Evidence zemědělských podnikatelů


01. Identifikační kód

02.
Kód

03.
Pojmenování  (název) životní situace
- Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele;
- Změna v evidenci zemědělského podnikatele;
- Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele;
- Oznámení  právního nástupce o pokračování v podnikání;
- Žádost o výpis z Infosystému evidence zemědělského podnikatele

04. Základní informace k životní situaci
Podnikání v zemědělství se řídí zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Evidence zemědělských podnikatelů (EZP) je vedena na základě ustanovení § 2 e až § 2 ha zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství obecními úřady s rozšířenou působností, které jsou provozovateli informačního systému evidence zemědělského podnikatele, správcem informačního systému je Ministerstvo zemědělství.

KDO JE ZEMĚDĚLSKÝM PODNIKATELEM
Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, tedy, hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, je povinna se zaevidovat jako zemědělský podnikatel na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností.

PODMÍNKY STANOVENÉ PRO ZÁPIS DO EZP
Podmínkou stanovené pro FO je plná svéprávnost a pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana ČR nebo členského státu EU. Fyzická osoba která není občanem ČR nebo občanem členského státu EU prokáže základní znalost českého jazyka pohovorem před obecním úřadem s rozšířenou působností tím, že je schopna plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání, plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy sdělit jejich obsah.
Podmínky stanovené pro PO je ustavení (založení) PO zakladatelským právním jednáním, zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci (Výpis z OR, písemná forma zakládacího aktu notářským zápisem).

OSOBY NEPODLÉHAJÍCÍ EVIDENCI
Fyzická osoba provozující dočasně nebo příležitostně drobné pěstitelské a chovatelské činnosti anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, poskytující dočasně nebo příležitostně služby související se zemědělskou výrobou nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle zákona o zemědělství. Osoby poskytující dočasně nebo příležitostně služby související se zemědělskou výrobou (Smlouva o fungování EU, zákon o volném pohybu služeb). Občané členských států EU se nemusejí zapisovat a dočasně mohou poskytovat služby na základě oprávnění svého členského státu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatel - plně svéprávná fyzická osoba; za právnickou osobu podává žádost (vyplněný a podepsaný formulář) osoba, vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista (viz PODMÍNKY STANOVENÉ PRO ZÁPIS DO EZP, s.1 a bod 6). Žádost může podat zplnomocněný zástupce/zmocněnec, na základě plné moci. Plná moc se předkládá v originále nebo úředně ověřené kopii.

06. Jaké  jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Zápis do evidence.
Zemědělským podnikatelem je podle zákona o zemědělství fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem, a která, pokud jde o fyzickou osobu, je plně svéprávná, má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana členského státu Evropské unie, pohovorem pře místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého. Základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, že je schopna plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života v podnikání, plynně přečíst určený  běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.
Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.
Splňuje-li žadatel podmínky stanovené zákonem, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o tomto zápisu mu vydá osvědčení.
Ve věci vyřazení zemědělského podnikatele z EZP rozhoduje příslušný správní orgán usnesením.
FO - v žádosti o zápis fyzické osoby do EZP (celostátně platný tiskopis) se uvede: Identifikační údaje - jméno, příjmení, obchodní firmu, č. OP (ID dokladu), IČ, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, adresu sídla (popřípadě jinou adresu určenou pro doručování), a prohlášení o tom, zda soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, předpokládané datum zahájení ZV, datum ukončení (pokud hodlá provozovat na dobu určitou); číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu (pokud jím disponuje a nemá přiděleno IČ); sídlo.
Zahraniční fyzická osoba rovněž adresu bydliště mimo území ČR; adresu místa pobytu na území České republiky, pokud jí byl povolen trvalý pobyt; sídlo v České republice - u osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území ČR organizační složku, adresu jejího umístění, obsahující obec, její část, název ulice, číslo popisné nebo číslo evidenční, popřípadě číslo orientační, bylo-li přiděleno, PSČ, údaje o vedoucím této organizační složky - identifikační údaje viz výše; dále dtto viz výše - IČ, předpokládané datum zahájení, ukončení, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou, č. elektronicky čitelného identifikačního dokladu, pokud jím fyzická osoba disponuje, nemá-li přiděleno IČ.
PO - v žádosti o zápis právnické osoby do EZP (celostátně platný tiskopis) se uvede: obchodní firma nebo název, identifikační číslo (bylo-li přiděleno) adresa sídla, případně uvedení adresy pro doručování, dále jméno nebo jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo bylo-li přiděleno, datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, nejedná-li se o občana ČR nebo občana jiného členského státu Evropské unie; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, uvede se název nebo obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, dále jméno, případně jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo trvalého pobytu osoby, nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem, nebo jeho členem, nejedná-li se o občana ČR nebo občana jiného členského státu EU a údaj, zda jim soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti, týkající se zemědělské výroby, předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby; datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou.
U zahraniční právnické osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, její umístění v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky, uvedené v bodu 1; identifikační  číslo, bylo-li přiděleno; předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby; datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou.
V Oznámení změn a doplnění uvede: Název, adresu, IČ (fyzická osoba rodné číslo), datum narození, číslo dokladu totožnosti, typ dokladu. Původní údaj, nový údaj, datum, kdy nastala změna. V případě přerušení provozování zemědělské výroby od:, do:. V případě oznámení opětovného zahájení výroby od: (viz formulář).
V Žádosti o vyřazení z evidence - PO i FO uvedou identifikační údaje - obchodní název, jméno, adresu, IČ, datum ukončení provozování zemědělské výroby.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní  situace
Písemným podáním žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádosti o změnu v evidenci zemědělského podnikatele nebo žádosti o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele. Podání lze učinit osobně (nebo v zastoupení), na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností.

