Změna jména a příjmení


1. Identifikační číslo

2. Kód
---
3. Pojmenování (název) životní  situace
Změna jména a příjmení

4. Základní informace k životní situaci
Jméno, případně jména nebo příjmení lze fyzické osobě změnit pouze na základě její žádosti nebo žádosti jejich zákonných zástupců.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O povolení změny může požádat občan ČR, případně zákonný zástupce nezletilého občana ČR nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel podá písemnou žádost na matričním úřadu podle místa trvalého pobytu a přiloží k ní zákonem stanovené doklady. Pokud příslušný matriční úřad žádosti vyhoví, vydá rozhodnutí o povolení změny jména/příjmení. Po nabytí právní moci rozhodnutí, je toto předáno k zápisu matričnímu úřadu, který vede příslušnou matriční knihu. Ten na základě pravomocného rozhodnutí provede zápis do matriční knihy a vystaví nový matriční doklad (rodný případně oddací list).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou na matrice, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Žádost o povolení změny jména/příjmení podá žadatel písemně na příslušném matričním úřadu podle místa svého trvalého pobytu, u nezletilých dětí podle místa trvalého pobytu dítěte. Matriční úřad ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky je matričním obvodem pro území městských částí Brno-Žabovřesky, Brno-Komín, Brno-Jundrov.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Na matrice ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky, Horova 28,  pravé křídlo, přízemí, dv. č. 5
úřední hodiny: pondělí 8.00-17.00 hod, středa 8.00-17.00 hod.


10. Jaké  doklady je nutné mít s  sebou
Žadatel k písemné, odůvodněné žádosti předloží:
doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu)
rodný, popřípadě oddací list
pravomocný rozsudek o rozvodu manželství ( rozvedený žadatel)
úmrtní list (ovdovělý žadatel)
doklad o místu trvalého pobytu ( lze nahradit občanským průkazem, případně průkazem o povolením k pobytu)
doklad o státním občanství ( občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství)
písemný souhlas druhého manžela se změnou příjmení (pokud manželství trvá)
K žádosti o změnu jména/příjmení nezletilého dítěte žadatel k písemné odůvodněné žádosti předloží:
doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu)
rodný list dítěte
doklad o stáním občanství dítěte (platný cestovní doklad, osvědčení o státním občanství, občanský průkaz)
potvrzení o trvalém pobytu dítěte (lze nahradit občanským průkazem)
písemný souhlas druhého rodiče se změnou jména/ příjmení s úředně ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí  soudu nahrazující tento souhlas
písemný souhlas dítěte staršího 15 let se změnou jména/příjmení
další doklady dle individualit žádosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře žádostí o povolení změny jména/příjmení získáte na matrice, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky.

12. Jaké jsou poplatky a jak je  lze  uhradit
Správní poplatek za vydání povolení změny jména nebo příjmení činí 1000,- Kč
Správní poplatek za změnu příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na příjmení dřívější činí 100,- Kč.
Výše uvedené správní poplatky se hradí v hotovosti na matrice.

13. Jaké jsou lhůty pro  vyřízení
Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí do 30ti dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

14. Kteří  jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
---
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
---
16. Elektronická služba, kterou lze  využít
nelze využít

17. Podle kterého právního předpisu se  postupuje
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 64/1963 Sb.,  o rodině ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky  a jak se  uplatňují
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno a to prostřednictvím matriky, ÚMČ města Brna, Brno-Žabovřesky, Horova 28.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě  nedodržení
---
21. Nejčastější dotazy
---
22. Další informace
Změnu  příjmení lze povolit tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro to  závažný důvod.
Změna jména se nepovolí, jde-li o změnu jména:
fyzické osoby ženského pohlaví na mužské jméno
fyzické osoby mužského pohlaví na ženské jméno
na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké
na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů
Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména je žadatel povinen předložit doklad osvědčující správnost pravopisné podoby vydaný znalcem.
U nezletilých dětí se změna jména/příjmení nepovolí jestliže by tato změna byla v rozporu se zájmy a potřebami nezletilého.

23. Informace o popisovaném  postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě www.portal.gov.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Vydávání matričních dokladů-duplikáty Jméno a příjmení - ženské příjmení Jméno a příjmení - prohlášení o volbě druhého jména Příjmení po rozvodu manželství

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
matrika, ÚMČ města Brna, Žabovřesky

26. Kontaktní osoba
Ladislava Hájková, matrikářka, tel. : 549 523 565

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke  dni
1.1.2008

28. Popis  byl naposledy aktualizován
---
29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
---