Přestupky


01. Identifikační  kód

02. Kód
Přestupky – oznámení spáchání přestupku

03. Pojmenování(název životní situace)
Přestupky – oznámení spáchání přestupku

04. Základní informace k životní situaci
Přestupek je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící či hrozící nebo trvající útok na zájem chráněnému zákonem (jednání v nutné obraně nebo v krajní nouzi).

05. Kdo  je oprávněn v této věci jednat (podat  žádost apod.)
Osoba  přímo postižená přestupkem, případně osoba poškozená, nebo  její zákonný  či právní zástupce respektive každý, kdo se o spáchání přestupku  dozvěděl.

06. Jaké  jsou podmínky a postup pro řešení  životní situace
Přestupek  je nutné oznámit písemně nebo ústně na  příslušném Obvodním  oddělení Policie ČR, Městské policie, nebo na Odboru veřejné správy, Referátu přestupků ÚMČ Brno-Žabovřesky.

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní  situace
Podkladem pro zahájení řízení o přestupku je oznámení státního orgánu, orgánu policie nebo obce, jakož i právnické osoby nebo občana, poznatek z vlastní činnosti správního orgánu nebo postoupení věci orgánem činným v trestním řízení - § 64 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. , o odpovědnosti za přestupky, ve znění pozdějších předpisů. Přestupky se projednávají z úřední povinnosti, pokud nejde o přestupky, které se projednávají jen se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku - § 79 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Předat oznámení o spáchání přestupku má právo každý občan. V případě, že má občan za to, že došlo ke spáchání přestupku, oznámí dané podezření z přestupku příslušnému Obvodnímu oddělení Policie ČR nebo Městské policii, pokud je zřízena, případně na telefonních linkách 158 (Policie ČR) nebo 156 (Městská policie). Tyto orgány jsou ze zákona povinny oznámení přijmout. Z oznámení musí být patrné, kdo je činí, kdo je osobou podezřelou, popis skutkového děje s časovými a místními údaji, kdo je svědkem, resp. další důkazy a podstatné okolnosti.

V oznámení o přestupku musí být tedy uvedeno:

 • kdo je postiženou osobou (vůči komu směřovalo jednání)
 • koho osoba přímo postižená spácháním přestupku označuje za pachatele
 • kde a kdy se přestupek stal
 • zdroje (finanční prostředky a majetek)
 • jakým způsobem měl být přestupek spáchán
 • čím je spáchání přestupku prokazováno (svědci, listinné a jiné důkazy)

Obecně se přestupky projednávají na základě oznámení z úřední povinnosti, za podmínky, že došlo k porušení zákona, oznamované jednání má znaky přestupku a přestupek spáchala konkrétní fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Výjimku tvoří přestupky projednávané pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Jedná se o tyto přestupky:

 • proti občanskému soužití - ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, schválnosti, jiné hrubé jednání
 • proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích - způsobení dopravní nehody, při níž dojde k usmrcení nebo zranění osob
 • proti majetku - krádež, zpronevěra, podvod, zničení nebo poškození cizí věci, neoprávněné  užívání cizího majetku, přisvojení si cizí věci nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, ukrytí nebo převod cizí věci získané přestupkem.

Uvedené přestupky spáchané mezi osobami blízkými lze projednat jen se souhlasem osoby přímo postižené přestupkem. Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel, další osoby v poměru rodinném a obdobném se pokládají za blízké osoby pouze tehdy, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní.

Souhlas je nutný vždy u přestupků spáchaných tak, že jinému ublíží na cti tím, že ho zeměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí.

Osoba přímo postižená spácháním přestupku má v řízení, k jehož zahájení nebo pokračování dala souhlas, právo na vyrozumění o zahájení řízení, právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, právo na poskytnutí informací o řízení potřebných ke zpětvzetí souhlasu, právo vyjádřit v řízení své stanovisko, právo nahlížet do spisu, právo účastnit se ústního jednání a být přítomna při všech úkonech v řízení, právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům a právo na oznámení rozhodnutí. 

Byla-li spácháním přestupku postižena osoba mladší 18 let nebo byl-li přestupek důvodem vykázání ze společného obydlí, zahájí správní orgán řízení nebo v již zahájeném řízení pokračuje bez souhlasu osoby přímo postižené spácháním přestupku.

08. Na které instituci životní situaci  řešit
Policie ČR  nebo Městská policie Brno nebo ÚMČ Brno-Žabovřesky, Odbor veřejných služeb, Horova 28, 616 00 Brno.

