Uzavírka pozemní komunikace


01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování  (název) životní situace
Uzavírka pozemní  komunikace

04. Základní informace  k životní situaci
Místní  komunikaci a veřejně přístupnou  účelovou komunikaci lze  uzavřít jen na základě povolení silničního správního  úřadu.  Uzavírka může být buď částečná (např. uzavření jednoho  jízdního pruhu  nebo jednoho jízdního pásu dálnice), nebo  úplná. Pokud to situace vyžaduje,  stanoví silniční správní  úřad v rozhodnutí o uzavírce také trasu objížďky.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Osoba, v jejímž zájmu má dojít  k uzavírce; pokud jsou důvodem  uzavírky stavební práce, podává  žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel,  pokud silniční  správní úřad nestanoví jinak.

06. Jaké  jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní  situace
Podejte žádost k silničnímu správnímu  úřadu; nejedná-li se o havárii, je třeba žádost doručit  silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů  před navrhovaným  zahájením uzavírky.

08. Na které instituci  životní situaci řešit
Věcná  příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou  pozemní  komunikace, která má být uzavřena. Pro dálnice a  rychlostní silnice je silničním  správním úřadem Ministerstvo  dopravy České republiky, pro ostatní silnice I.  třídy krajský  úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou  působností a pro místní komunikace a veřejně přístupné  účelové komunikace  pověřený obecní úřad. Jestliže se  uzavírka týká územních obvodů více silničních  správních  úřadů pro stejnou kategorii a třídu pozemních komunikací,  rozhoduje o  žádosti ten silniční správní úřad, v jehož  územním obvodu je nejdelší část  uzavírky (ostatní silniční  správní úřady jsou v tomto případě ve správním řízení  dotčeným správním úřadem).
Obraťte se na  silniční správní úřad Odboru veřejných služeb ÚMČ Brno-Žabovřesky.

09. Kde, s  kým a kdy životní situaci řešit
Odbor veřejných služeb ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno  II.poschodí
Ing. Olga Radová, tel.č.549 523 562, radova@zabovresky.cz
úřední dny pondělí 08.00-17.00, středa 08.00-17.00 hod.
 
10. Jaké doklady je  nutné mít s sebou
Na úřadě předložte:
žádost o povolení uzavírky (náležitosti žádosti  určuje ustanovení § 39 odst.  2 vyhlášky Ministerstva dopravy  č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o  pozemních komunikacích),
výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přiloží  právnické osoby),
živnostenský list nebo jiný průkaz  živnostenského oprávnění (přiloží  podnikající fyzické  osoby).

11. Jaké jsou potřebné  formuláře a kde jsou k dispozici
Na Odboru veřejných služeb ÚMČ Brno - Žabovřesky nebo zde

12. Jaké  jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní  ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké  jsou lhůty pro vyřízení
Pokud se jedná  o jednoduchou věc, rozhodne silniční správní  úřad bezodkladně.  Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání  žádosti,  ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení  životní  situace
Silniční správní  úřad žádost projedná s:
- vlastníkem (správcem)  pozemní komunikace, která má být uzavřena,
- vlastníkem  (správcem) pozemní komunikace, po které má být vedena objížďka,
- obcí, v jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka  nebo nařízena  objížďka,
a pokud je po dotyčné pozemní  komunikaci vedena dráha, také s provozovatelem  této dráhy.
K  žádosti o povolení uzavírky je proto vhodné přiložit také  jejich vyjádření, a pokud je na dotčené pozemní komunikaci  provozována linková  osobní doprava, také vyjádření příslušného  dopravce.

15. Jaké další činnosti jsou  po žadateli požadovány
Žadatel je povinen  na svůj náklad označit uzavírku a objížďku  způsobem stanoveným  v rozhodnutí o povolení uzavírky. Pokud má uzavírka trvat  déle  než 3 dny a jejím důvodem jsou stavební práce, musí žadatel  na začátku  uzavírky umístit orientační tabuli, na které  uvede termín zahájení uzavírky,  termín ukončení uzavírky  a název a sídlo žadatele (u fyzických osob jméno a  bydliště  žadatele). Dále je žadatel povinen dodržovat podmínky rozhodnutí  o  povolení uzavírky.

16. Elektronická  služba, kterou lze využít
Tuto situaci  není možné řešit zasláním žádosti elektronickou  poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Vyhláška č. 104/1997  Sb., kterou se provádí zákon o  pozemních komunikacích
Zákon č. 13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se  podává ke  správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to  do 15 dnů ode dne doručení  rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí  o uzavírce nemá odkladný účinek.

20. Jaké  sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení  povinností
Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní  komunikace nebo  veřejně přístupné účelové komunikace,  neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení  povolené  uzavírky nebo nařízené objížďky podle vydaného rozhodnutí  a nedodržení  podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení  uzavírky fyzickou osobou je  přestupkem, za který lze uložit  pokutu do 10 000 Kč. Neoprávněné uzavření  dálnice, silnice,  místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace,  neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené  uzavírky nebo nařízené  objížďky podle vydaného rozhodnutí  a nedodržení podmínek stanovených v  rozhodnutí o povolení  uzavírky právnickou osobou je správním deliktem, za který  lze  uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Při nesplnění podmínek  rozhodnutí o  povolení uzavírky může silniční správní  úřad udělené povolení změnit nebo  zrušit.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace
Ministerstvo dopravy ČR, 
krajské úřady,
obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
pověřené  obecní úřady.

23. Informace  o popisovaném postupu (o řešení životní situace)  je možné  získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Ministerstvo dopravy  ČR

24. Související životní situace  a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor veřejných služeb Úřadu Městské části Brno-Žabovřesky

26. Kontaktní osoba
Ing. Olga Radová - referent dopravy a silničního hospodářství

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum  konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu  není stanoven.

30. Případná upřesnění  a poznámky k řešení životní situace

 

 

Soubor ke stažení:
Soubor ke stažení žádost uzavírka komunikace 2019 (pdf, velikost: 101 kB)