Stížnost


1. Identifikační číslo
001

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace.
Stížnost. 

4. Základní informace k životní situaci
Stížnost je podání, jež vyjadřuje určitý projev nespokojenosti s 
něčím nebo s někým a týká se zejména osobních zájmů osoby, která je učinila. Za stížnost se nepovažují návrhy na zahájení řízení, odvolání, námitky proti jednotlivým úkonům a opatřením spojeným s výkonem rozhodnutí podle zvláštních předpisů. Stížnost podaná ve prospěch jiného je oznámením, stížnost sledující širší společenský prospěch je podnětem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let. Právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Stížnost nemá předepsanou formu a náležitosti, musí však být patrné kdo ji činí, které věci se týká, případně co se navrhuje.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Stížnosti se podávají písemně (v individuálních případech 
zaměstnanec sepíše záznam na stanovený tiskopis), stížnosti je možné zaslat poštou, doručit osobně, popř. jiným způsobem (telefon, fax, e-mail).

8. Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, úřady městských částí Statutárního města Brna (kontaktní adresy viz www.brno.cz)
Úřad městské části Brno-Žabovřesky

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Všechny útvary Magistrátu města Brna nebo ÚMČ BŽ dle věcné příslušnosti

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Nejsou požadovány, dle vlastního uvážení je stěžovatel předloží 
současně se stížností.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář ani forma stížnosti není stanovena.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Stížnosti musí být prošetřeny a vyřízeny bezodkladně, nejdéle do 60 dnů ode dne, kdy byly doručeny ÚMČ BŽ. Jde-li o 
působnost ZMČ BŽ, nejpozději do 90 dnů. 
Stěžovatel je v uvedené lhůtě písemně informován o způsobu vyřízení stížnosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dotčené útvary Magistrátu města Brna, Městské části Brno-Žabovřesky, případně další subjekty veřejné správy.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Lze využít e-mail: info@zabovresky.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ust. § 16 odst. 2 
písm. g), odst. 3, ust. § 17. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ust. § 175. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ust. § 16a.

18. Jaké jsou související předpisy
Listina základních práv a svobod, uvozená Ústavním zákonem č. 
23/1991 Sb.; zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; Statut města Brna;  Pravidla pro přijímání, evidování a vyřizování stížností.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nelze uplatnit, pouze lze podat opakovanou 
stížnost, pokud obsahuje nové skutečnosti. U stížností dle § 175 
správního řádu lze požádat nadřízený správní orgán o přešetření 
způsobu vyřízení stížnosti.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejsou.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace
Internet – portál veřejné správy.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je 
možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Petice. Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Úsek tajemnice ÚMČ BŽ 

26. Kontaktní osoba
Ing. Lenka Uvarová 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2006

28. Popis byl naposledy aktualizován
03. 03. 2010

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Jednotný postup pro přijímání, evidování a vyřizování stížností je 
upraven pro útvary MČ BŽ Pravidly pro přijímání, 
evidování a vyřizování stížností, schválenými RMČ BŽ. 

Soubor ke stažení:
Soubor ke stažení pravidla_stiznosti.pdf (pdf, velikost: 252 kB)