Přestupky


01. Identifikační  kód

02. Kód

03. Pojmenování(název životní situace)
Přestupky – oznámení spáchání přestupku

04. Základní informace k životní situaci
Přestupek je zaviněné jednání, které  porušuje nebo ohrožuje  zájem společnosti a je za přestupek  výslovně označeno v zákoně č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový  zákon“).  Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací  přiměřeným způsobem přímo hrozící  nebo trvající útok  (jednání v nutné obraně nebo v krajní nouzi), jestliže tímto  jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně závažný následek  než ten, který hrozil, a  toto nebezpečí nebylo možno v dané  situaci odvrátit jinak.

05. Kdo  je oprávněn v této věci jednat (podat  žádost apod.)
Osoba  přestupkem postižená, případně poškozená, nebo  její zákonný  či právní zástupce respektive ten, kdo se o spáchání přestupku  dozvěděl.

06. Jaké  jsou podmínky a postup pro řešení  životní situace
Přestupek  je nutné oznámit písemně nebo ústně na  příslušném Obvodním  oddělení Policie ČR, Městské policie, nebo na Odboru všeobecném ÚMČ Brno-Žabovřesky.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní  situace
Oznámením  přestupku, ve kterém musí být uvedeno:
kdo  je postiženou osobou (vůči komu směřovalo jednání)
koho  navrhovatel označuje za pachatele
kde a kdy se stal přestupek
jakým způsobem měl být přestupek spáchán
čím  je spáchání přestupku prokazováno (svědci, listinné a jiné  důkazy)
Obecně se  přestupky projednávají na základě  oznámení z úřední  povinnosti, za podmínky, že došlo k porušení zákona,  oznamované  jednání má znaky přestupku a přestupek spáchala konkrétní  fyzická  osoba. Výjimku tvoří přestupky projednávané  pouze na návrh. Jedná se o tyto  přestupky:
proti  občanskému soužití – ublížení na zdraví, vyhrožování  újmou na zdraví,  nepravdivé obvinění z přestupku, schválnosti,  jiné hrubé jednání 
 proti majetku – krádež,  zpronevěra, podvod, zničení nebo poškození cizí  věci, neoprávněné  přisvojení si nebo užívání cizí věci, ukrytí nebo převod  cizí  věci získané přestupkem.
Uvedené přestupky spáchané mezi osobami blízkými  lze projednat jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného  zástupce, nebo  opatrovníka. Osobou blízkou se rozumí příbuzný  v pokolení přímém, osvojitel,  osvojenec, sourozenec, manžel,  další osoby v poměru rodinném a obdobném se  pokládají za  blízké osoby pouze tehdy, pokud by újmu, kterou utrpěla jednat  z  nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní. Návrh  je nutný vždy u přestupků  spáchaných ublížením na cti  urážkou.
Navrhovatel může  vzít svůj návrh na zahájení  řízení před vydáním rozhodnutí  kdykoliv zpět, přičemž v tomto případě však musí  uhradit  náklady správního řízení, které jsou stanoveny částkou  1.000,- Kč. V  případě, že bude třeba přizvat do řízení  znalce, tyto náklady mohou dosáhnout až  6.000,- Kč. Náklady  správního řízení platí navrhovatel i v případech, kdy  spáchání  skutku nebylo obviněnému prokázáno, skutek nespáchal obviněný  ze  spáchání přestupku, případně nejedná-li se o přestupek  nebo nedostaví-li se  navrhovatel bez omluvy k ústnímu jednání.

08. Na které instituci životní situaci  řešit
ÚMČ Brno-Žabovřesky, Odbor všeobecný, Horova 28, 616 00 Brno nebo Policie ČR  nebo Městská policie Brno.

09.Kde, s kým a kdy životní  situaci  řešit
Oznámení přestupku lze podat  na Policii ČR,  Městské policii dále
poštou na ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28,  616 00 Brno,
elektronicky na adresu podatelna @zabovresky.cz  opatřeno zaručeným elektronickým podpisem,  který vydal akreditovaný  poskytovatel certifikačních služeb
elektronicky na adresu podatelna@zabovresky.cz nebo faxem bez zaručeného elektronického  podpisu, za podmínky, že bude do 5 dnů potvrzeno písemně  nebo ústně do  protokolu, případně doplněno zaručeným elektronickým  podpisem, který vydal  akreditovaný poskytovatel certifikačních  služeb
doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-Žabovřesky.
Podání o přestupku lze učinit kdykoliv  od  spáchání přestupku před uplynutím 1 roku. Jinak je tomu  u přestupků  projednávaných pouze na návrh postižené osoby.  Návrh lze podat nejpozději do 3  měsíců ode dne, kdy se navrhovatel  o přestupku dozvěděl (den spáchání  přestupku), nebo se  dozvěděl o postoupení věci orgánem činným v trestním  řízení.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Při ústním jednání doklad totožnosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře  a kde jsou k  dispozici
Nejsou

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze  uhradit
Bez  poplatku

13. Jaké  jsou lhůty pro  vyřízení
Odbor všeobecný zahájí řízení nejpozději do  60 dnů ode dne,  kdy obdržela oznámení o přestupku, a ukončí rozhodnutím do  60  dnů od zahájení řízení. Tato lhůta může být z důležitých  důvodů prodloužena.

