Rybářské lístky


01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování  (název) životní situace
Vydávání rybářských  lístků

04. Základní informace k životní  situaci
Rybářský lístek je povinen mít  každý, kdo loví ryby v rybářském  revíru. Tato povinnost  vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb.,  o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské  stráži, ochraně mořských  rybolovných zdrojů a o změně  některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění  pozdějších  předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení  zákona o  rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
Rybářský  lístek se vydává pro celé  území České republiky na dobu  10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.

05. Kdo  je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O vydání rybářského lístku může požádat občan  České republiky  nebo cizinec.

06. Jaké  jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Kvalifikační předpoklady pro získání prvního  rybářské  lístku jsou základní znalosti:
z  poznání ryb a vodních organismů,
z biologie ryb a vodních  organismů,
způsobů lovu ryb,
o rybářském hospodaření  v rybářských revírech,
zákona o rybářství a jeho prováděcí  vyhlášky,
prokázané osvědčením o získané  kvalifikaci, vydaným právnickou osobou  pověřenou Ministerstvem  zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání  prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v  příloze č. 6 vyhlášky k  provedení zákona o rybářství).
Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje  osoba,  která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře,  rybářskou  stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání  zkoušky na rybářského hospodáře  nebo na rybářskou stráž. Další  rybářský lístek se vydá  žadateli, prokáže-li  se:
dříve vydaným rybářským lístkem,
popř.  jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského  lístku byl.
Cizinci se vydá rybářský  lístek, prokáže-li se:
dříve vydaným rybářským  lístkem,
jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem  rybářského lístku byl,
osvědčením o získané kvalifikaci,  nebo
rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem,  vydaným ve státě, jehož  je občanem.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní  situace
Žadatel musí podat písemnou žádost  o vydání rybářského lístku  (na předepsaném formuláři),  a to včetně všech požadovaných náležitostí.

08. Na  které instituci životní situaci řešit
Žádost  je nutné podat na obecní úřad obce s rozšířenou  působností  příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu. Cizinci podávají  žádost  tomu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,  v jehož obvodu se  zdržují.

09. Kde,  s kým a kdy životní situaci řešit
Úřad městské části města Brna, Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, Odbor všeobecný, II.posch. Bc. Petr Helán,
tel.č. 549 523 561, helan@zabovresky.cz
úřední dny pondělí 08,00-17,00 hod.; středa 08,00-17,00 hod. 

10. Jaké doklady  je nutné mít s sebou
Pro ověření  údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží  cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro  tyto účely stanovil  věcně příslušný úřad. K žádosti  je nutné přiložit:
doklad o získané kvalifikaci  (záleží na typu žadatele a typu rybářského  lístku, o který  je žádáno - viz bod 6) a 
doklad o zaplacení správního  poplatku.

11. Jaké jsou potřebné  formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář  "Žádost o vydání rybářského lístku" je k dispozici na  všech  věcně a místně příslušných úřadech.

12. Jaké  jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatek  za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:
1  rok činí 100 Kč,
1 rok pro osoby  mladší 15 let nebo studující rybářství nebo  osoby, které  zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce  činí 50 Kč,
3 roky činí 200 Kč,
3  roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství  nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání  nebo funkce činí  100 Kč,
10 let činí  500 Kč,
10 let pro osoby studující rybářství  nebo osoby, které  zajišťují rybářství v rámci svého povolání  nebo funkce činí 250 Kč.
Poplatek podle písmen b),  d) a f) se vybírá, vydává-li se rybářský  lístek osobám  mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných  škol ve  studijních oborech, popř. učebních oborech s výukou  rybářství, odborným  pracovníkům na úseku rybářství,  mají-li provozování rybářství v pracovní náplni,  rybářským  hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto  osoby se  prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu  nebo potvrzením o výkonu  povolání nebo funkce na území České  republiky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.  Zpravidla se  tato záležitost vyřizuje obratem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení  životní  situace
Další účastníci  postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další  činnosti jsou po žadateli požadovány
Rybářský  lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu,  ta  opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v  příslušném  rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané  rybářské revíry vydávají uživatelé  rybářských revírů  zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského  revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví  bližší podmínky výkonu  rybářského práva. Osoba provádějící  lov je povinna vyznačit v povolence datum  lovu, rybářský revír,  počet, druh a hmotnost ulovených ryb.
Vzor formuláře  povolenky  k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona  o  rybářství.

