Interní audit

Interní audit
Mgr. Karel Krejčí 
věž, 4. patro, dv. č. 45
telefon:  549 523 550
e-mail:   audit@zabovresky.cz

 

Interní auditor  je samostatný, funkčně nezávislý pracovník, organizačně oddělený od řídících výkonných struktur úřadu. Je přímo podřízen starostovi městské části, jmenovaný Radou městské části Brno-Žabovřesky.
Přehled základních právních předpisů ve vztahu k internímu auditu
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční  kontrole ve veřejné správě, v platném znění
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/1991 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění
Interní audit je systematické vyhodnocování rozmanitých operací, řídících a kontrolních mechanismů, nástrojů a opatření, která mají zjistit, zda:
 • finanční a provozní informace jsou přesné a spolehlivé
 • rizika vztahující se k úřadu jsou identifikována a minimalizována
 • externí nařízení a přijaté interní zásady a postupy jsou dodržovány
 • zdroje (finanční prostředky a majetek)
 • jsou využívány účelně a hospodárně
 • záměry a cíle úřadu jsou efektivně dosahovány
Interní audit zahrnuje zejména:
 • finanční audit, který ověřuje, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním
 • audit systémů, který prověřuje a hodnotí systémy zajištění příjmů úřadu, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy Veřejných prostředků
 • audit výkonu, který zkoumá výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému
 • zpracovává roční a střednědobé plány jednotlivých auditů
 • zpracovává výroční zprávu
 • zabezpečuje veřejnosprávní kontrolu následnou u příspěvkových organizací v působnosti MČ BŽ
 • zajišťuje metodickou a konzultační činnost v oblasti zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému

 

Podle zadaného hledání nebyla nalezena žádná shoda