Úmrtní list


1. Identifikační číslo

2. Kód
---
3. Pojmenování (název) životní situace
Úmrtí - vystavení úmrtního listu (prvopis)

4. Základní informace k životní situaci
Příslušný k zápisu úmrtí je matriční úřad v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela. (správním obvodem matričního úřadu ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky jsou městské části Brno-Žabovřesky, Brno-Komín, Brno-Jundrov).
Zápis do knihy úmrtí se provede na základě listu o prohlídce mrtvého, který matriční úřad obdrží od zdravotnického zařízení, ve kterém osoba zemřela případně od prohlížejícího lékaře.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Pozůstalý - vypravitel pohřbu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Při úmrtí osoby obdrží matriční úřad od zdravotnického zařízení, ve kterém osoba zemřela, nebo prostřednictvím pohřební služby, která zajišťuje pohřeb, „List o prohlídce mrtvého“, na jehož základě zapíše zemřelou osobu do knihy úmrtí a vystaví úmrtní list. Pokud jsou pohřební službou doručeny i všechny  předepsané doklady k vystavení úmrtního listu, je vystavený  úmrtní list zaslán na adresu vypravitele pohřbu, a to doporučenou poštou do vlastních rukou, v opačném případě je nezbytné si úmrtní list vyřídit osobně na matrice.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou na matrice, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Na příslušném matričním úřadu podle místa úmrtí osoby.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Osobní návštěvou na matrice ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky, Horova 28, pravé křídlo, přízemí, dv. č. 5
úřední hodiny: pondělí 8.00-17.00 hod., středa 8.00-17.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s  sebou
K vystavení úmrtního listu je potřeba:
občanský průkaz zemřelého (u cizinců cestovní pas, příp. průkaz povolení k pobytu)
rodný případně oddací list zemřelého
fakturu o zaplacení pohřbu
Při osobním převzetí úmrtního listu je třeba předložit výše uvedené doklady, pokud je pozůstalí nepředali pohřební službě při vyřizování pohřbu, a dále občanský průkaz osoby vyřizující úmrtní list (případně matriční doklad prokazující příbuzenský vztah).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou stanoveny

12. Jaké  jsou poplatky a jak je lze  uhradit
Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce mrtvého.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
---
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
---
16. Elektronická služba, kterou lze  využít
Nelze využít

17. Podle kterého právního předpisu se  postupuje
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů ve  znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 207/2001 Sb.,  kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se  uplatňují
---
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě  nedodržení
---
21. Nejčastější dotazy
---
22. Další informace
Žádost o vdovský, vdovecký důchod podává oprávněná osoba (pozůstalý manžel/manželka) na příslušné OSSZ případně MSSZ dle svého trvalého bydliště.
K pozůstalostnímu řízení je rodina zemřelého vyzvána příslušným pověřeným notářem.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě www.portal.gov.cz

24. Související životní situace  a návody, jak je řešit
Úmrtí - vystavení potvrzení o příčině úmrtí
Vydávání matričních dokladů - duplikáty

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
matrika, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky

26. Kontaktní osoba
Ladislava Hájková, matrikářka, tel.: 549 523 565

27. Popis  je zpracován podle právního stavu ke dni
1.1.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován
---
29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
---