Zvláštní užívání komunikace


01. Identifikační kód

02.
Kód

03.
Pojmenování  (název) životní situace
Zvláštní užívání  - reklamní zařízení, stavební práce, umístění  inženýrských  sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní  a  kulturní akce apod.

04. Základní  informace k životní situaci
Dálnice, silnice  a místní komunikace lze užívat jiným než  obvyklým způsobem  nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě  povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním  úřadem. Zvláštním  užíváním pozemní komunikace je například  provozování reklamních zařízení nebo  provádění stavebních  prací na tělese pozemní komunikace nebo na silničním  pomocném  pozemku, umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace,  zřízení  vyhrazeného parkovacího stání, zřizování a provoz  stánků na pozemní komunikaci  nebo na silničním pomocném  pozemku. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je  také  pořádání cyklistických závodů a jiných podobných sportovních,  kulturních a  zábavních akcí, avšak pouze za předpokladu,  že by jimi mohla být ohrožena  bezpečnost nebo plynulost provozu  na pozemních komunikacích (pro určení, zda je  splněna tato  podmínka, je směrodatné vyjádření příslušného dopravního  inspektorátu Policie České republiky). Silniční správní  úřad vydá rozhodnutí o  povolení zvláštního užívání  na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky  zvláštního  užívání. Zvláštní užívání spočívající v umístění  a provozování  reklamního zařízení může být povoleno nejdéle  na dobu 5 let za podmínky, že  reklamní zařízení nemůže  být zaměněno s dopravními značkami nebo dopravními  zařízeními  a nemohou oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak  narušit provoz na pozemních komunikacích.

05. Kdo  je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti  má být zvláštní  užívání pozemní komunikace povoleno.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní  situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní  situace
Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu.

08. Na které instituci životní  situaci řešit
Věcná příslušnost  k vydání rozhodnutí zvláštního užívání se řídí kategorií  a  třídou pozemní komunikace, které má být použito jiným  než obvyklým způsobem nebo  k jiným účelům, než pro kterou  je určena. Pro dálnice a rychlostní silnice je  silničním  správním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro  ostatní  silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a  III. třídy obecní úřad obce s  rozšířenou působností  a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.
Obraťte se na silniční  správní úřad - Odbor veřejných služeb ÚMČ Brno-Žabovřesky.

09. Kde, s kým a kdy  životní situaci řešit
Odbor veřejných služeb ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno  II.poschodí
Ing. Olga Radová, tel.č.549 523 562, radova@zabovresky.cz
Bc. Petr Helán, tel.č.549 523 561, helanp@zabovresky.cz
úřední dny pondělí 08.00-17.00, středa 08.00-17.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Požadavky žádosti určuje ustanovení § 40  odst. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva  dopravy č. 104/1997 Sb.,  kterou se provádí zákon o pozemních  komunikacích.
Právnické  osoby k žádosti přiloží rovněž výpis z obchodního  nebo  jiného rejstříku, podnikající fyzické osoby přiloží živnostenský  list nebo  jiný průkaz živnostenského oprávnění.K vydání  rozhodnutí o zvláštním užívání  je nutný souhlas:
vlastníka  (správce) dotčené pozemní komunikace,
Policie České  republiky,
Ministerstva vnitra České republiky, má-li být  použito dálnice nebo  rychlostní silnice.
Pokud žadatel  souhlas silničnímu správnímu úřadu  nepředloží, silniční  správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace  a od Policie České republiky (resp. Ministerstva vnitra České  republiky) vyžádá.

11. Jaké jsou  potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Na Odboru veřejných služeb ÚMČ Brno-Žabovřesky nebo zde

12. Jaké  jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za povolení  zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá  správní  poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního  užívání:
v případě vydání povolení zvláštního  užívání na dobu kratší než 10 dnů činí  správní poplatek  100 Kč,
na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč,
v  ostatních případech 1 000 Kč.
Od správního poplatku  je  osvobozeno vydání povolení ke zřízení parkovacího místa  pro držitele průkazu ZTP  nebo ZTP/P a vydání dodatečného  povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v  důsledku  havárie.
Správní poplatek se platí poštovní poukázkou  nebo hotově.

13. Jaké jsou lhůty pro  vyřízení
Pokud se jedná o jednoduchou  věc, rozhodne silniční správní  úřad bezodkladně. Jinak  musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání  žádosti,  ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení  životní  situace
Účastníkem řízení  o povolení zvláštního užívání pozemní  komunikace je kromě  žadatele také:
vlastník (správce) dotčené pozemní  komunikace,
příslušný dopravní inspektorát Policie České  republiky,
Ministerstvo vnitra České republiky, v případě  zvláštního užívání dálnice  nebo rychlostní silnice.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí  o povolení  zvláštního užívání.

