Vydání územního rozhodnutí


Pojmenování (název) životní situace
Žádost o vydání územního rozhodnutí

Základní informace k životní situaci
V souladu s ust. § 76 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let

Kdo je oprávněn v této věci  jednat  (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání žádosti na formuláři předepsaném vyhláškou č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění - příloha č.1-5 (dle druhu územního rozhodnutí)
Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Písemným podáním žádosti na příslušném formuláři doloženém přílohami osobně na podatelnu nebo poštou na ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit
Na odboru stavebním ÚMČ  Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, vedlejší budova, II. patro

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Odbor stavební ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, vedlejší budova, II. patro

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Žádost včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář  žádosti o územní rozhodnutí  lze  získat na odboru stavebním ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, B 616 00 Brno, dále na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz 

Jaké jsou v této životní situaci  správní poplatky a jak je uhradit
Správní poplatek za vydání rozhodnutí  o umístění  stavby upravuje zákon č. 634/2004 Sb. o správních  poplatcích v platném znění. Poplatek je možno zaplatit hotově v úřední dny na pokladně ÚMČ Brno – Žabovřesky, nebo bezhotovostním převodem na příjmový účet GE Money Bank 19-14327514/0600, variabilní symbol 1361

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Dle stavebního zákona  rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne podání žádosti, v daných případech do 90 dnů.

Kteří jsou další dotčení účastníci postupu
§ 85 stavebního zákona stanoví, kdo je účastníkem  územního  řízení

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Žádné

Můžete využít tuto elektronickou službu
Podání  je třeba uplatnit písemně na zákonem  předepsaném formuláři  dle přílohy č. 1-5  vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění včetně příloh

Podle kterého právního předpisu se  postupuje
Dle  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  stavebním  řádu, stavební zákon  vč. souvisejících právních předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí do 15 dnů  ode dne jeho doručení k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna,  prostřednictvím Odboru stavebního ÚMČ Brno-Žabovřesky

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Za porušení stavebního zákona se ukládají  pokuty  dle  §178, §179, §180, §181 stavebního zákona   

Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou

Příslušné informace můžete získat  také z jiných zdrojů
Ne