09.Kde, s kým a kdy životní  situaci  řešit
Oznámení o přestupku lze podat v prvé řadě na Policii ČR, Městské policii dále:

 • poštou na ÚMČ Brno-Žabovřesky, Odbor veřejných služeb, Referát přestupků, Horova 28, 616 00 Brno,
 • podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.
 • doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Doklad totožnosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře  a kde jsou k  dispozici
Nejsou. Postačuje volná forma.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze  uhradit
Bez  poplatku

13. Jaké  jsou lhůty pro  vyřízení
Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, vydá jej správní orgán nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení řízení. Tato lhůta může být z důležitých důvodů prodloužena. Jedná se o lhůtu pořádkovou, tedy její nedodržení neznamená nezákonnost rozhodnutí o přestupku.

14. Kteří  jsou další účastníci (dotčení)  řešení životní situace
A) účastníkem řízení je:

 • obviněný
 • poškozený v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení
 • vlastník věci, která může být nebo byla zabrána, v části řízení, která se týká zabrání věci nebo náhradní hodnoty.

B) další dotčení:

 • zástupce účastníka řízení
 • osoba přímo postižená spácháním přestupku
 • opatrovník
 • zákonný zástupce mladistvého 
 • orgán vykonávající sociálně právní ochranu dětí

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli  požadovány
Předložení  a navržení důkazů, které souvisejí s  projednáním přestupku,  popř. dokladů o výši škody, pokud je její náhrada  uplatňována  v řízení o přestupku.

16. Elektronická  služba, kterou lze  využít
Datová schránka: n97byjq, e-mail: podatelna.zabovresky(zavináč)brno.cz

17.  Podle ktetého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • http://portal.gov.cz/zakon/200/1990 
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) http://portal.gov.cz/zakon/500/2004

18. Jaké jsou související předpisy
Předpisy  vždy ve znění změn:

 • 1/1993 Sb., Ústava  České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR 2/1993 Sb.,  o vyhlášení Listiny základních práv a  svobod jako součásti  ústavního pořádku ČR, Sdělení FMZV č. 209/1992 Sb., Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolu 3, 5, 8 
 • 40/2009 Sb., Trestní zákon
 • 141/1961  Sb., Trestní řád
 • 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • 150/2002  Sb., Soudní řád správní 
 • 99/1963 Sb., Občanský soudní  řád 
 • 280/2009 Sb., Daňový řád
 • 337/1992 Sb., O správě daní a poplatků
 • 84/1990 Sb., O právu shromažďovacím 
 • 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení)
 • 129/2000  Sb., O krajích (krajské zřízení)
 • 301/2000 Sb., O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • 273/2008 Sb., O policii  ČR 
 • 553/1991 Sb., O obecní policii
 • V MV 231/1966 Sb.,  kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o  přestupcích,  další předpisy ve kterých jsou některá porušení ustanovení  příslušného předpisu jako přestupek označena 
 • dále  pak nařízení a vyhlášky státních orgánů, krajů, měst  a obcí    

Text uvedených a dalších předpisů vydaných ve Sbírce zákonů lze vyhledat na portálu veřejné správy, vyhlášky a nařízení Statutárního města Brna v sekci "Dokumenty města" na http://www.brno.cz/

19. Jaké jsou  opravné prostředky a jak se  uplatňují
Účastník  řízení může ve lhůtě do 15 dnů ode doručení  rozhodnutí  podat odvolání u správního orgánu MČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, který rozhodnutí vydal. Odvolací řízení provádí věcně příslušný odbor  MMB.

20. Jaké  sankce mohou být uplatněny v případě  nedodržení povinností
Pořádková  pokuta až do výše 50.000 Kč lze uložit tomu, kdo v řízení  závažně ztěžuje jeho postup tím, že:

 • se bez smlouvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu,
 • navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo
 • neuposlechne pokynu úřední osoby,
 • kdo učiní hrubě urážlivé podání. 

Účastník řízení nebo svědek, který se bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání nedostaví, může být předveden.

Pořádková pokuta do výše 5 000 Kč tomu, kdo se na výzvu nedostaví ke správnímu orgánu k podání vysvětlení, nebo toto bezdůvodně odmítá. 

21. Nejčastější  dotazy

22.
Další  informace

23. Informace o popisovaném postupu  (o řešení  životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
portál veřejné správy
portál MV

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Portál veřejné správy http://www.portal.gov.cz/
 • portál MV http://www.mvcr.cz/
 • 25. Za správnost popisu odpovídá  útvar
  Odbor veřejné správy, Referát přestupků 

  26. Kontaktní osoba
  Mgr. Tarina Divisová, ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, tel.: 549 523 563 
  e-mail: podatelna.zabovresky(zavináč)brno.cz

  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.07.2019

  28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.07.2019

  29. Datum konce platnosti  popisu

  30. Případná  upřesnění a poznámky k řešení  životní situace