Oznámení o užívání stavby


Pojmenování (název) životní situace
Oznámení o užívání stavby

Základní informace k životní situaci
Dokončenou stavbu popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4-8, nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k), nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu anebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 nebo certifikátu autorizovaného inspektora podle § 117, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby podle § 129, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání žádosti na formuláři předepsaném vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění - příloha č. 11
Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře

Jakým způsobem můžete zahájit  řešení  této životní situace
Písemným podáním žádosti na příslušném formuláři doloženém přílohami osobně na podatelnu nebo poštou na ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno

Na kterém úřadu můžete tuto životní  situaci řešit
Na Odboru stavebním ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00  Brno, vedlejší budova, II. patro

Kde, s kým a kdy můžete  tuto životní situaci řešit
Odbor stavební ÚMČ  Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, vedlejší budova, II. Patro

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Žádost včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář  žádosti o územní souhlas  lze  získat na odboru stavebním ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, B 616 00 Brno, dále na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky, jak je uhradit
Poplatky se vyměřují  dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Poplatek je možno zaplatit hotově v úřední dny na pokladně ÚMČ Brno – Žabovřesky, nebo bezhotovostním převodem na příjmový účet GE Money Bank 19-14327514/0600, variabilní symbol 1361

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek podle § 119 odst. 2, nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

Kteří jsou další dotčení účastníci postupu
Pouze stavebník

Jaké další činnosti jsou po vás jako  žadateli  požadovány
Žádné

Můžete využít tuto elektronickou  službu
Podání  je třeba uplatnit písemně na zákonem  předepsaném formuláři  dle přílohy č. 11  vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění včetně příloh

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Dle  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním  řádu, stavební zákon  vč. souvisejících právních předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Není řádný opravný prostředek

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Za porušení stavebního zákona se ukládají pokuty dle § 178, § 179,§ 180 a §181 stavebního zákona
Příslušné informace můžete získat  také z jiných zdrojů
Ne

Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou