Rybářské lístky


01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování  (název) životní situace
Vydávání rybářských lístků

04. Základní informace k životní  situaci
Rybářský lístek je povinen mít  každý, kdo loví ryby v rybářském  revíru. Tato povinnost  vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb.,  o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské  stráži, ochraně mořských  rybolovných zdrojů a o změně  některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění  pozdějších  předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení  zákona o  rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
Rybářský  lístek se vydává pro celé  území České republiky a to na dobu:  10 let, 3 let, 1 rok, na 30 dní a na dobu neurčitou.

05. Kdo  je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.

06. Jaké  jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářské lístku jsou základní znalosti:
z poznání ryb a vodních organismů,
z biologie ryb a vodních organismů,
způsobů lovu ryb,
o rybářském hospodaření v rybářských revírech,
zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky,
prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou  pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky k provedení zákona o rybářství).
Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání  zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž. Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:
dříve vydaným rybářským lístkem,
popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.
Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:
dříve vydaným rybářským lístkem,
jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl,
osvědčením o získané kvalifikaci, nebo
rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní  situace
Žadatel musí podat písemnou žádost  o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

08. Na  které instituci životní situaci řešit
Žádost  je nutné podat na obecní úřad obce s rozšířenou působností  příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu. Cizinci podávají žádost  tomu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu se  zdržují.

09. Kde,  s kým a kdy životní situaci řešit
Úřad městské části města Brna, Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, Odbor veřejných služeb, II. poschodí, Bc. Petr Helán,
tel. č. 549 523 561, helanp@zabovresky.cz
úřední dny pondělí 08.00-17.00 hod.; středa 08.00-17.00 hod. 

10. Jaké doklady  je nutné mít s sebou
Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží  cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad.
K žádosti je nutné přiložit:
- doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno - viz bod 6) a
- doklad o zaplacení správního poplatku

11. Jaké jsou potřebné  formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář "Žádost o vydání rybářského lístku" je k dispozici na všech věcně a místně příslušných úřadech.

12. Jaké  jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatek  za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:
- 30 dní Kč 200
- 1 rok Kč 100
- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství  nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání  nebo funkce činí Kč 50
- 3 roky Kč 200 
- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství  nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání  nebo funkce činí Kč 100
- 10 let Kč 500 
- 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství  nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání  nebo funkce činí Kč 250
- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let Kč 1 000
- na dobu neurčitou pro starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují  rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 500

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení  životní  situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další  činnosti jsou po žadateli požadovány
Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta  opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v  příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví  bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.
Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

16. Elektronická služba,  kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 99/2004  Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských  rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění  pozdějších předpisů

18. Jaké  jsou související předpisy
Zákon  č. 500/2004  Sb., správní řád
Zákon  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon  č.  200/1990 Sb., o přestupcích

19. Jaké  jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Jestliže vám bude vydání rybářského lístku odepřeno, můžete se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí odvolat k místně  příslušnému krajskému úřadu, a to prostřednictvím obecního úřadu obce s  rozšířenou působností, který toto rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou  být uplatněny v případě nedodržení  povinností
Lov ryb v rozporu se zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, je přestupkem. 

21. Nejčastější dotazy
Od kdy platí rybářský lístek?
-  Rybářský lístek platí ode dne  jeho vydání do termínu v  něm uvedeném (30 dní 1 rok, 3 roky, 10 let, na dobu neurčitou).
Čím prokáží mladiství svou identitu?
- Mladiství prokáží svou identitu dokumentem, který jim pro tyto účely stanoví věcně příslušný úřad.
Lze lovit na rybnících, které nejsou revírem, bez rybářského lístku?
- Ano, na takových rybnících lze lovit bez rybářského lístku. Samotný lov  může provádět pouze rybníkář, popřípadě jím pověřená osoba.

22. Další informace
Můžete se obrátit na:
- organizační složky rybářských svazů,
- obecní úřady obcí s rozšířenou působností (zpravidla odbor životního prostředí),
- krajské úřady - odbory životního prostředí a zemědělství.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní  situace)  je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné  formě
Ministerstvo  zemědělství

24. Související  životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu  odpovídá útvar
Odbor veřejných služeb, Úřadu městské části Brno Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno

26. Kontaktní osoba
Bc. Petr Helán, referent Odboru veřejných služeb

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.07.2019

28. Popis  byl naposled aktualizován
01.07.2019

29. Datum  konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění  a poznámky k řešení životní situace
Osoba  mladší 15 let, která žádá o vydání rybářského lístku,  prokazuje svoji  identitu dokumentem, který ji pro tyto účely stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností, například rodným listem.
Duplikát rybářského lístku nelze vydat.