Oznámení změny v užívání stavby


Pojmenování (název) životní situace
Oznámení změny v užívání

Základní informace k životní situaci
Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí,  v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání žádosti na formuláři předepsaném vyhláškou č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění - příloha č. 14
Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře

Jakým  způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Písemným podáním žádosti na příslušném formuláři doloženém přílohami osobně na podatelnu nebo poštou na ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno

Na kterém úřadu můžete tuto životní  situaci řešit
Na Odboru stavebním ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00  Brno, vedlejší budova, II. patro

Kde, s kým a kdy můžete  tuto životní situaci řešit
Odbor stavební ÚMČ  Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, vedlejší budova, II. patro

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Žádost včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář  žádosti o územní souhlas  lze  získat na odboru stavebním ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, B 616 00 Brno, dále na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky, jak je uhradit
Poplatky se vyměřují  dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Poplatek je možno zaplatit hotově v úřední dny na pokladně ÚMČ Brno – Žabovřesky, nebo bezhotovostním převodem na příjmový účet GE Money Bank 19-14327514/0600, variabilní symbol 1361

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Jestliže stavební úřad s oznámením souhlasí, zašle do 30-ti dnů ode dne oznámení souhlas tomu, kdo změnu oznámil. Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení není úplné nebo změna v užívání stavby nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu se změnou v užívání stavby, rozhodně usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení.

Kteří jsou další dotčení účastníci postupu
Okruh účastníků řízení je vymezen ust. § 27 odst. 1a a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění.
Jaké další činnosti jsou po vás jako  žadateli  požadovány
Souhlas vlastníka nemovitosti. 

Můžete využít tuto elektronickou  službu
Podání  je třeba uplatnit písemně na zákonem  předepsaném formuláři  dle přílohy č. 14  vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění včetně příloh


Podle kterého právního předpisu se postupuje
Dle  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním  řádu, stavební zákon  vč. souvisejících právních předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí do 15 dnů  ode dne jeho  doručení k Odboru územního a stavebního řízení  Magistrátu města Brna, prostřednictvím odboru stavebního UMČ Brno-Žabovřesky

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Za porušení stavebního zákona se ukládají pokuty dle § 178, § 179,§ 180 a §181 stavebního zákona
Příslušné informace můžete získat  také z jiných zdrojů
Ne

Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou