Žádost o vydání kolaudačního souhlasu


Pojmenování (název) životní situace
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Základní informace k životní situaci
Dle ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění „ Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání žádosti na formuláři předepsaném vyhláškou č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění - příloha č. 12
Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře

Jakým způsobem můžete zahájit  řešení  této životní situace
Písemným podáním žádosti na příslušném formuláři doloženém přílohami osobně na podatelnu nebo poštou na ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit
Na odboru stavebním ÚMČ  Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, vedlejší budova, II. patro

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Odbor stavební ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, vedlejší budova, II. patro

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Žádost včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář  žádosti o územní rozhodnutí  lze  získat na odboru stavebním ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, B 616 00 Brno, dále na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky, jak je uhradit
Správní poplatek za vydání rozhodnutí  o umístění  stavby upravuje zákon č. 634/2004 Sb. o správních  poplatcích v platném znění. Poplatek je možno zaplatit hotově v úřední dny na pokladně ÚMČ Brno – Žabovřesky, nebo bezhotovostním převodem na příjmový účet GE Money Bank 19-14327514/0600, variabilní symbol 1361

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Kolaudační souhlas není rozhodnutím, lhůty vyplývají z ust. § 122 stavebního zákona
o    stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby, ZKP musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
o    nezjistí-li stavební úřad závady bránící v bezpečném užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas
o    jsou-li na stavbě zjištěny závady, bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, stavební úřad rozhodnutím užívání stavby zakáže

Kteří jsou další dotčení účastníci postupu
Účastníkem řízení podle ust. § 122 odst. 4 stavebního zákona je stavebník, vlastník stavby,  popřípadě budoucí uživatel stavby

Jaké další činnosti jsou po vás jako  žadateli  požadovány
Žádné

Můžete využít tuto elektronickou  službu
Podání  je třeba uplatnit písemně na zákonem  předepsaném formuláři  dle přílohy č. 12 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění včetně příloh

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Dle  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním  řádu, stavební zákon  vč. souvisejících právních předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Není řádný opravný prostředek

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Za porušení stavebního zákona se ukládají pokuty dle § 178, § 179, § 180 a §181 stavebního zákona
Příslušné informace můžete získat  také z jiných zdrojů
Ne

Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou