Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci


01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování  (název) životní situace
Připojení nemovitosti  na pozemní komunikaci (zřízení  sjezdu)

04. Základní  informace k životní situaci
Na silnici  a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost  pouze  na základě povolení vydaného silničním správním úřadem.  Povolení  silničního správního úřadu je třeba  rovněž k úpravě  nebo zrušení stávajícího sjezdu. Povolení ke zřízení, úpravě  nebo zrušení sjezdu je podkladem pro stavební řízení vedené  obecným stavebním  úřadem.

05. Kdo  je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
V této věci je oprávněn jednat vlastník připojované  nemovitosti.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Splnění  všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým  způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu.

08. Na které instituci životní situaci řešit
Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se  řídí kategorií a třídou pozemní  komunikace, na níž má  být sousední nemovitosti připojena. Pro dálnice a  rychlostní  silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy  České  republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad,  pro silnice II. a III.  třídy obecní úřad obce s rozšířenou  působností a pro místní komunikace pověřený  obecní úřad.
Obraťte se na silniční správní úřad odboru veřejných služeb ÚMČ Brno-Žabovřesky.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor veřejných služeb ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno  II.poschodí
Ing. Olga Radová, tel.č.549 523 562, radova@zabovresky.cz
úřední dny pondělí 08.00 - 17.00 hod.; středa 08.00 - 17.00 hod.

10. Jaké doklady  je nutné mít s sebou
Na úřadě předložte:
žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci,
dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení  (zejména  rozhledové vzdálenosti),
výpis z obchodního  nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby),
živnostenský  list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají  fyzické osoby podnikající),
k vydání rozhodnutí o  připojení je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené  pozemní  komunikace a souhlas Policie České republiky (v případě připojení  na  odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice souhlas Ministerstva  vnitra České  republiky). Pokud žadatel souhlas silničnímu  správnímu úřadu nepředloží,  silniční správní úřad  si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od  Policie  České republiky (resp. Ministerstva vnitra České republiky)  vyžádá.

11. Jaké jsou potřebné  formuláře a kde jsou k dispozici
Na odboru veřejných služeb ÚMČ Brno-Žabovřesky nebo zde

12. Jaké  jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za povolení  připojení sousední nemovitosti na silnici II.  třídy, silnici  III. třídy nebo na místní komunikaci se vybírá správní  poplatek  500 Kč. Správní  poplatek můžete uhradit poštovní poukázkou nebo hotově na pokladně.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pokud  se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní  úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do  30 dnů od podání  žádosti, ve zvlášť složitých případech  do 60 dnů od podání žádosti.

14. Kteří  jsou další účastníci (dotčení) řešení životní  situace
Účastníkem řízení o povolení připojení je kromě  žadatele také  vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace,  dotčeným správním úřadem je  příslušný dopravní inspektorát  Policie České republiky (v případě připojení na  odpočívku  dálnice nebo rychlostní silnice Ministerstvo vnitra České republiky).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli  požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti  elektronickou  poštou.

17. Podle kterého  právního předpisu se postupuje
Zákon č.  13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Vyhláška č.  104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o  pozemních komunikacích

18. Jaké jsou  související předpisy
Zákon č.  634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se  podává ke  správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to  do 15 dnů ode dne doručení  rozhodnutí.

20. Jaké  sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení  povinností
Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení  připojení sousední  nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní  komunikaci fyzickou osobou je  přestupkem, za který lze uložit  pokutu do 10 000 Kč. Neoprávněné zřízení,  pozměnění  nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici  nebo  místní komunikaci právnickou osobou je správním deliktem,  za který lze uložit  pokutu až do výše 300 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace
Ministerstvo dopravy ČR,
krajské úřady,
obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
pověřené obecní úřady.

23. Informace  o popisovaném postupu (o řešení životní situace)  je možné  získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Ministerstvo dopravy  ČR

24. Související životní situace  a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor veřejných služeb ÚMČ Brno-Žabovřesky

26. Kontaktní osoba
Ing. Olga Radová - referent dopravy a silničního hospodářství
Odbor veřejných služeb, II.poschodí tel. 549 523 562, radova@zabovresky.cz
úřední dny pondělí 08.00 - 17.00 hod.; středa 08.00 - 18.00 hod.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. Popis byl naposledy  aktualizován

29. Datum  konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu  není stanoven.

30. Případná upřesnění  a poznámky k řešení životní situace

 

 

Soubor ke stažení:
Soubor ke stažení Žádost povolení sjezdu 2019 (pdf, velikost: 98 kB)