16. Elektronická  služba, kterou lze využít
Tuto situaci  není možné řešit zasláním žádosti elektronickou  poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Vyhláška  č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o  pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy
Zákon  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se  podává ke  správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to  do 15 dnů ode dne doručení  rozhodnutí.

20. Jaké  sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení  povinností
Užití dálnice, silnice nebo místní komunikace jiným  než  obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které  jsou určeny, bez povolení  silničního správního úřadu a  nedodržení podmínek stanovených v povolení  zvláštního  užívání fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit  pokutu do  10 000 Kč. Zvláštní užívání pozemní komunikace  bez povolení silničního správního  úřadu a nedodržení  podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání právnickou  osobou (kromě zřízení a provozování reklamních zařízení)  je správním deliktem,  za který lze uložit pokutu až do výše  500 000 Kč. Zřízení či provozování  reklamního zařízení  na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním  pomocném pozemku bez povolení silničního správního úřadu  nebo nedodržení  podmínek takového povolení právnickou nebo  fyzickou osobou je správním deliktem,  za který lze uložit  pokutu až do výše 300 000 Kč.
Pokud právnická nebo  fyzická  osoba porušuje podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení zvláštního  užívání pozemní komunikace, rozhodne silniční správní  úřad o odnětí povolení.  Právnické nebo fyzické osobě,  které bylo odňato povolení zvláštního užívání,  může  být uděleno povolení ke zvláštnímu užívání na základě  nové žádosti nejdříve  po uplynutí 3 let od nabytí právní  moci rozhodnutí o odnětí povolení. Pokud se  silniční správní  úřad dozví o věci umístěné, zřízené nebo provozované  na  dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním  pomocném pozemku  (kromě reklamního zařízení) bez povolení  zvláštního užívání nebo v rozporu s  ním, vyzve vlastníka  dotyčné věci k jejímu odstranění, a v případě jejího  neodstranění  neprodleně po doručení výzvy vlastníkovi zajistí odstranění  a  likvidaci dotyčné věci na náklady jejího vlastníka. Jestliže  silniční správní  úřad nemůže zjistit vlastníka takové  věci, zveřejní výzvu k jejímu odstranění  způsobem v místě  obvyklým a po marném uplynutí lhůty 10 dnů od zveřejnění  výzvy  zajistí odstranění a likvidaci dotyčné věci na náklady  vlastníka (správce)  pozemní komunikace; bude-li dodatečně  zjištěn vlastník odstraněné věci, může  proti němu vlastník  (správce) pozemní komunikace uplatnit nárok na náhradu  nákladů  vzniklých odstraněním a likvidací věci.
Pokud se silniční  správní  úřad dozví o zřízení nebo existenci reklamního  zařízení umístěného na dálnici,  silnici nebo místní komunikaci  nebo na silničním pomocném pozemku bez povolení  zvláštního  užívání, vyzve vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění,  a v  případě neodstranění reklamního zařízení do 5 pracovních  dnů od doručení výzvy  vlastníkovi zajistí silniční správní  úřad zakrytí reklamy a následně odstranění  reklamního  zařízení na náklady jeho vlastníka. Jestliže silniční správní  úřad  nemůže zjistit vlastníka reklamního zařízení zřízeného  nebo provozovaného bez  povolení zvláštního užívání, zveřejní  výzvu k odstranění reklamního zařízení  způsobem v místě  obvyklým a po marném uplynutí lhůty 10 dnů od zveřejnění  výzvy  zajistí zakrytí reklamy a následně odstranění reklamního  zařízení na náklady  vlastníka (správce) pozemní komunikace,  na které je reklamní zařízení umístěno.

21. Nejčastější  dotazy

22. Další  informace
Obraťte se na:
Ministerstvo  dopravy ČR - odbor pozemních komunikací,
krajské úřady,
pověřené obecní úřady.

23. Informace  o popisovaném postupu (o řešení životní situace)  je možné  získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Ministerstvo dopravy ČR

24. Související životní situace  a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá  útvar
Odbor veřejných služeb ÚMČ Brno-Žabovřesky

26. Kontaktní osoba
Ing. Olga Radová - referent dopravy a silničního hospodářství

27. Popis je zpracován podle  právního stavu ke dni

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení  životní situace

 

Soubory ke stažení:
Soubor ke stažení Žádost o zvláštní užívání komunikace 2019 (pdf, velikost: 101 kB)
Soubor ke stažení Žádost o VPS (pdf, velikost: 410 kB)
Soubor ke stažení Žádost o VPS pro držitel průkaz ZTP nebo ZTP/P (pdf, velikost: 463 kB)
Soubor ke stažení Žádost povolení reklama 2019 (pdf, velikost: 101 kB)
Soubor ke stažení Žádost restaurační zahrádka 2019 (pdf, velikost: 103 kB)
Soubor ke stažení Žádost inženýrské sítě 2019 (pdf, velikost: 101 kB)