08. Na které instituci životní situaci řešit
Zemědělského podnikatele zaeviduje, provede změny v EZP, případně vyřadí z evidence jakýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.
 
09. Kde,  s kým a kdy životní situaci řešit
Úřad městské části města Brna, Brno - Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno 
Odbor veřejných služeb, II. poschodí, Bc. Petr Helán
tel. č. 549 523 561, helanp@zabovresky.cz 
úřední dny pondělí 08.00-17.00, středa 08.00-17.00 hod.

10. Jaké doklady  je nutné mít s sebou
Fyzická osoba
- řádně vyplněný a podepsaný celostátní formulář (Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - FO; žádost o změnu v EZP, žádost o vyřazení z EZP), doklad totožnosti, v případě úkonu, který podléhá zaplacení správního poplatku doklad o jeho zaplacení.
Právnická osoba - řádně vyplněný a podepsaný celostátní formulář (Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - PO; žádost o změnu v EZP, žádost o vyřazení z EZP), doklad totožnosti osoby oprávněné jednat jménem společnosti, doklad o existenci právnické osoby - výpis z OR (již vzniklá právnická osoba); notářský zápis, zřizovací listina (nová právnická osoba); doklad o uhrazení správního poplatku, v případě požadavku na provedení úkonu, který zaplacení správního poplatku podléhá.
Zmocněná osoba - řádně vyplněný a podepsaný celostátní formulář (Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - FO nebo PO; žádost o změnu v EZP, žádost o vyřazení z EZP); plná moc k zastupování v originále nebo s úředně ověřeným podpisem; doklad totožnosti pověřené osoby; doklad o uhrazení správního poplatku.

11. Jaké jsou potřebné  formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře  jsou k dispozici na Odboru veřejných služeb, II. patro, kancelář č. 24 nebo v elektronické podobě na internetových stránkách na adrese https://www.zabovresky.cz/clanek/233-evidence-zemedelskych-podnikatelu/ 

12. Jaké  jsou poplatky a jak je lze uhradit
• Zápis zemědělského podnikatele do evidence: 1 000 Kč
• Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci: 500 Kč
• Změna zápisu identifikačních údajů v EZP: 100 Kč
• Výpis z IS EZP: 15 Kč za 1 str., 5 Kč za násl. str.
Identifikačním údajem je rovněž sídlo (dříve místo podnikání) podnikatele - fyzické osoby. Správní poplatek za tuto změnu tak činí 100 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Splňuje-li žadatel podmínky pro zápis do EZP, obecní úřad s rozšířenou působností jej dle ustanovení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti, zapíše do EZP a o zápisu mu vydá Osvědčení. V případě změn se vydává nové Osvědčení, případně potvrzení o přerušení zemědělské činnosti. V případě vyřazení z evidence rozhoduje správní úřad usnesením. Po nabytí právní moci usnesení o vyřazení z evidence obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně provede výmaz z evidence.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Povinnost oznámit změny údajů.
Zemědělský podnikatel je povinen oznámit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do této evidence, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo; tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změnu údajů zapisovaných v centrální evidenci obyvatel, v obchodním rejstříku a agendovém informačním systému cizinců.
Na základě oznámení změny podnikatelem, nebo na základě informace poskytnuté obchodním rejstříkem nebo centrální evidencí obyvatel, týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele, provede obecní úřad obce s rozšířenou působností změnový zápis do EZP a vydá osvědčení o zápisu do EZP s provedenými změnami, Zemědělskému podnikateli se změnové osvědčení zasílá pouze na vyžádání.
Povinnost oznámit přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců bez zbytečného odkladu oznámit kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení , nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení. Na základě oznámení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu. 
Povinnost oznámit pokračování v provozování zemědělské výroby u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností neuplynula-li doba přerušení. Pokračování je možné nejdříve dnem doručením oznámení, nebo pozdějším.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Kontakty na obecní úřady obce s rozšířenou působností lze získat na serveru https://www.statnisprava.cz/. V případě ÚMČ-Žabovřesky lze žádost (oznámení změn, přerušení řízení, pokračování v provozování) podat prostřednictvím datové schránky. 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké  jsou související předpisy
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších  předpisů;
• zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád);
• zákon č. 251/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
• zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád;
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem do EZP s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat u orgánu, který zápis provedl.
V případě vyřazení z EZP lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení usnesení prostřednictvím správního úřadu, který usnesení vydal.

