Odbor pečovatelské služby

Sídlo:  Středisko pečovatelské služby, Horova 77/200,  616 00 Brno.

pecovatelska.sluzba@zabovresky.cz

Tel. 541 261 213                         pondělí - pátek    6.00 - 19.00 hod.

Mgr. Kateřina Grácová,
vedoucí odboru
I. patro
tel.č.: 515 264 206
mob: 777 356 907
ps.gracova@zabovresky.cz
   
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE:   
MUDr., Bc. Zuzana Hušková
příz. dv.č. 10  tel.č.: 515 264 205
ps.huskova@zabovresky.cz
Bc. Helena Šímovápříz. dv.č. 11   tel.č.: 515 264 203
ps.simova@zabovresky.cz
Mgr. Marta Friedbergová  příz. dv.č. 08tel.č.: 515 264 201
ps.friedbergova@zabovresky.cz
Bc. Kateřina Oharková příz. dv.č. 10   tel.č.: 541 261 214
ps.oharkova@zabovresky.cz
Mgr. Zuzana Brázdovápříz. dv.č. 09tel.č.: 515 264 204
ps.brazdova@zabovresky.cz
 Bc. Kristýna Freiová příz. dv.č. 08 tel.č.: 515 264 202
ps.freiova@zabovresky.cz
   
 TECHNICKO-EKONOMICKÝ ÚSEK:  tel.č.: 776 202 309
 Radka Jánošová příz. dv.č. 09 tel.č.: 515 264 209
 Pavla Dvořáková, DiS. příz. dv.č. 09 tel.č.: 515 264 209


1.  Struktura a náplň práce  odboru

Mgr. Kateřina Grácová – vedoucí odboru

 • zpracovává materiály pro registraci tří sociálních služeb na MPSV (Pečovatelská služba, Denní centrum, Odlehčovací služby)
 • spolupracuje se sociálním odborem Jihomoravského KÚ a hlásí předepsaným způsobem veškeré změny, které se týkají registrace (finanční, personální, změny v činnosti v provozu apod.)
 • spolupracuje s OSP MMB v rámci kvalitního poskytování soc. služeb v městě Brně
 • metodicky vede pracovníky podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách
 • zajišťuje komplexní výkon činností všech tří registrovaných služeb pro městské části Žabovřesky, Jundrov, Komín, Žebětín a část Brno - střed
 • zodpovídá za výkon všech činností daných odboru Organizačním řádem ÚMČ Brno - Žabovřesky
 • vyřizuje stížnosti občanů podané na pracovníky OPS, v případě zjištění porušení pracovní kázně zjednává nápravu
 • zodpovídá za materiální a technické vybavení pracovníků OPS
 • zodpovídá za výši úhrady za jednotlivé úkony
 • odpovídá za správné vypracování smlouvy mezi uživatelem služby a ÚMČ na poskytování sociálních služeb a výkaznictví za odbor
 • spolupracuje se zdravotními zařízeními, ošetřujícími lékaři a sociálními organizacemi apod.
 • organizuje vzdělávání pracovníků odboru a řídí jejich profesní rozvoj

MUDr., Bc.  Zuzana Hušková - sociální pracovnice (zastupuje Bc. Kristýna Freiová)

 • zajišťuje sociální služby v okrsku Žabovřesky - dolní část
 • zabezpečuje chod jídelny OPS, Horova 77
 • provádí sociální šetření, jedná se zájemcem o službu, sepisuje žádosti o zavedení 
 • sociální služby a připravuje podklady pro vydání smluv včetně jejich vyhotovení
 • zajišťuje zavedení sociální služby na základě smlouvy s uživatelem, poskytuje služby dle standardů kvality sociálních služeb
 • provádí poradenskou činnost, psychosociální podporu a akutní intervenci
 • koordinuje činnost pracovnic v sociálních službách
 • dohlíží na plnění individuálního plánování služby, které bylo stanoveno s uživatelem služby na základě osobního cíle
 • zpracovává podklady pro vyúčtování služeb, stanovuje výši úhrady za poskytované služby dle platného ceníku
 • provádí finanční kontrolu dle § 26 zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole
 • vede předepsanou dokumentaci o průběhu každé sociální služby u uživatele, vyřizuje stížnosti občanů podané na podřízené pracovníky
 • spolupracuje při sestavování plánu a rozpočtu OPS
 • zajišťuje technicko-hospodářskou činnost včetně inventur a věcí, za které zodpovídá
 • další pracovní kompetence

