Odbor stavební

stavebni@zabovresky.cz

Ing. Hana Meitnerová
vedoucí odboru
vedlejší budova, 2.p.

tel. č.: 549 523 570
meitnerova@zabovresky.cz

Mgr. Lucie Hučalová vedlejší budova, 2.p. 

tel.č.: 549 523 571
hucalova@zabovresky.cz

Daniela Houzarová  vedlejší budova, 2.p. 

tel.č.: 549 523 574
houzarova@zabovresky.cz

Ing. Miluše Uhnavávedlejší budova, 2.p.

tel.č.: 549 523 576
uhnava@zabovresky.cz

Josef Švehla vedlejší budova, 2.p

tel.č.: 549 523 575
svehla@zabovresky.cz

Odbor stavební

Jednotliví pracovníci odboru stavebního nemají rozdělenu svoji činnost ani z hlediska územního, tedy podle jednotlivých ulic, ale ani z hlediska specializace na jednotlivé druhy správních řízení.
Vzhledem k poměrné komplikovanosti platných předpisů doporučujeme v konkrétních případech vždy předchozí konzultaci na našem Odboru stavebním
(úřední dny pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.)

Formuláře žádostí a platnou legislativu naleznete na
http://www.mmr.cz/  sekce územní plánování a stavební řád

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Novela-stavebniho-zakona/Provadeci-vyhlasky/Informace-k-provadecim-vyhlaskam-ke-stavebnimu-zak

A.   Odbor stavební
Odbor stavební rozhoduje jako orgán státní správy v 1. stupni o umisťování staveb na území městské části Brno-Žabovřesky. Na základě stavebním zákonem předepsaných řízení vydává územní rozhodnutí o umístění staveb, o ochranných pásmech, o využití území, o dělení či scelování pozemků a o případných stavebních uzávěrách.
Dle výsledků územních řízení pak vydává stavební povolení, povolení k odstraňování staveb, povolení ke změnám v užívání staveb nebo jejich částí a pod.
Pokud účastníci řízení s rozhodnutími stavebního úřadu nesouhlasí, mají možnost se odvolat k příslušnému odvolacími orgánu, kterým je odbor územního
a stavebního řízení Magistrátu města Brna, prostřednictvím místního stavebního úřadu.
V rámci běžných stavebních řízení vykonává i některé činnosti tzv. speciálních stavebních úřadů, V našem případě se jedná o povolování staveb dopravních komunikací (pouze komunikací místního významu, nikoli hlavních tahů základního komunikačního systému). Dále pro městskou část zabezpečuje stavební úřad i výkon činností speciálního stavebního úřadu vodohospodářského (pouze pro občany - jde především o povolování staveb studní).
Základním podkladem pro činnost odboru stavebního je schválený Územní plán města Brna, platný od.15. prosince 1994, který je aktualizovaný každý rok
příslušnou vyhláškou, s dodatky, změnami a opravami. V současné době probíhají práce OUPR MMB na novém UPmB.
Pro potřeby vyváženého územního rozvoje městské části a jednoznačného rozhodování je nezbytné ÚPmB dopracovávat podrobnější urbanistickou dokumentací.
 Na území městské části v oblastech podél řeky Svratky je dnes platná stavební uzávěra, která byla dána v platnost územním rozhodnutím č 169 - Č.j.
454/91-327!Ví+Pa/Kon ze dne 18.6.1991.
Rozhodnutí Č.j.: Vod.1581/1990-235-231/1-Ho, o stanovení ochranných režimů PHO 1. stupně, PHO 2. stupně, a vnějšího a vnitřního PHO 3. Stupně podél řeky Svratky, bylo zrušeno opatřením obecné povahy dne 16.7.2013.
Území podél řeky Svratky se dotýká aktualizované opatření Č.j. :VLHZ-6540/00-Háj - o zátopovém území řeky Svratky.
Územní rozhodnutí Č. 117 ze dne 22.11.1995 vymezuje ochranné pásmo radioreleového spoje v pásu mezi výškovými objekty Cheposu na Kounicově ulici
a Lipovým vrchem v Brně Bystrci.
Území Žabovřeských luk je ÚPmB vyhlášeno biocentrem územního systému ekologické stability krajiny s ochranným regulačním režimem ve smyslu
zákona č. 114/1992 Sb.
V oblasti Kraví hory a při ulici Veveří je zpracovaná urbanistická studie Kraví hora - Brno střed.
Podél ulic Veveří, Minská, Horova, Štursova je zpracovaná urbanistická studie Osa východ - západ architekta Šrubaře.
V oblasti ul. Stránského je platná urbanistická studie - Zastavovací urbanistická studie ul. Stránského - vypracoval Arch. Design.
Na části území Žabovřesk od ulic Kamenomlýnská , Žabovřeská směrem k centru je Ochranné pásmo Městské památkové rezervace města Brna
Ve smyslu zákona č.222/1999 Sb., o zajištění obrany české republiky jsou Ministerstvem obrany české republiky vymezeny zájmy na území městské části Žabovřesky, jejichž ochranou je pověřena v zastoupení ministerstva Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno-Židenice.