14.Kteří  jsou další účastníci (dotčení)  řešení životní situace
osoba obviněná ze spáchání přestupku,
navrhovatel,  na jehož návrh bylo řízení o přestupku zahájeno,
poškozený,  pokud jde o projednání náhrady majetkové škody
vlastník  věci, která může být zabrána nebo byla zabrána,
zástupce  účastníka řízení, opatrovník, v řízení proti mladistvé  osobě
zákonný zástupce mladistvého,
orgán vykonávající  sociálně právní ochranu dětí.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli  požadovány
Předložení  a navržení důkazů, které souvisejí s  projednáním přestupku,  popř. dokladů o výši škody, pokud je její náhrada  uplatňována  v řízení o přestupku.

16. Elektronická  služba, kterou lze  využít
podatelna@zabovresky.cz

17.  Podle ktetého právního předpisu se postupuje
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve  znění pozdějších  předpisů (přestupkový zákon)
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve  znění pozdějších předpisů (správní řád) 

18. Jaké jsou související předpisy
Předpisy  vždy ve znění změn:
1/1993 Sb., Ústava  České republiky
Usnesení předsednictva ČNR 2/1993 Sb.,  o vyhlášení Listiny základních práv a  svobod jako součásti  ústavního pořádku ČR
40/2009 Sb., Trestní zákon
141/1961  Sb., Trestní řád
40/1964 Sb., Občanský zákoník
150/2002  Sb., Soudní řád správní
99/1963 Sb., Občanský soudní  řád
337/1992 Sb., O správě daní a poplatků
379/2005  Sb., o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými  výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně  souvisejících zákonů
84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
129/2000  Sb., o krajích (krajské zřízení)
273/2008 Sb., o policii  ČR
553/1991 Sb., o obecní policii
V MV 231/1966 Sb.,  kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o  přestupcích,  další předpisy ve kterých jsou některá porušení ustanovení  příslušného předpisu jako přestupek označena
dále  pak nařízení a vyhlášky státních orgánů, krajů, měst  a obcí
(text uvedených  a dalších předpisů vydaných ve  Sbírce zákonů lze vyhledat  na portálu  veřejné správy)
(vyhlášky a nařízení Statutárního města  Brna)

19. Jaké jsou  opravné prostředky a jak se  uplatňují
Účastník  řízení může ve lhůtě do 15 dnů ode doručení  rozhodnutí  podat odvolání u Odboru všeobecného MČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno. Odvolací řízení provádí věcně  příslušný odbor  MMB.

20. Jaké  sankce mohou být uplatněny v případě  nedodržení povinností
Pořádková  pokuta až do výše 50.000 Kč, lze uložit tomu,  kdo v řízení  závažně ztěžuje jeho postup tím, že:
se  bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu,
navzdory  předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo
neuposlechne  pokynu úřední osoby,
kdo učiní hrubě urážlivé podání.
Účastník řízení  nebo svědek, který se bez  náležité omluvy nebo bez dostatečných  důvodů na předvolání nedostaví, může být  předveden.
Pořádková pokuta do výše 5.000,-  Kč tomu, kdo se  na výzvu nedostaví ke správnímu orgánu k  podání vysvětlení, nebo toto bezdůvodně  odmítá.

21. Nejčastější  dotazy

22. Další  informace

23. Informace o popisovaném postupu  (o řešení  životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
portál veřejné správy
portál MV

24. Související životní situace a návody, jak  je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá  útvar
Odbor všeobecný ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00  Brno

26. Kontaktní osoba
JUDr. Jana Doležalová,  ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28 - II.posch.  tel.: 549 523 560
Mgr. Tarina Divisová, ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28 -II.posch.
tel.549 523 563
fax: 549 257 422
e-mail: podatelna@zabovresky.cz
dolezalova@zabovresky.cz
divisova@zabovresky.cz

27.Popis  je zpracován podle právního stavu ke dni

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.Datum konce platnosti  popisu
Není  stanoven

30. Případná  upřesnění a poznámky k řešení  životní situace