Evidence zemědělských podnikatelů


01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování  (název) životní situace
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

04. Základní informace k životní situaci
Zemědělským podnikatelem je osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem
U právnických osob musí výše uvedené podmínky prokázat její  odpovědný zástupce.  Odpovědným zástupcem je fyzická osoba  stanovená právnickou osobou, která  zodpovídá za řádný  provoz podnikání a která je ve smluvním vztahu k zemědělskému  podnikateli. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného  zástupce pro více  než dva zemědělské podnikatele. Odpovědným  zástupcem právnické osoby nemůže být  člen dozorčí rady  či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby. Přestane-li  odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky,  musí zemědělský  podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit  nového odpovědného zástupce.
Zahraniční osobou se rozumí fyzická osoba s bydlištěm nebo  právnická osoba se  sídlem mimo území České republiky.

06. Jaké  jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Vyplnění žádosti, zaplacení správního poplatku, splnění podmínek viz bod 05

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní  situace
Podáním  žádosti

08. Na které instituci životní situaci řešit
Příslušným úřadem k zaevidování žadatele o zemědělské  podnikání je obecní úřad  obce s rozšířenou působností,  v jehož územní působnosti se nachází místo  trvalého pobytu  zemědělského podnikatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo  zemědělského podnikatele, jde-li o právnickou osobu.
 
09. Kde,  s kým a kdy životní situaci řešit
Úřad městské části města Brna, Brno - Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, odbor všeobecný, II.posch. Bc. Petr Helán,
tel.č.549 523 561, helan.petr@zabovresky.cz
úřední dny pondělí 08.00-17.00, středa 08.00-17.00 hod.

10. Jaké doklady  je nutné mít s sebou
V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele fyzická  osoba uvede:
a) jméno a příjmení, státní občanství, trvalý pobyt, byl-li  přidělen, jinak  adresu určenou pro doručování, a to zpravidla  v místě pobytu fyzické osoby na  území České republiky nebo  v místě podnikání (název obce, její části, název  ulice,  číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní  směrovací číslo),  rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum  narození a údaj, zda jí soud nebo správní  orgán neuložil  zákaz činnosti, týkající se zemědělské výroby
b) zahraniční fyzická osoba rovněž adresu bydliště mimo území  České republiky
c) zaměření zemědělské výroby v rozlišení podle § 2e odst.  3, zákona č. 252/1997  Sb.,
o zemědělství, v platném znění
d) identifikační číslo, bylo-li přiděleno
e) předpokládané datum zahájení provozování zemědělské  výroby
f) datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí  provozovat  zemědělskou výrobu na dobu určitou

V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, je-li  podána právnickou  osobou, se uvede:
a) obchodní firma nebo název, sídlo (název obce, její části,  název ulice, číslo  popisné a orientační, bylo-li přiděleno,  poštovní směrovací číslo) a jméno,  popřípadě jména,  příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno,  popřípadě datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo  osob, které jsou  jejím statutárním orgánem nebo jeho členy,  nejedná-li se o občana České  republiky nebo občana Evropské  unie, a údaj, zda jim soud nebo správní orgán  neuložil zákaz  činnosti, týkající se zemědělské výroby
b) u zahraniční právnické osoby, která za účelem podnikání  zřizuje na území  České republiky organizační složku, její  umístění v České republice a údaje  týkající se vedoucího  organizační složky, uvedené v písmenu a)
c) údaje uvedené v odstavci pro žádost o zápis do evidence zemědělského  podnikatele fyzickou osobu pod písmenem a), b) týkající se  odpovědného zástupce
d) zaměření zemědělské výroby v rozlišení podle § 2e odst.  3, zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství
e) identifikační číslo, bylo-li přiděleno
f) předpokládané datum zahájení provozování zemědělské  výroby
g) datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí  provozovat  zemědělskou výrobu na dobu určitou
K žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele přiloží  fyzická nebo  právnická osoba doklady osvědčující splnění  podmínek stanovených tímto zákonem
Doklady, kterými osoba osvědčuje splnění podmínek:
dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a trvalý  pobyt v České  republice : průkaz totožnosti.
Doklad o zaplacení správního poplatku Kč 1.000,- za úkon: zápis  zemědělského  podnikatele do evidence.
Dále u právnické osoby doklad o tom, že byla založena nebo  že existuje (výpis z  obchodního rejstříku).

11. Jaké jsou potřebné  formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář  "Žádost o zápis do evidence zemědělských podnikatelů" je k dispozici na  všech  věcně a místně příslušných úřadech.

12. Jaké  jsou poplatky a jak je lze uhradit
Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1 000,- Kč
Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500,- Kč
Správní poplatek lze zaplatit na pokladně ÚMČ Brno - Žabovřesky, Horova 28, Brno 616 00

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá žadateli,  pokud splňuje podmínky  podle tohoto zákona, do 30 dnů osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení  životní  situace

15. Jaké další  činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci není možné  řešit zasláním žádosti elektronickou  poštou

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

18. Jaké  jsou související předpisy
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších  předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005  Sb.
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 
19. Jaké  jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů na Magistrát města Brna, Odbor vodního, lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, Brno 601 67, a to prostřednictvím ÚMČ Brno- Žabovřesky

20. Jaké sankce mohou  být uplatněny v případě nedodržení  povinností
Fyzické nebo právnické osobě, která provozuje zemědělskou  výrobu podle tohoto  zákona, aniž by byla zapsána v evidenci zemědělského podnikatele, může být uložena  pokuta až do výše  200 000,- Kč. Kompletní výčet sankcí, které mohou být uplatněny v případě  nedodržení  předepsaných povinností, je uveden v ust. § 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

24. Související  životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor všeobecný ÚMČ Brno-Žabovřesky

26. Kontaktní osoba
Bc. Petr Helán, referent odboru všeobecného, ÚMČ Brno - Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno,
tel.: 549 523 561, email: helan.petr@zabovresky.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. Popis byl naposledy  aktualizován

29. Datum  konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu  není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

Soubory ke stažení:
Soubor ke stažení zadost_zapis_evidence_zempodnikatel.pdf (pdf, velikost: 126 kB)
Soubor ke stažení vyrazeni_po_evidence__zempodnikatel.pdf (pdf, velikost: 79 kB)
Soubor ke stažení vyrazeni_fo_evidence_zempodnikatel.pdf (pdf, velikost: 73 kB)
Soubor ke stažení potvzeni_vyrazeni_evidenceshr.pdf (pdf, velikost: 78 kB)
Soubor ke stažení zapis_fo_evidence_zempodnikatel.pdf (pdf, velikost: 101 kB)
Soubor ke stažení priloha_zapis_zpo_evidence__zempodnikatel.pdf (pdf, velikost: 65 kB)
Soubor ke stažení priloha_zapis_po_evidence_zempodnikatel.pdf (pdf, velikost: 65 kB)
Soubor ke stažení oznameni_zmen_fo.pdf (pdf, velikost: 108 kB)
Soubor ke stažení oznameni_zmeny_po.pdf (pdf, velikost: 110 kB)
Soubor ke stažení oznameni_pravni_nastupce_fo_pokracovani.pdf (pdf, velikost: 108 kB)