Odstraňování staveb


Pojmenování (název) životní situace
Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

Základní informace k životní situaci
Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v ust. §103, nejde-li o stavbu podle § 103 odst. 1 písm. e) bodu 4-8, nebo stavbu v níž je obsažen azbest.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba

Jaké jsou podmínky a postup  pro řešení životní situace
Podání žádosti na formuláři předepsaném vyhláškou č.503/2006Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění - příloha č. 15
Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře

Jakým  způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Písemným podáním žádosti na příslušném formuláři doloženém přílohami osobně na podatelnu nebo poštou na ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno

Na kterém úřadu můžete tuto životní  situaci řešit
Na Odboru stavebním ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00  Brno, vedlejší budova, II. patro

Kde, s kým a kdy můžete  tuto životní situaci řešit
Odbor stavební ÚMČ  Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, vedlejší budova, II. patro

Jaké doklady a informace musíte  mít s sebou
Žádost včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou  k dispozici
Formulář  žádosti o územní souhlas  lze  získat na odboru stavebním ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, B 616 00 Brno, dále na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky, jak je uhradit
Poplatky se vyměřují  dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Poplatek je možno zaplatit hotově v úřední dny na pokladně ÚMČ Brno – Žabovřesky, nebo bezhotovostním převodem na příjmový účet GE Money Bank 19-14327514/0600, variabilní symbol 1361

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Stavbu lze odstranit, pokud stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášení takového záměru nesdělí, že k odstranění je třeba povolení.

Kteří jsou další dotčení účastníci postupu
Nejsou  jiní účastníci – nejedná se o správní řízení

Jaké další činnosti jsou po vás jako  žadateli  požadovány
Žádné

Můžete využít tuto elektronickou  službu
Podání  je třeba uplatnit písemně na zákonem  předepsaném formuláři  dle přílohy č. 15  vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění včetně příloh

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Dle  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním  řádu, stavební zákon  vč. souvisejících právních předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Není řádný opravný prostředek

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Za porušení stavebního zákona se ukládají pokuty dle § 178, § 179,§ 180 a §181 stavebního zákona
Příslušné informace můžete získat  také z jiných zdrojů
Ne

Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou