Vidimace a legalizace


1. Identifikační číslo
---
2. Kód
---
3. Pojmenování (název) životní situace
Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)

4. Základní informace k životní situaci
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Legalizace - fyzická osoba, jejíž podpis má být ověřen.
Vidimace – kdokoliv.

6. Jaké  jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu pro cizince aj.). Legalizace se neprovede
je-li ověřován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li tato listina současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka
je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než latinské abecedy, nebo
jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny. Vidimace se neprovede
je-li listinou, z níž je kopie pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit (občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, lovecký lístek, směnka, šek, geometrický  plán,  rys apod.)
je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
jsou-li na listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
jestliže se kopie doslovně neshoduje s listinou, z níž je pořízena
je-li listina, z níž je kopie pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka
není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Předložením listiny matrikářce.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Na matrice ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Osobní návštěvou na matrice ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky, Horova 28, pravé křídlo, přízemí, dv. č. 5
úřední hodiny: pondělí 8.00-17.00 hod., středa 8.00-17.00 hod.

10. Doklady je nutné mít s sebou
Legalizace - žadatel předloží listinu na níž bude podpis ověřen a platný doklad totožnosti.
Vidimace - žadatel předloží vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze  uhradit
Legalizace - správní poplatek činí za každý ověřený podpis na listině 30,- Kč.
Vidimace - správní poplatek činí za každou i započatou stranu vidimované listiny 30,- Kč.
Správní poplatky se hradí v hotovosti.

13. Jaké  jsou lhůty pro vyřízení
Na počkání

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze  využít
Nelze využít.

17. Podle  kterého právního předpisu se  postupuje
zákon č.21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování ), ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č.36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se  uplatňují
---
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě  nedodržení
---
21. Nejčastější dotazy
---
22. Další informace
Životní situaci je možné také řešit na úřadech městských částí města Brna (mimo ÚMČ města Brna, Brno-Ořešín a ÚMČměsta Brna, Brno-Jehnice) a na příslušném pracovišti Magistrátu města Brna.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě www.brno.cz, www.portal.gov.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
---
25.  Za správnost popisu odpovídá útvar
matrika, ÚMČ města Brna, Žabovřesky

26. Kontaktní osoba
Ladislava Hájková, matrikářka, tel. : 549 523 565

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke  dni
1.1.2008

28. Popis  byl naposledy aktualizován
---
29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
---