Odbor kultury a vnějších vztahů

mailto:rubin@mc-zabovresky.cz
www.kdrubin.cz

KD Rubín, Makovského nám. 3
Rubínek, Poznaňská 10

PhDr. Petra Kačírková, Ph.D., vedoucí

  
Daniela Malíková
Heda Navrátilová

Robin Plšek
Lukáš Riedel
Michal Plšek

   

541 213 632
kd.kacirkova@zabovresky.cz

541 213 704
541 213 704

541 213 704
541 213 704
541 213 704


PhDr. Petra Kačírková, Ph.D. - vedoucí odboru

 • zajišťuje souhrnné ekonomické agendy vyplývající z programové a provozní činnosti KD Rubín a Rubínek včetně ekonomických rozborů
 • spolupracuje s finančním odborem při sestavování rozpočtu MČŽ a zabezpečení jeho plnění
 • řídí činnost kulturního domu Rubín a Rubínek
 • spolupracuje při zajišťování programu KD Rubín a Rubínek,  jejich propagaci a prodeji vstupenek, uzavírá programové smlouvy
 • vede evidenci veškeré ekonomické dokumentace k jednotlivým pořadům
 • zajišťuje hospodářskou činnost KD Rubín a Rubínek včetně inventarizace
 • zajišťuje využití přímých prostor KD Rubín (gymnastický sál, velký sál) a Rubínku (2 salonky a velký sál),  uzavírá nájemní smlouvy jednorázové i dlouhodobé
 • zastupuje programového referenta v době jeho nepřítomnosti

Daniela Malíková, programový referent

 • organizuje a podílí se na zajišťování propagací pořadů KD Rubín a Rubínku vyrábí plakáty, zajišťuje prodej vstupenek, jedná s předprodejními místy a s  výlepovými agenturami
 • informuje o programech v KD Rubín firmy, školy i soukromé osoby, které o to projevily zájem
 • vyúčtovává stálou zálohu na drobný nákup materiálu
 • spolupracuje při zpracovávání ekonomické agendy vyplývající z programové a provozní činnosti KD Rubín a Rubínku
 • stará se o pronájmy gymnastického a tanečního sálu, připravuje podklady pro fakturaci pro nájemce těchto prostor
 • podílí se na zajišťování využití prostor v KD Rubín i v Rubínku, případně podkladů pro uzavírání nájemních smluv na tyto prostory.
 • podílí se na zajišťování hospodářské činnosti KD Rubín, spolupracuje při inventarizacích, vede evidenci drobného hmotného majetku
 • provádí předběžnou finanční kontrolu Správce rozpočtových prostředků jako odpovědný pracovník
 • kontroluje a řídí pomocný personál (pořadatele, uklízečky atd.).
 • podílí se na plnění usnesení RMČ BŽ a ZMČ BŽ ve věcech působnosti odboru.
 • plní další úkoly podle pokynů nadřízených, které souvisejí s výkonem zastávané funkce
 • zastupuje vedoucí odboru a kulturního referenta v době jejich celodenní nepřítomnosti

Robin Plšek, správce objektu

 • zajišťuje správu a údržbu KD Rubín
 • podílí se na zajišťování hospodářské činnosti KD Rubín, spolupracuje při inventarizacích
 • zajišťuje úklid v prostorách KD Rubín a jeho okolí
 • spolupracuje při přípravě sálu před pořady a při technickém zajištění akcí
 • zajišťuje personál pro kulturní a sportovní akce zajišťované odborem
 • kontroluje dodržování smluvních podmínek nájemci v KD Rubín a Rubínku
 • provádí běžný úklid a drobnou údržbu v prostorách KD Rubín a Rubínku a jejich okolí, provádí přípravu sálů před pořady a technicky zajišťuje celou akci

Lukáš Riedel, technický pracovník

Michal Plšek, technický pracovník

 

Pronájem prostor v kulturním domě Rubín a Rubínek

Postup vyřízení
cenik_kd_rubin_a_dsa_rubinek.pdf