Vydání územního souhlasu


Pojmenování (název) životní situace
Žádost o vydání územního souhlasu

Základní informace k životní situaci
Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas za podmínek uvedených v ust. § 96 zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. Podmínkou pro vydání územního souhlasu je, aby záměr byl v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit
 
Kdo je oprávněn v této věci  jednat  (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba

Jaké jsou podmínky a postup  pro řešení životní situace
Podání žádosti na formuláři předepsaném vyhláškou č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění - příloha č.7
Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře

Jakým  způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Písemným podáním žádosti na příslušném formuláři doloženém přílohami osobně na podatelnu nebo poštou na ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno

Na kterém úřadu můžete tuto životní  situaci řešit
Na Odboru stavebním ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00  Brno, vedlejší budova, II. patro

Kde, s kým a kdy můžete  tuto životní situaci řešit
Odbor stavební ÚMČ  Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, vedlejší budova, II. patro

Jaké doklady a informace musíte  mít s sebou
Žádost včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou  k dispozici
Formulář  žádosti o územní souhlas  lze  získat na odboru stavebním ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, B 616 00 Brno, dále na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky, jak je uhradit
Poplatky se vyměřují  dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Poplatek je možno zaplatit hotově v úřední dny na pokladně ÚMČ Brno – Žabovřesky, nebo bezhotovostním převodem na příjmový účet GE Money Bank 19-14327514/0600, variabilní symbol 1361

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Souhlas se vydává do 30 dnů ode dne  podání žádosti stavebnímu úřadu  je-li žádost úplná a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona.

Kteří jsou další dotčení účastníci  postupu
Nejsou  jiní účastníci – nejedná se o správní řízení

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Žádné

Můžete využít tuto elektronickou  službu
Podání  je třeba uplatnit písemně na zákonem  předepsaném formuláři  dle přílohy č.7  vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění včetně příloh

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Dle  zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a  stavebním  řádu, stavební zákon vč. souvisejících právních předpisů


Jaké jsou opravné prostředky a jak se  uplatňují
Není řádný opravný prostředek

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Za porušení stavebního zákona se ukládají  pokuty  dle  §178, §179, §180, §181 stavebního zákona

Příslušné informace můžete získat  také z jiných zdrojů
Ne

Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou