Žádost o stavební povolení


Žádost o stavební povolení

Pojmenování (název) životní situace
Žádost o stavební povolení

Základní informace k životní situaci
Dle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, je stavební úřad příslušným orgánem ve věci stavebního řádu. Ust. § 103 stavebního zákona obsahuje výčet staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Ust. § 104 stavebního zákona obsahuje výčet jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací vyžadujících ohlášení stavebnímu úřadu. Stavby (a jejich změny), které nejsou zahrnuty v ust. § 103 a § 104 stavebního zákona vyžadují stavební povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání žádosti na formuláři předepsaném vyhláškou č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění - příloha č. 9
Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře

Jakým způsobem můžete zahájit  řešení  této životní situace
Písemným podáním žádosti na příslušném formuláři doloženém přílohami osobně na podatelnu nebo poštou na ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit
Na odboru stavebním ÚMČ  Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, vedlejší budova, II. patro

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Odbor stavební ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, vedlejší budova, II. patro

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Žádost včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář  žádosti o územní rozhodnutí  lze  získat na odboru stavebním ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, B 616 00 Brno, dále na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz 

Jaké jsou v této životní situaci  správní poplatky a jak je uhradit
Správní poplatek za vydání rozhodnutí  o umístění  stavby upravuje zákon č. 634/2004 Sb. o správních  poplatcích v platném znění. Poplatek je možno zaplatit hotově v úřední dny na pokladně ÚMČ Brno – Žabovřesky, nebo bezhotovostním převodem na příjmový účet GE Money Bank 19-14327514/0600, variabilní symbol 1361

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Dle stavebního zákona  rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů

Kteří jsou další dotčení účastníci postupu
§ 109 stavebního zákona stanoví, kdo je účastníkem  stavebního  řízení

Jaké další činnosti jsou po vás jako  žadateli  požadovány
Žádné

Můžete využít tuto elektronickou  službu
Podání  je třeba uplatnit písemně na zákonem  předepsaném formuláři  dle přílohy č. 9 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění včetně příloh

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Dle  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním  řádu, stavební zákon vč. souvisejících právních předpisů

 
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí do 15 dnů  ode dne jeho  doručení k Odboru územního a stavebního řízení  Magistrátu města Brna, prostřednictvím odboru stavebního UMČ Brno-Žabovřesky

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Za porušení stavebního zákona se ukládají pokuty dle § 178,  § 179 § 180 a §181 stavebního zákona

Příslušné informace můžete získat  také z jiných zdrojů
Ne

Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou