Poplatek ze psů


Základní  informace
Poplatek za psa se platí  za psa staršího 3 měsíců, jehož  držitel má trvalý pobyt,  nebo sídlo firmy  na území městské části  Brno-Žabovřesky. Poplatková povinnost vzniká 1. dnem měsíce následujícího po dni, kdy se poplatník stal držitelem psa podléhajícího poplatku. Držitel psa je povinen přihlásit psa do evidence do 15 dnů od  okamžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu je povinen ohlásit  veškeré změny, které  mají vliv na výši nebo zánik poplatkové  povinnosti. Přihlásit psa je povinen i  držitel, který bude  uplatňovat zákonnou možnost osvobození od poplatku. Při  přihlášení  psa do evidence obdrží přihlašující evidenční známku psa,  která  slouží při kontrole k prokázání skutečnosti, že  je pes evidován. Při odhlášení  psa z evidence držitel psa  evidenční známku vrátí.

Přihlášení psa do evidence vyřizuje:
Úřad městské části Brno-Žabovřesky,  Horova 28, 616 00 Brno, odbor finanční, I. patro, dveře č. 14, referentka Veronika Smolková,  tel. 549 523 545, v pondělí od 8.00 do 17.00 hod. a ve středu od 8.00 do 17.00 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Občanský průkaz, v případě zastupování  držitele psa ověřenou  plnou moc. K tomu důchodce důchodový  výměr, právnická osoba – pokud není  jednatelem firmy –  zmocnění a výpis z obchodního rejstříku. Pokud držitel  uplatňuje  zákonnou možnost osvobození od poplatku nebo zařazení do jiné  poplatkové skupiny, předloží průkaz ZTP-P. Dalšími doklady  jsou: potvrzení o  sirotčím důchodu, potvrzení o nabytí psa  z útulku, doklad o provozování psího  útulku, doklad o provádění  výcviku psů pro nevidomé a bezmocné, případně jiný  doklad  který umožňuje osvobození držitele psa na základě zvláštního právního předpisu.

Při odhlašování psa z evidence držitel  odevzdá s vyplněnou odhláškou i evidenční známku psa.

Potřebné formuláře a kde jsou k  dispozici:
Formulář k přihlášení  a odhlášení psa z evidence lze  získat na Odboru  finančním ÚMČ Brno-Žabovřesky,  nebo  je možné si jej stáhnout z internetových stránek ÚMČ Brno-Žabovřesky.

Výše poplatků a jak je lze uhradit
Základní sazba za jednoho psa je stanovena od 1.1. do 31.12.  běžného roku a činí:
- 1200,- Kč v bytových i rodinných domech
-   200,- Kč důchodce 

Držitel psa je povinen zaplatit poplatek na účet správce poplatku nejpozději do 31. března každého roku.  

Poplatek je možno uhradit bankovním předvodem na číslo účtu 
19-14327514, kód banky 0600, specifický symbol 1341 a variabilní symbol je číslo poplatníka, které Vám bude sděleno na tel. čísle 549 523 545. Poplatek  je možno uhradit i hotově každý úřední den na pokladně ÚMČ BŽ, Horova 28.

Právní předpisy
-  zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
-  zákon č.280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
-  zákon č.500/2004 Sb. správní  řád, ve znění pozdějších předpisů

Související  předpisy
Obecně  závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2018 o  místních  poplatcích

Opravné prostředky a jak se  uplatňují
Dle  §109 zákona č.280/2009, daňového řádu se lze proti platebnímu výměru odvolat podáním učiněným u vedoucí finančního odboru a to do  30 dnů ode dne, který  následuje po jeho  doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.

Soubory ke stažení:
Soubor ke stažení Přiznání k místnímu poplatku ze psů (doc, velikost: 36 kB)
Soubor ke stažení Přiznání k místnímu poplatku ze psů (pdf, velikost: 97 kB)
Soubor ke stažení Přiznání k místnímu poplatku ze psů s čestným prohlášením (doc, velikost: 35 kB)
Soubor ke stažení Přiznání k místnímu poplatku ze psů s čestným prohlášením (pdf, velikost: 95 kB)
Soubor ke stažení Odhlášení od místního poplatku ze psů (doc, velikost: 27 kB)
Soubor ke stažení Odhlášení od místního poplatku ze psů (pdf, velikost: 193 kB)