Kácení dřevin


01. Identifikační kód

02.
Kód

03.
Pojmenování (název) životní  situace
Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona  č. 114/1992 Sb., o  ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

04. Předmět žádosti
Povolení ke kácení dřevin rostoucích  mimo les vydávají v  rámci Brna na svém území jednotlivé  úřady městských částí (ÚMČ) jako orgány  ochrany přírody.  Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního  a estetického významu dřevin.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat  žádost  apod.)
Žádost o povolení kácení dřevin podává  vlastník  pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel  (např. správce) se souhlasem  vlastníka pozemku, na kterém  dřeviny rostou.

06. Jaké  jsou podmínky a postup pro řešení  životní situace
K získání povolení je třeba podat písemnou  žádost.

07. Jakým způsobem zahájit řešení  životní  situace
Podáním písemné žádosti o  povolení kácení ÚMČ Brno- Žabovřesky, Odbor veřejných služeb,  pracoviště Horova 28, 616  00 Brno.
Žádost o  povolení  kácení musí obsahovat:
jednoznačnou  identifikaci žadatele tj. jméno a adresu (fyzická osoba), název  a sídlo firmy (právnická osoba), příp. doručovací adresu,  číslo telefonu
v případě více spoluvlastníků jejich  souhlas s případnou asanací a náhradní  výsadbou
doložení  vlastnického a nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám  rostoucím mimo les
specifikaci dřevin, které mají být  káceny, zejména jejich druh, počet,  včetně situačního nákresu  se zakreslením polohy dřevin určených k asanaci i  ponechávaných
udání obvodů kmene stromů ve výšce 130 cm nad zemí  nebo plochy keřů
zdůvodnění žádosti
u právnických  osob platný výpis z obchodního rejstříku
pokud nejedná  přímo vlastník (fyzická osoba) nebo statutární zástupce  právnické  osoby, je nutná ověřená plná moc zastupujícího.

08. Na které instituci životní  situaci  řešit
Žádost o povolení kácení vyřizuje Odbor veřejných služeb, ÚMČ Brno-Žabovřesky.

09. Kde, s kým a kdy životní  situaci řešit
poštou na Úřad  městské části města Brna, Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, příp. na Odbor veřejných služeb, ÚMČ Brno-Žabovřesky,  pracoviště Horova 28,  616 00Brno
elektronicky na  adresu  podatelna@zabovresky.cz elektronicky ověřeným podpisem
doručit  na podatelnu ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno

10. Jaké doklady  je nutné mít s  sebou
V případě místního šetření doklad totožnosti.

11. Jaké  jsou potřebné formuláře a kde jsou k  dispozici
Formulář  není právním předpisem stanoven. Můžete však využít formulář žádosti - ke stažení viz níže.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze  uhradit
Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro  vyřízení
Lhůta  pro vyřízení je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně  přírody  a krajiny v platném znění až do 90 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení  životní situace
Dle §70 zák. č. 114/1992 Sb. o  ochraně  přírody a krajiny v platném znění může být účastníkem  řízení občanské sdružení,  jehož hlavním posláním je  dle jeho stanov ochrana přírody a krajiny, za  předpokladu,  že se přihlásí k účasti do osmi dnů od obdržení oznámení  o zahájení  správního řízení v dané věci.

15. Jaké další činnosti jsou  po žadateli  požadovány
Žadatel musí umožnit  přístup na pozemek. V případě kácení  většího rozsahu  v souvislosti s výstavbou požaduje se studie náhradní výsadby  s  vyčíslením hodnoty nově zakládané zeleně.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
Podání s ověřeným elektronickým  podpisem, který vydal  akreditovaný poskytovatel certifikačních  služeb, lze učinit na el adrese podatelna@zabovresky.cz
Bez použití zaručeného  elektronického podpisu je nutno podání do 5  dnů potvrdit písemně  nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit  veškeré požadované přílohy.

