Úmrtí


1. Identifikační  číslo
---
2. Kód
---
3. Pojmenování (název) životní situace
Úmrtí - vydání potvrzení o příčině úmrtí

4. Základní informace k životní situaci
Potvrzení o příčině úmrtí je potvrzením ze sbírky listin. Příslušný k vydání potvrzení o příčině úmrtí je matriční úřad, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela a který vede  sbírku listin ke knize úmrtí (správním obvodem matričního úřadu ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky jsou městské části Brno-Žabovřesky, Brno-Komín, Brno-Jundrov).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O vydání potvrzení o příčině úmrtí mohou požádat:
členové rodiny zemřelé osoby, její sourozenci a zplnomocnění zástupci (za členy rodiny se považuje manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci)
fyzické osoby, které prokáží, že je potvrzení nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgánem státu nebo před orgánem územně samosprávného celku.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Potvrzení o příčině úmrtí je vydáváno na základě písemné žádosti a prokázání právního zájmu žadatele. Je zasíláno doporučenou poštou na dodejku, nebo po prokázání totožnosti vydáváno přímo žadateli na matričním úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou na matrice, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky, případně zasláním písemné žádosti o vydání potvrzení o příčině úmrtí.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Na příslušném matričním úřadu podle místa úmrtí fyzické osoby, který vede knihu úmrtí a sbírku listin, z níž má být potvrzení vydáno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Osobní návštěvou na matrice ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky, Horova 28, pravé křídlo, přízemí, dv. č. 5
úřední hodiny: pondělí 8.00-17.00 hod., středa 8.00-17.00 hod.

10. Jaké  doklady je nutné mít s  sebou
Žadatel předloží:
doklad totožnosti
matriční doklad, případně jinou veřejnou listinu, kterou žadatel prokáže, že požadované potvrzení o příčině úmrtí se týká členů jeho rodiny, případně sourozenců, nebo kterou prokáže, že je potvrzení  nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře  a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti o vydání potvrzení o příčině úmrtí získáte na matrice, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.

12. Jaké jsou poplatky a jak je  lze  uhradit
Správní poplatek za vydání potvrzení o příčině úmrtí činí 50,- Kč za každou i započatou stranu. Hradí se v hotovosti a je splatný před vydáním potvrzení.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
---
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
---
16. Elektronická služba, kterou lze  využít
nelze využít

17. Podle  kterého právního předpisu se  postupuje
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2000 Sb., o správních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se  uplatňují
---
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě  nedodržení
---
21. Nejčastější dotazy
---
22. Další informace
---
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení  životní situace) zdrojů nebo v jiné formě www.portal.gov.cz

24. Související životní situace  a návody, jak je řešit
Úmrtí - vystavení úmrtního listu (prvopis)
Vydávání matričních dokladů - duplikáty

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
matrika, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky

26. Kontaktní osoba
Ladislava Hájková, matrikářka, tel.: 549 523 565

27. Popis  je zpracován podle právního stavu ke dni
1.1.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován
---
29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
---