Ohlášení odboru stavebnímu


Pojmenování (název) životní situace
Ohlášení stavby

Základní informace k životní situaci
Stavební úřad je dle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu. Ohlašování typů a druhů jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací je specifikováno v ust. § 104 odst. 2 stavebního zákona. Souhlas s provedením ohlášené stavby platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit.
Kdo je oprávněn v této věci  jednat  (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
U staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e) je nutné podání žádosti na formuláři předepsaném vyhláškou č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění - příloha č. 8. Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Písemným podáním žádosti na příslušném formuláři doloženém přílohami osobně na podatelnu nebo poštou na ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit
Na odboru stavebním ÚMČ  Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, vedlejší budova, II. patro

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Odbor stavební ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, vedlejší budova, II. patro

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Žádost včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Jaké jsou potřebné formuláře  a kde jsou  k dispozici
Formulář  ohlášení stavby  lze  získat na odboru stavebním ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, B 616 00 Brno, dále na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz 

Jaké jsou v této životní situaci  správní a jiné  poplatky a jak je uhradit
Správní poplatek za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou upravuje zákon č. 634/2004 Sb. o správních  poplatcích v platném znění. Poplatek je možno zaplatit hotově v úřední dny na pokladně ÚMČ Brno – Žabovřesky, nebo bezhotovostním převodem na příjmový účet GE Money Bank 19-14327514/0600, variabilní symbol 1361

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů ode dne podání ohlášení  na stavební  úřad

Kteří jsou další dotčení účastníci postupu
Nejsou  jiní účastníci – nejedná se o správní řízení

Jaké další činnosti jsou  po vás jako  žadateli požadovány
Žádné

Můžete využít tuto elektronickou službu
Podání  je třeba uplatnit písemně na zákonem  předepsaném formuláři  dle přílohy č.  8  vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění včetně příloh

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon vč. souvisejících právních předpisů

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Za porušení stavebního zákona se ukládají pokuty dle § 178, § 179, § 180 a § 181 stavebního zákona
 
Příslušné informace můžete získat  také z jiných zdrojů
Ne

Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou