Petice


1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace
Petice.

4. Základní informace k životní situaci
Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na orgány 
veřejné správy se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů. Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudů; nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nbo hrubé neslušnosti.
 
5. Kdo oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzické osoby bez omezení, právnické osoby je-li to v souladu s cíli 
jejich činnosti.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Formální náležitosti petice:
Petice se podává v písemné formě, přičemž vyžaduje uvedení jména, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Stejné náležitosti musí petice obsahovat, je-li vytvořen petiční výbor. Ustavení petičního výboru není obligatorní, pokud však ustanoven je, jsou jeho členové povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat. Způsob shromažďování podpisů pod petici se může dít různými formami neodporujícími zákonu:
1. Vystavením petice a podpisových archů na místě přístupném 
    veřejnosti
2. Shromažďováním podpisů pověřenou osobou (osobami) starší 16     let
3. Jako výsledek aktu vzešlého ze shromáždění občanů.
Občané, kteří se po řádném seznámení s textem petice svobodně 
rozhodnou svým podpisem vyjádřit souhlas s jejím obsahem, uvedou své jméno, příjmení a bydliště. Jestliže podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena a dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Petice se podávají v písemné formě a je nutno předložit originální 
verzi. Zasílají se poštou nebo je lze doručit osobně. 

8. Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, úřady městských částí Statutárního města Brna 
(kontaktní adresy viz www.brno.cz)
ÚMČ BŽ www.brno.cz/zabovresky 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Všechny útvary Magistrátu města Brna nebo ÚMČ BŽ dle věcné příslušnosti, obecně 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Nejsou požadovány.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou stanoveny. 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 
dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi se uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dle předmětu petice mohou být dotčeny útvary Magistrátu města Brna, městské části města Brna, případně další subjekty veřejné správy.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žádné činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Petice nelze vyřídit elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

18. Jaké jsou související předpisy
Listina základních práv a svobod, uvozená Ústavním zákonem č. 
23/1991 Sb.; zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; Statut města Brna;  Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic; Pravidla pro přijímání, evidování a vyřizování stížností.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nelze uplatnit.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace
Internet – portál veřejné správy.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je 
možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Stížnost. Upravují Pravidla pro přijímání, evidování a vyřizování 
stížností. 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Úsek tajemnice ÚMČ BŽ 

26. Kontaktní osoba
Ing. Lenka Uvarová 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 07. 2003

28. Popis byl naposledy aktualizován
03. 03. 2010

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Jednotný postup pro přijímání, projednávání a vyřizování petic ve 
smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, je upraven pro 
útvary MČ BŽ Pravidly pro přijímání, projednávání a 
vyřizování petic, schválenými RMČ BŽ         


 

Soubory ke stažení:
Soubor ke stažení pravidla_petice2.doc (doc, velikost: 52 kB)
Soubor ke stažení pravidla_petice2.pdf (pdf, velikost: 70 kB)