Chaty a garáže


01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace
Chaty a garáže - předělení evidenčního čísla

04. Základní  informace k životní  situaci

Evidenční  číslo  je přidělováno  dočasným stavebním  objektům, je uvedeno  na tabulce s bílým  podkladem a zelenými číslicemi. K  zaevidování  objektů  existují dvě číselné  řady (popisná a evidenční),  které   jsou stejně důležité a na stejné úrovni, každá   z nich  však eviduje jiný druh  stavby. Číselná řada popisná  (v  kompetenci MMB)  určuje objektu trvalého  charakteru kromě  popisného  čísla i adresu, číselná řada  evidenční (v   kompetenci MČ) určuje objektu dočasného charakteru (např.   objekty určené k   rekreaci) pouze číslo evidenční v katastru   - bez adresy objektu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Osoba  vlastnící chatu  nebo  garáž

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení  životní  situace
K   žádosti o přidělní evidenčního čísla se  přikládá   originál pravomocného kolaudačního rozhodnutí (popř. ověřená   kopie)  nebo jiného  dokladu o existenci stavby  v příslušném   katastru, vydaného  příslušným stavebním  úřadem, a geometrický   nebo jiný situační plán lokality.  Výše uvedené doklady   je nutné předložit příslušnému úřadu městské části   k  žádosti o přidělení  evidenčního čísla.

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

08. Na které instituci životní situaci řešit

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
 Evidenční čísla - Odbor všeobecný  ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno.
Místopisné  pracoviště Odboru vnitřních  věcí MMB,  Malinovského  nám.  3, I. patro, dv. 171, tel.  542 173 089, v úředních hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Originál pravomocnýho rozhodnutí kolaudačního rozhodnutí  a nebo potvrzení o existenci stavby

11. Jaké  jsou potřebné formuláře a  kde jsou k dispozici
Tiskopisy vydává Katastrální úřad , je možno je obdržet na odboru všeobecném.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze  uhradit
Správní   poplatek není stanoven.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15.Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít
podatelna@zabovresky.cz

17. Podle kterého právního předpisu  se postupuje
Zákon  č. 128/2000 Sb., o obcích, §§ 30 - 34. Vyhláška MV č.  326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných  prostranství  názvy, o způsobu použití a umístění čísel  k označení budov, o náležitostech  ohlášení o přečíslování  budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a  dokladech  potřebných k přidělení čísel, §§ 1 - 7, ve znění vyhlášky  č. 193/2001  Sb. Opatření ZMB "Zásady  tvorby  uličního názvosloví a označování ulic, veřejných  prostranství a číslování budov  v městě Brně", schválené  17.4.2001.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné  prostředky a jak se uplatňují
Opravný prostředek nelze uplatnit.

20. Jaké sankce mohou  být uplatněny v případě nedodržení  povinností
Za porušení povinností stanovených  právnické osobě a fyzické  osobě, která je podnikatelem,  v § 30 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nebo  nesplní-li  tato osoba povinnost stanovenou v § 32 odst. 1 citovaného zákona,  může obec uložit peněžitou sankci do 10.000 Kč podle ustanovení  § 58 zákona č.  128/2000 Sb. Za porušení výše uvedených  povinností fyzickou osobou může obec  uložit peněžitou sankci  za přestupek podle ustanovení § 47, 47b a 48 zákona č.  200/1990  Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější  dotazy
- podmínky  pro přidělení čísla popisného a orientačního - viz bod  10; -  kdo zajišťuje výrobu a připevnění domovních tabulek - zajišťuje  si je  vlastník nemovitosti sám podle vzorů uvedených v "Zásadách"  nebo na webových  stránkách města Brna nebo zadá zakázku  odborné firmě; - historie brněnských  ulic; - informace  o umístění ulice na území města Brna; - datum kolaudace  objektu (stáří nemovitosti k znaleckému posudku); - informace  spojené s  konáním všech typů voleb; - informace spojené  se sčítáním lidu, domů a bytů.

22. Další informace
www.brno.cz

23. Informace o popisovaném postupu(o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní  situace a návody, jak je  řešit

25.Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí Magistrátu  města Brna, Malinovského nám.  3.

26. Kontaktní osoba
Hana Pištěláková, referent odboru všeobecného, ÚMČ Brno- Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, II.poschodí, 
tel.č. 549 523 564, pistelakova@zabovresky.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti  popisu
Není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní  situace
Před  vyřízením žádosti o přidělení popisného (domovního) čísla  nemovitosti je nezbytně nutné provést kontrolu v evidenci místopisu,  zda  předmětnému objektu nebylo již dříve popisné číslo  přiděleno (důvodem možná  duplicita zápisu) nebo zda novostavba  nestojí na místě asanované stavby. Pokud  je nově kolaudovaná  stavba postavená na stejném pozemku parcely asanovaného  objektu,  předloží žadatel ke kolaudačnímu rozhodnutí ještě rozhodnutí  o  odstranění stavby v originále nebo v ověřené kopii (popř.  doklad vydaný  příslušným stavebním úřadem o neexistenci  stavby - nesporná  skutečnost).