17. Podle kterého právního předpisu se  postupuje
Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v  platném znění.

18. Jaké jsou související  předpisy
vyhláška MŽP č.395/1992 Sb.,v platném znění
zákon č.500/2004 Sb. (Správní řád), v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání  proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho  doručení  k Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova  67, 601  67 Brno, a to podáním učiněným prostřednictvím Odboru veřejných služeb, ÚMČ  Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
Za  nesplnění ohlašovací povinnosti nebo neprovedení  náhradní  výsadby je možné uložení pokuty fyzické osobě až do výše  10.000,- Kč  (dle § 87 odst. 1 písm. e) g) zák. č. 114/92  Sb.), právnické osobě a fyzické  osobě při výkonu podnikatelské  činnosti až do výše 1.000.000,- Kč (dle § 88  odst. 1 písm.  h) zák.č. 114/92 Sb.)
Za poškození nebo pokácení bez povolení  dřeviny rostoucí mimo les je možné fyzické osobě uložit  pokutu až do výše  20.000,- Kč (§ 87 odst. 2 písm. e zák.  114/92 Sb.).
Za poškození nebo  pokácení skupiny dřevin  bez povolení je možné fyzické osobě uložit pokutu až do  výše  100.000,- Kč (dle § 87 odst. 3 písm. d) zák. 114/92 Sb.)
Za  poškození  nebo pokácení bez povolení dřeviny nebo skupiny  dřevin rostoucích mimo les je  možné právnické osobě nebo  fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti  uložit  pokutu až do výše 1.000.000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy
Jak  postupovat  pokud mi sousedův strom stíní (padají z něj plody, větve  apod.)
Pokud  Vám z nějakého důvodu vadí strom na cizím pozemku, je nutno  se  dohodnout na řešení situace s jeho vlastníkem, orgán ochrany  přírody nemůže  nařídit jeho skácení (výjimkou je nákaza  epidemickou chorobou).

22. Další informace
Povolení není  třeba ke kácení dřevin  z důvodů pěstebních (např. při obnově produkčních sadů)  a  zdravotních (není-li léčení možné nebo účelné) nebo  při výkonu oprávnění podle  zvláštních předpisů.
Kácení  z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně  15  dnů předem na ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, Odboru veřejných služeb,  který je může  pozastavit, omezit nebo zakázat. Oznámení  musí obsahovat stejné náležitosti jako  žádost o povolení kácení.

Povolení není třeba ke kácení dřevin s obvodem kmene do 80  cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí  nebo o souvislé keřové porosty do celkové  plochy 40 m2.

Povolení není rovněž třeba ke kácení  dřevin, je-li  jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen  život, zdraví nebo hrozí-li škoda  značného rozsahu. V tomto  případě musí být tento zásah oznámen do 15 dnů od  provedení  kácení ÚMČ Brno ,Žabovřesky, odboru všeobecného.
Orgán  ochrany  přírody je oprávněn uložit žadateli o kácení přiměřenou  náhradní výsadbu,  zpravidla odpovídající ekologické hodnotě  asanovaných dřevin stanovené znaleckým  posudkem.

23. Informace  o popisovaném postupu (o řešení životní situace)  je možné  získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Ministerstvo životního prostředí
Telefonicky na ÚMČ Brno- Žabovřesky, Odbor veřejných služeb,
tel. 549 523 567

24. Související  životní situace a návody, jak  je řešit
--------
25. Za správnost popisu odpovídá  útvar
Odbor všobecný  ÚMČ Brno- Žabovřesky

26. Kontaktní osoba
Ing. Lenka Svobodová, referentka Odboru veřejných služeb, ÚMČ  Brno- Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, tel. 549 523 567

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28.
Popis byl naposledy  aktualizován

29. Datum  konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

 

Soubory ke stažení:
Soubor ke stažení Žádost o povolení kácení dřevin (aktualizace 2019) (pdf, velikost: 310 kB)
Soubor ke stažení Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin (aktualizace 2019) (pdf, velikost: 324 kB)