Činnost odboru stavebního se v současné době řídí zejména těmito předpisy:
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
- zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení - správní řád
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- vyhláška č. 398/2009 Sb., obecných technických požadavcích zabezpečujících    užívání staveb    osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
- vyhláška č..254/2001 Sb., vodní zákon
- sdělení č. 8/2006 Sb., kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976   Sb., o územním    plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních   úřadů, které jsou    stavebními úřady ke dni 1.11.2005
- vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací   dokumentaci a    způsobu evidence plánovací činnosti
- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném   znění
- vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního   opatření a    stavebního řádu
- zákon č. . 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku   nebo ke stavbě    (zákon o vyvlastnění)
- zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím   stavebního zákona a    zákona o vyvlastnění
- zákon č č, 128/2000 Sb., o obcích
- o vyhláška Č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací   dokumentaci
- zákon č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění
- zákon č. 150/2002 S., soudní řád správní, v platném znění
- zákon č. 200/1990 S., o přestupcích, v platném znění
- vyhláška Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění
- zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
- zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekta a o výkonu.   povolání    autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výrobě, v platném znění
- zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění
- zákon Č. 406/2000 S., o hospodaření s energií, v platném znění

B.  ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA, BRNO-ŽABOVŘESKY, ODBOR STAVEBNÍ
Ve smyslu zákona 106/1999 Sb. v rámci práva občanů na informace poskytuje informace a kopie z dokumentů odboru stavebního ve smyslu stavebního zákona a výše uvedených právních předpisů, a to jen ze zde vedených a ukončených správních řízení. Informace  kde je povinným tyto informace poskytnout. Nemůže poskytovat informace, které jsou předmětem činnosti ostatních odborů městské části (majetkového a bytového, všeobecného, matriky a pod.), stejně jako informace z činnosti odborných komisí (které jsou poradními orgány starosty a místní správy), a informace vyplývající z činností jiných orgánů (MMB, katastrálního úřadu, soudů apod.)
Všechny informace budou předávány bez údajů chráněných proti zveřejnění - tzn., že budou podány informace poskytnutelné a objektivně existující.

Povinný subjekt může v souladu s § 12 zák. 106/99 omezit poskytnutí informace pokud jde o informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného
subjektu, pokud zákon nestanoví jinak. To platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

ZÁVĚR:
Závěrem je s politováním nutné konstatovat, že není dostatek prostředků na zhotovování stavebně projekční a územně urbanistické dokumentace, posudků apod., abychom byli schopni lépe reagovat ve spolupráci s jinými architekty, odborníky a s Vámi spoluobčany na potřeby rozvoje území městské části.

ÚPLNÝ VÝPIS VZORŮ PODÁNÍ

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Žádost o územní souhlas
Ohlášení stavby
Žádost o stavební povolení
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaným inspektorem
Oznámení o užívání stavby
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Oznámení změny v užívání stavby
Ohlášení odstranění

 NĚKTERÉ PŘÍKLADY VEDENÍ ŘÍZENÍ PŘED STAVEBNÍM ÚŘADEM
Postupy k uvedeným příkladům naleznete v jednotlivých životních situacích níže.  

Vzhledem k velkému množství různých vzoru podání a komplikovanosti platných předpisů doporučujeme v konkrétních případech vždy předchozí konzultaci na našem odboru stavebním (úřední dny pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.)


Žádost o změnu stavby před dokončením

Postup při vyřízení

Odstraňování staveb

Postup při vyřízení

Oznámení změny v užívání stavby

Postup při vyřízení

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Postup při vyřízení

Oznámení o užívání stavby

Postup při vyřízení

Žádost o stavební povolení

Postup vyřízení

Vydání územního rozhodnutí

Podání žádosti

Vydání územního souhlasu

Podání žádosti

Ohlášení odboru stavebnímu

Jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce