Odbor sociální

socialni@zabovresky.cz

Mgr. Jitka Horáková
vedoucí  odboru
p. kř. příz. dv.č. 04
tel.č: 549 523 530
773 013 048
horakova@zabovresky.cz
Bc. Denisa Machálková
p. kř. příz. dv.č. 05
tel.č: 549 523 531
773 197 355
machalkova@zabovresky.cz
Jana Izdná, DiS.
p. kř. příz. dv.č. 03

tel.č: 549 523 532
607 162 032
izdna@zabovresky.cz
Bc. Pavla Jurnečková
p. kř. příz. dv.č. 05
tel.č: 549 523 534
731 289 854
jurneckova@zabovresky.cz

Mgr. Hana Petruchová

p. kř. příz. dv.č. 03


tel.č: 549 523 535
606 302 852
petruchova@zabovresky.cz

Bohuslava Posoldová, DiS. p. kř. příz. dv.č. 06  


tel.č: 549 523 536
608 113 087
posoldova@zabovresky.cz

    


Mgr. Jitka Horáková - vedoucí odboru

 •  zabezpečuje plnění usnesení RMČ BŽ a ZMČ BŽ ve věcech působnosti odboru
 • zpracovává, případně zajišťuje a garantuje zpracování podkladů pro jednání komisí RMČ BŽ
 • odpovídá za splnění všech úkolů odboru a za spolupráci s ostatními odbory a orgány obce
 • řídí, koordinuje, kontroluje a metodicky vede pracovníky odboru
 • odpovídá za dodržování standardů sociálně-právní ochrany dětí
 • prověřuje a vyřizuje stížnosti připomínky a podněty
 • zajišťuje veškeré úkony spojené s výkonem odborných praxí studentů či stážistů
 • zastupuje referentku sociální péče v její nepřítomnosti

 

Mgr. Hana Petruchová - zástupkyně vedoucí odboru, kurátorka pro děti a mládež

 • vede komplexní spisovou dokumentaci v rozsahu stanoveném zákonem
 • vykonává funkci sociálního kurátora pro děti a mládež s opakovanými poruchami chování závažnějšího rázu, nebo těch, se kterými je vedeno přestupkové či trestní řízení
 • poskytuje sociálně právní a výchovné poradenství dětem a rodičům při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů a akutních krizových situací a dále zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotních pracovišť a jiných zařízení
 • zúčastňuje se úkonů v přípravných řízeních a hlavních líčeních v trestních věcech mladistvých
 • zastupuje děti s poruchami chování v řízení o ústavní výchově a zúčastňuje se trestního řízení proti mladistvým
 • navštěvuje nezletilé a mladistvé, kteří jsou umístěni v ústavních zařízeních a věznicích
 • provádí šetření týkající se poměrů dítěte a pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte
 • ukládá výchovná opatření, činí opatření na ochranu dětí, jsou-li v zájmu dítěte
 • vykonává dohled nad výchovou dětí, kdy dohled byl stanoven soudem nebo správním orgánem 
 • vykonává funkci opatrovníka osob, jejichž pobyt není znám

 

Jana Izdná, DiS. - referentka sociálně-právní ochrany dětí

 • vede komplexní spisovou dokumentaci v rozsahu stanoveném zákonem
 • přijímá oznámení o ohrožených dětech, provádí sociální depistáž a vykonává poradenskou činnost
 • provádí šetření týkající se poměrů dítěte a pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte
 • ukládá výchovná opatření, činí opatření na ochranu dětí, jsou-li v zájmu dítěte
 • aktivně vykonává funkci opatrovníka dítěte při řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé
 • podává zprávy soudům a orgánům činných v trestním řízení
 • sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy a monitoruje pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc včetně pravidelných návštěv
 • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do péče jiné fyzické osoby nežli rodiče
 • zprostředkovává spolupráci s odbornými zařízeními, mediátorem - v případě potřeby uloží dítěti nebo rodičům, či osobám odpovědným za výchovu dítěte spolupráci s odborným pracovištěm rozhodnutím ve správním řízení
 • vykonává dohled nad výchovou dětí, kdy dohled byl stanoven soudem nebo správním orgánem 
 • vede pohovory s nezletilými dětmi zejména za účelem zjištění jejich názorů a to i bez vědomí zákonných zástupců či osob odpovědných za jejich výchovu

 

Bc. Denisa Machálková - referentka sociálně-právní ochrany dětí

 • vede komplexní spisovou dokumentaci v rozsahu stanoveném zákonem
 • přijímá oznámení o ohrožených dětech, provádí sociální depistáž a vykonává poradenskou činnost
 • provádí šetření týkající se poměrů dítěte a pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte
 • ukládá výchovná opatření, činí opatření na ochranu dětí, jsou-li v zájmu dítěte
 • aktivně vykonává funkci opatrovníka dítěte při řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé
 • podává zprávy soudům a orgánům činných v trestním řízení
 • sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy a monitoruje pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc včetně pravidelných návštěv
 • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do péče jiné fyzické osoby nežli rodiče
 • zprostředkovává spolupráci s odbornými zařízeními, mediátorem - v případě potřeby uloží dítěti nebo rodičům, či osobám odpovědným za výchovu dítěte spolupráci s odborným pracovištěm rozhodnutím ve správním řízení
 • vykonává dohled nad výchovou dětí, kdy dohled byl stanoven soudem nebo správním orgánem 
 • vede pohovory s nezletilými dětmi zejména za účelem zjištění jejich názorů a to i bez vědomí zákonných zástupců či osob odpovědných za jejich výchovu

 

Bc Pavla Jurnečková - referentka sociálně-právní ochrany dětí

 • vede komplexní spisovou dokumentaci v rozsahu stanoveném zákonem
 • přijímá oznámení o ohrožených dětech, provádí sociální depistáž a vykonává poradenskou činnost
 • provádí šetření týkající se poměrů dítěte a pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte
 • ukládá výchovná opatření, činí opatření na ochranu dětí, jsou-li v zájmu dítěte
 • aktivně vykonává funkci opatrovníka dítěte při řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé
 • podává zprávy soudům a orgánům činných v trestním řízení
 • sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy a monitoruje pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc včetně pravidelných návštěv
 • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do péče jiné fyzické osoby nežli rodiče
 • zprostředkovává spolupráci s odbornými zařízeními, mediátorem - v případě potřeby uloží dítěti nebo rodičům, či osobám odpovědným za výchovu dítěte spolupráci s odborným pracovištěm rozhodnutím ve správním řízení
 • vykonává dohled nad výchovou dětí, kdy dohled byl stanoven soudem nebo správním orgánem 
 • vede pohovory s nezletilými dětmi zejména za účelem zjištění jejich názorů a to i bez vědomí zákonných zástupců či osob odpovědných za jejich výchovu

 

Bohuslava Posoldová, DiS. - referentka sociální péče

 • zajišťuje pohřby osamělých osob na území MČ BŽ
 • vede agendu osob omezených ve svéprávnosti
 • rozhoduje v 1. stupni správního řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a dohlíží, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti
 • podílí se na řešení otázek bydlení seniorů a občanů těžce zdravotně postižených v domech s pečovatelskou službou ve spolupráci s městem
 • dle ust. § 91 odst. 6 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby
 • vykonává sociální práce se seniory, zejména sociální poradenství 

 

 

Žádost o byt zvláštního určení - byt v domě s pečovatelskou službou


formular_zadost_o_byt_v_dps.pdf (velikost: 158 kB)

Žádost o byt zvláštního určení - bezbariérový


formular_zadost_o_bezbarierovy_byt.pdf (velikost: 155 kB)

Podklady pro řízení ve věci ustanov. zvláštního příj. dávky důchod. zabezpečení


podklady_pro_zpd_a_souhlas_zpd.pdf (velikost: 174 kB)

Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v ČR - majitel účtu


zadost_vyplaty_duchodu_poukazem_na_ucet_v_cr.pdf (velikost: 54 kB)