Bc. Helena Šímová - sociální pracovnice

 • zajišťuje sociální služby v okrsku Brno - střed - Moravské nám. - Lidická -Nerudova ul. a část Žabovřesk
 • zabezpečuje chod prádelny a DC Hygienického střediska OPS, Horova 77
 • provádí sociální šetření, jedná se zájemcem o službu, sepisuje žádosti o zavedení 
 • sociální služby a připravuje podklady pro vydání smluv včetně jejich vyhotovení
 • zajišťuje zavedení sociální služby na základě smlouvy s uživatelem, poskytuje služby
 • dle standardů kvality sociálních služeb
 • koordinuje činnost pracovnic v sociálních službách
 • dohlíží na plnění individuálního plánování služby, které bylo stanoveno s uživatelem
 • služby na základě osobního cíle
 • zpracovává podklady pro vyúčtování služeb, stanovuje výši úhrady za poskytované
 • služby dle platného ceníku
 • provádí poradenskou činnost, psychosociální podporu a akutní intervenci
 • provádí finanční kontrolu dle § 26 zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole
 • vede předepsanou dokumentaci o průběhu každé sociální služby u uživatele, vyřizuje stížnosti občanů podané na podřízené pracovníky
 • spolupracuje při sestavování plánu a rozpočtu OPS
 • zajišťuje technicko-hospodářskou činnost, včetně inventur a věcí, za které zodpovídá
 • další pracovní kompetence

Mgr.  Marta Friedbergová - sociální pracovnice (zástupkyně vedoucí)

 • zajišťuje sociální služby v okrsku Komín, DPS Komín, Součkova 4, 6
 • zabezpečuje sociální služby pro uživatele DC Domovinky OPS, Horova 77 
 • provádí sociální šetření, jedná se zájemcem o službu, sepisuje žádosti o zavedení sociální služby a připravuje podklady pro vydání smluv včetně jejich vyhotovení
 • zajišťuje zavedení sociální služby na základě smlouvy s uživatelem, poskytuje služby dle standardů kvality sociálních služeb
 • koordinuje činnost pracovnic v sociálních službách
 • dohlíží na plnění individuálního plánování služby, které bylo stanoveno s uživatelem služby na základě osobního cíle
 • zpracovává podklady pro vyúčtování služeb, stanovuje výši úhrady za poskytované služby dle platného ceníku provádí poradenskou činnost, psychosociální podporu a akutní intervenci
 • provádí finanční kontrolu dle § 26 zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole
 • vede předepsanou dokumentaci o průběhu každé sociální služby u uživatele, vyřizuje stížnosti občanů podané na podřízené pracovníky
 • spolupracuje při sestavování plánu a rozpočtu OPS
 • zajišťuje technicko-hospodářskou činnost, včetně inventur a věcí, za které zodpovídá
 • další pracovní kompetence

Bc. Kateřina Oharková - sociální pracovnice

 • zajišťuje sociální služby v okrsku Žabovřesky - horní část, Žebětín
 • zabezpečuje sociální služby pro uživatele Odlehčovací služby OPS, Horova 77
 • provádí sociální šetření, jedná se zájemcem o službu, sepisuje žádosti o zavedení 
 • sociální služby a připravuje podklady pro vydání smluv včetně jejich vyhotovení
 • zajišťuje zavedení sociální služby na základě smlouvy s uživatelem, poskytuje služby
 • dle standardů kvality sociálních služeb
 • koordinuje činnost pracovnic v sociálních službách
 • dohlíží na plnění individuálního plánování služby, které bylo stanoveno s uživatelem
 • služby na základě osobního cíle
 • zpracovává podklady pro vyúčtování služeb, stanovuje výši úhrady za poskytované
 • služby dle platného ceníku
 • provádí poradenskou činnost, psychosociální podporu a akutní intervenci
 • provádí finanční kontrolu dle § 26 zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole
 • vede předepsanou dokumentaci o průběhu každé sociální služby u uživatele, vyřizuje stížnosti občanů podané na podřízené pracovníky
 • spolupracuje při sestavování plánu a rozpočtu OPS
 • zajišťuje technicko-hospodářskou činnost, včetně inventur a věcí, za které zodpovídá
 • další pracovní kompetence

Mgr. Zuzana Brázdová - sociální pracovnice

 • zajišťuje sociální služby v okrsku Jundrov a část Žabovřesk, CDS Žižkova 3, Masarykova čtvrť
 • zabezpečuje sociální služby
 • provádí sociální šetření, jedná se zájemcem o službu, sepisuje žádosti o zavedení sociální služby a připravuje podklady pro vydání smluv včetně jejich vyhotovení
 • zajišťuje zavedení sociální služby na základě smlouvy s uživatelem, poskytuje služby dle standardů kvality sociálních služeb
 • koordinuje činnost pracovnic v sociálních službách
 • dohlíží na plnění individuálního plánování služby, které bylo stanoveno s uživatelem služby na základě osobního cíle
 • zpracovává podklady pro vyúčtování služeb, stanovuje výši úhrady za poskytované služby dle platného ceníku
 • provádí poradenskou činnost, psychosociální podporu a akutní intervenci
 • provádí finanční kontrolu dle § 26 zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole
 • vede předepsanou dokumentaci o průběhu každé sociální služby u uživatele, vyřizuje stížnosti občanů podané na podřízené pracovníky
 • spolupracuje při sestavování plánu a rozpočtu OPS
 • zajišťuje technicko- hospodářskou činnost, včetně inventur a věcí, za které zodpovídá
 • další pracovní kompetence

