplatky a jak je  lze  uhradit
Správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu činí 100,- Kč v hotovosti, který je splatný před vydáním matričního dokladu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
---
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
---
16. Elektronická služba, kterou lze  využít
nelze využít

17. Podle kterého právního předpisu se  postupuje
zákon č. 64/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy
vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se  uplatňují
Proti rozhodnutí o zamítnutí  vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno a to prostřednictvím podatelny ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě  nedodržení
---
21. Nejčastější dotazy
---
22. Další informace
Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí českého státního občana v cizině, pak je k vydání duplikátu příslušná zvláštní matrika, kterou vede ÚMČ města Brna, Brno-střed ,pracoviště: Husova 3, druhé patro, úřední hodiny: pondělí a středa  8.00 – 17.00 hod.
Matriční úřad ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2 vede knihy narození, uzavření manželství a úmrtí matričních událostí nastalých na celém území města  Brna do 31.12.2002.

23. Informace o popisovaném postupu  (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě www.portal.gov.cz

24. Související životní situace  a návody, jak je řešit
---
25. Za správnost popisu odpovídá útvar
matrika, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.

26. Kontaktní osoba
Ladislava Hájková, matrikářka, tel. : 549 523 565

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke  dni
1.1.2008

28. Popis  byl naposledy aktualizován
---
29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
---