20. Jaké sankce mohou  být uplatněny v případě nedodržení  povinností
V souladu s ustanovením § 5 a zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství lze uložit pokutu za porušení povinností stanovených zákonem. Pokuty ukládá ministerstvo zemědělství, obecní úřad obce s rozšířenou působností, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Fyzická, právnická osoba nebo podnikající osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 2 f provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování, uvede nepravdivé nebo nesprávné údaje v žádosti podle § 2 f odst. 3 nebo 4. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele podle § 2 fa odst. Za tyto přestupky lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy 

22.
Další informace
Zemědělský podnikatel je povinen u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností oznámit změny zapisovaných údajů do této evidence, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo (nejde-li o změny údajů zapisovaných do centrální evidence obyvatel nebo obchodního či jiného rejstříku). V případě porušení povinnosti hrozí zemědělci pokuta až do výše 50 000 Kč. Dále je zemědělský podnikatel povinen oznámit písemně příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností přerušení provozování zemědělské výroby delší než 6 měsíců.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
Telefonicky na ÚMČ Brno-Žabovřesky, Odbor veřejných služeb, tel.: 549 523 561

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Oznámení právního nástupce o pokračování v podnikání v zemědělství
lze podat osobně (nebo v zastoupení) na podatelně ÚMČ Brno-Žabovřesky, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Podává jej právní nástupce zemědělského podnikatele. Oznámení právního nástupce o pokračování v podnikání se prodává na formuláři, ve kterém se uvede jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, státní občanství, trvalý pobyt, adresa bydliště mimo území (vyplňuje zahraniční osoba). U odpovědného zástupce se uvádí jméno, příjmení, rodné číslo odpovědného zástupce, datum narození, státní příslušnost, dokládá se plnou mocí k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie) - viz formulář.
Pokud zemědělský podnikatel (nástupce) chce pokračovat v podnikání, oznámí tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 3 měsíců ode dne úmrtí zemědělského podnikatele. Nesplňuje-li právní nástupce do doby skončení řízení o dědictví podmínky uvedené v § 2 e odst. 1 zákona o zemědělství, musí pro dobu tohoto řízení o dědictví neprodleně ustanovit zástupce. Po skončení řízení o dědictví platí pro právního nástupce ustanovení upravující podnikání v zemědělství obdobně.
Výpis z IS EZP - EZP je veřejným seznamem a o ověřený výpis může požádat kdokoliv aniž by musel prokazovat právní zájem. Z veřejných částí těchto evidencí lze na žádost jakékoliv osoby vydat výpis, potvrzení o určitém zápisu nebo potvrzení o tom, že rejstříku určitý zápis není. Z neveřejné části lze vydat výpis ze zápisu pouze osobě evidované  v evidenci zemědělského podnikatele nebo na základě ověřené plné moci i zmocněnci této osoby. Nepožadujete-li zájemce výpis z EZP jako ověřený výstup z informačního systému (tedy s úředním razítkem obecního úřadu) je možné informace o zemědělských podnikatelích vyhledat na adrese: https://eagri.cz/public/app/SZR/EZP
Vyřazení z EZP upravuje ust. § 2 g odst. 1 zákona o zemědělství a jedná se o případy:
• Podnikatel neprovozuje ZV více než 24 měsíců a neoznámil její přerušení;
• Nesplňuje podmínky dle § 2 e odst. 1 (svéprávnost, trvalý pobyt u třetí osoby);
• Podnikatel zemřel - jde-li o fyzickou osobu;
• Zemědělský podnikatel zanikl - jde-li o právnickou osobu;
• Na žádost zemědělského podnikatele;
• Zákazem činnosti.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor veřejných služeb ÚMČ Brno-Žabovřesky

26. Kontaktní osoba
Bc. Petr Helán, referent odboru veřejných služeb, ÚMČ Brno - Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno,
tel.: 549 523 561, email: helanp@zabovresky.cz 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.07.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován
01.07.2019

29. Datum  konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu  není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

Soubory ke stažení:
Soubor ke stažení zadost_zapis_evidence_zempodnikatel.pdf (pdf, velikost: 126 kB)
Soubor ke stažení vyrazeni_po_evidence__zempodnikatel.pdf (pdf, velikost: 79 kB)
Soubor ke stažení vyrazeni_fo_evidence_zempodnikatel.pdf (pdf, velikost: 73 kB)
Soubor ke stažení potvzeni_vyrazeni_evidenceshr.pdf (pdf, velikost: 78 kB)
Soubor ke stažení zapis_fo_evidence_zempodnikatel.pdf (pdf, velikost: 101 kB)
Soubor ke stažení priloha_zapis_zpo_evidence__zempodnikatel.pdf (pdf, velikost: 65 kB)
Soubor ke stažení priloha_zapis_po_evidence_zempodnikatel.pdf (pdf, velikost: 65 kB)
Soubor ke stažení oznameni_zmen_fo.pdf (pdf, velikost: 108 kB)
Soubor ke stažení oznameni_zmeny_po.pdf (pdf, velikost: 110 kB)
Soubor ke stažení oznameni_pravni_nastupce_fo_pokracovani.pdf (pdf, velikost: 108 kB)