Technicko-ekonomický úsek

 • zajišťuje realizaci technického zabezpečení objektu PS
 • připravuje a zpracovává rozpočet pro Odbor sociální péče MMB po konzultaci s vedoucí OPS a vedoucí OF
 • zpracovává návrh na dotace z MPSV, finanční rozvahy rozpočtu pro Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje
 • dává návrh na změny v rozpočtu a sleduje efektivnost využití rozpočtových prostředků
 • vypracovává rozbory a komentáře k čerpání rozpočtu pro ÚMČ
 • vyhotovuje objednávky, spravuje finanční zálohu, provádí drobné nákupy pro OPS
 • zpracovává a eviduje veškeré faktury, kontroluje jejich věcnou a číselnou správnost
 • zajišťuje a organizuje údržbu a opravy majetku OPS, zařazení nového majetku do účetních sestav a vyřazení majetku z účetních sestav
 • provádí inventury majetku OPS a vybavuje odbor hmotným inventářem
 • vybírá a eviduje platby na obědy od docházejících klientů OPS
 • vede skladové hospodářství drogerie
 • provádí nákup a evidenci pracovních oděvů a jejich inventarizaci, nákup jednorázových a pracovních pomůcek pro zaměstance OPS
 • provádí archivaci spisové agendy OPS
 • zajišťuje administrativní a technické záležitosti pro OPS

2.  Informace pro občany

Poskytování sociálních služeb se provádí podle zákona O sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádí některá ustanovení tohoto zákona.

Zřizovatelem pečovatelské služby Brno - Žabovřesky je Statutární město Brno. Poskytovatelem je Úřad městské části Brno - Žabovřesky Horova 28, 616 00 Brno.

Odbor pečovatelské služby má registraci  na Krajském úřadě Jihomoravského kraje na poskytování těchto služeb:

Pečovatelská služba  - služba terénní
Denní centrum          - služba ambulantní
Odlehčovací služby    - služba pobytová

Sociální služby jsou podle Statutu města Brna poskytovány občanům městských částí Žabovřesk, Komína, Jundrova, Žebětína a části Brna -středu, která je ohraničena ulicemi: Štefánikova, Hrnčířská, Lidická, Moravské nám., Joštova, Údolní, Tvrdého a Preslova.

Pracovníci OPS jsou Vám k dispozici  pro podání informací, vyřízení vaší žádosti o poskytnutí sociální služby, podání podnětů a připomínek.

Veškeré informace jsou občanům poskytovány bezplatně.

Služba SENIOR CENTRUM
Horova 77, 616 00  Brno
tel.: 541 261 213

Otevírací doba:  pondělí 14:00 - 19:00 hodin.

Najdete u nás:

 • odborné sociální poradenství z oblasti bezpečnosti, prevence a sociální oblasti, poradenství z oblasti domácího násilí a jeho prevence
 • klidné a přátelské prostředí
 • možnost registrace do slevové sítě Senior Pas
 • přístup k počítači s internetem
 • nabídku volnočasových aktivit

CENTRUM BRNĚNSKÝ SENIOR (každé pondělí 15-19 hodin)

 • kompletní odborné poradenství pro osoby se syndromem demence a jejich rodinné příslušníky
 • informační materiály
 • diagnostický test
 • Objednání na tel. č. 515 264 204 nebo 541 261 214

Všechny služby jsou zdarma.

 

 

 

 


 

 

 

Odlehčovací služby

Potřebujete-li vzhledem k věku, chronickému onemocnění nebo zdravotnímu stavu pomoc druhé osoby nebo rodinných příslušníků, kteří o Vás dočasně nemohou pečovat
sazebnik_os.pdf

Centrum denních služeb

Potřebujete-li vzhledem k věku, zdravotnímu stavu nebo postižení pomoc druhé osoby při osobní hygieně, stravování či společenský kontakt
sazebnik_cds.pdf

Terénní pečovatelská služba

Potřebujete-li vzhledem k věku, zdravotnímu stavu nebo postižení pomoc druhé osoby
sazebnik_ps.pdf