16. Elektronická služba,  kterou lze využít
Tuto situaci není možné  řešit zasláním žádosti elektronickou  poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon  č. 99/2004  Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva,  rybářské stráži, ochraně mořských  rybolovných zdrojů  a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění  pozdějších předpisů
Vyhláška  č.  197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění  pozdějších  předpisů

18. Jaké  jsou související předpisy
Zákon  č. 500/2004  Sb., správní řád
Zákon  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 14
Zákon  č.  200/1990 Sb., o přestupcích, § 35
Trestní  zákon č. 140/1961 Sb., § 178a
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

19. Jaké  jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Jestliže  vám bude vydání rybářského lístku odepřeno, můžete se  ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí  odvolat k místně  příslušnému krajskému úřadu, a to prostřednictvím  obecního úřadu obce s  rozšířenou působností, který toto  rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou  být uplatněny v případě nedodržení  povinností
Ten, kdo neoprávněně chytá ryby, dopouští se:
přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích  a hrozí mu pokuta  až do výše 8 000 Kč nebo zákaz činnosti  do 1 roku,
trestného činu podle § 178a trestního zákona  a hrozí mu:
trest odnětí svobody až na 2 roky, peněžitý  trest, zákaz činnosti nebo  propadnutí věci či jiné majetkové  hodnoty (dle odst. 1) nebo
trest odnětí svobody na 6 měsíců  až 5 let a propadnutí věci nebo jiné  majetkové hodnoty (dle  odst. 2).
Další sankce, v případě  nedodržení  podmínek zákona, jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.

21. Nejčastější dotazy
Od kdy platí rybářský lístek?
-  Rybářský lístek platí ode dne  jeho vydání do termínu v  něm uvedeném (1 rok, 3 roky nebo 10 let).
Čím prokáží  mladiství svou identitu?
- Mladiství prokáží svou  identitu dokumentem, který jim pro tyto účely stanoví věcně  příslušný úřad.
Lze lovit na rybnících, které  nejsou revírem, bez rybářského lístku?
- Ano, na  takových rybnících lze lovit bez rybářského lístku. Samotný  lov  může provádět pouze rybníkář, popřípadě jím pověřená  osoba.

22. Další informace
Můžete se obrátit na:
organizační složky  rybářských svazů,
obecní úřady obcí s rozšířenou  působností (zpravidla odbor životního prostředí),
krajské úřady  - odbory životního prostředí a zemědělství.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní  situace)  je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné  formě
Ministerstvo  zemědělství

24. Související  životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu  odpovídá útvar
Odbor všeobecný, Úřadu městské části Brno Žabovřesky, Horova 28, Brno

26. Kontaktní osoba
Bc. Petr Helán, referent Odboru všeobecného

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. Popis byl naposledy  aktualizován

29. Datum  konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu  není stanoven.

30. Případná upřesnění  a poznámky k řešení životní situace
Osoba  mladší 15 let, která žádá o vydání rybářského lístku,  prokazuje svoji  identitu dokumentem, který ji pro tyto účely  stanoví obecní úřad obce s  rozšířenou působností, například  rodným listem.
Při ztrátě rybářského lístku je  možné požádat o vydání duplikátu (zpoplatněno jako v případě vydání nového rybářského lístku). Pokud bude  váš původní  rybářský lístek vydán jiným úřadem, je nezbytné doložit  podklady od  prvotně vydávajícího úřadu.