Odbor veřejných služeb

verejnesluzby@zabovresky.cz

Vedoucí odboru
Bc. Miloš Adam 
  věž  2.p. dv.č. 25 tel.č.: 549 523 560
adam@zabovresky.cz
    
Referát dopravy    
Referent dopravy a
silničního hospodářství
Ing. Olga Radová
  věž  2.p. dv.č. 24 tel.č.: 549 523 562
radova@zabovresky.cz
    
Referent obchodu a
služeb

Bc. Petr Helán
  věž  2.p. dv.č. 24tel.č.: 549 523 561
helanp@zabovresky.cz
    
Referent OV
Ing. Tomáš Vokoun 
  věž  1.p. dv.č. 12 tel.č.: 549 523 568
vokoun@zabovresky.cz
    
Referát přestupků
Mgr. Tarina Divisová
  věž  2.p. dv.č. 22 tel.č.: 549 523 563
divisova@zabovresky.cz
Hana Pištěláková  věž  2.p. dv.č. 22 tel.č.: 549 523 564
pistelakova@zabovresky.cz
    
Referát životního prostředí
Ing. Lenka Svobodová 
  věž  2.p. dv.č. 21 tel.č.: 549 523 567
svobodova@zabovresky.cz
Ing. Linda Charousová   věž  2.p. dv.č. 21 tel.č.: 549 523 566
charousova@zabovresky.cz
Ing. Martina Důjková   věž  2.p. dv.č. 21 tel.č.: 549 523 569
dujkova@zabovresky.cz

 

RECEPCE, PODATELNA   
Hana Biščáková - recepce, podatelna  recepcetel.č: 549 523 511
biscakova@zabovresky.cz
Jana Burianová - recepce, podatelna  recepce tel.č: 549 523 511
burianova@zabovresky.cz


vedoucí odboru - Bc. Miloš Adam

 • projednává přestupky s výjimkou přestupků projednávaných jinými odbory ÚMČ Brno-Žabovřesky dle Organizačního řádu přijímá oznámení o shromážděních nepřesahujících rámec MČ BŽ a rozhoduje o jejich zákazu
 • řeší stížnosti
 • zajišťuje právní agendu odboru
 • organizuje výběrová řízení
 • připravuje smluvní vztahy s odběrateli
 • odpovídá za čerpání rozpočtu
 • zajišťuje organizačně technické zabezpečení voleb
 • plní úkoly na úseku sčítání lidu, domů a bytů
 • spolupracuje s finančním odborem při sestavování rozpočtu
 • vyjadřuje se k záměrům rozvoje pozemních komunikací, parkovišť a odstavných ploch na území MČ BŽ
 • vyjadřuje se k organizaci individuální dopravy a pravidelné hromadné osobní dopravy na území MČ BŽ a k navrhovaným změnám v dopravě
 • zajišťuje funkci tajemníka Komise pro dopravu a bezpečnost RMČ BŽ a Komise pro životní prostředí a rodinu RMČ BŽ
 • provádí kontrolu úklidu budovy radnice

referent zásobování a podatelny - Hana Biščáková
podatelna, telefonní ústředna

 • zajišťuje příjem a odesílání veškerých podání
 • podává základní informace
 • vede sklad kancelářských potřeb

 

referent zásobování a podatelny - Jana Burianová
podatelna, telefonní ústředna

 • zajišťuje příjem a odesílání veškerých podání
 • podává základní informace
 • vede sklad kancelářských potřeb  
referent přestupků - Mgr. Tarina Divisová

prestupky@zabovresky.cz

 • zastupuje vedoucí odboru
 • projednává přestupky s výjimkou přestupků projednávaných jinými odbory ÚMČ Brno-Žabovřesky dle Organizačního řádu
 • prověřuje a vyřizuje připomínky, podněty a stížnosti ve věcech působnosti zastávané funkce
 • provádí objasňování přestupků s výjimkou přestupků projednávaných jinými odbory ÚMČ Brno-Žabovřesky dle Organizačního řádu
 • provádí příkazní a blokové řízení
 • zajišťuje funkci tajemnice Komise pro životní prostředí a rodinu RMČ BŽ

referent přestupků - Pištěláková Hana

 • prověřuje a vyřizuje připomínky, podněty a stížnosti ve věcech působnosti zastávané funkce
 • připravuje spisový materiál pro zahájení přestupkového řízení
 • podává informace o občanech ve věci záznamů v evidenci přestupků
 • vydává souhlas s udělením státního občanství ČR
 • vede evidenci a provádí vymáhání uložených pokut
 • zajišťuje agendu zabraných a propadnutých věcí
 • vede evidenci chat a garaží
 • vydává potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu  
 • vede archiv

referent obchodu a služeb - Bc. Petr Helán

 • vykonává agendu na úseku veřejných služeb
 • provádí kontrolní činnost na území MČ BŽ
 • vykonává funkci referenta požární ochrany
 • vyměřuje a vymáhá  místní poplatky za užívání veřejného prostranství
 • vydává rybářské lístky, vede jejich evidenci a vyhotovuje předpisy plateb za jejich držení
 • zabezpečuje agendu stánkového prodeje, užívání veřejného prostranství (vydává a vymáhá platební výměry)
 • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
 • ve spolupráci s MP a PČR dává požadavky na odstranění opuštěných vozidel - vraků
 • prověřuje a vyřizuje stížnosti, připomínky a podněty ve věcech působnosti zastávané funkce
 • zabezpečuje lokální deratizaci na území MČ BŽ
 • omezuje nebo jinak upravuje zásobování pitnou vodou příp. její užívání v případě nedostatku
 • kontroluje dodržování vyhl. MMB o podmínkách chovu zvířat na území MČ BŽ
 • vykonává funkci požárního preventisty
 • vykonává dozor nad dodržováním předpisů o státních symbolech
 • vede agendu vyhrazených parkovacích stání
 • vede a aktualizuje přehled území MČ BŽ a připravuje návrhy na provádění územních změn
 • navrhuje pojmenování ulic a jiných veřejných prostranství

referent dopravy a silničního hospodářství - Ing. Olga Radová

 • vykonává působnost silničního správního úřadu I. stupně na místních a účelových komunikacíchna území MČ BŽ mimo základní komunikační systém
 • vyměřuje a vymáhá  správní poplatky v případě vydaných rozhodnutí
 • zabezpečuje agendu zvláštního užívání komunikací
 • vyjadřuje se k organizaci dopravy místního významu
 • spolupracuje se správci a majiteli inženýrských sítí a veřejného osvětlení
 • prověřuje a vyřizuje připomínky, podněty a stížnosti ve věcech působnosti zastávané funkce
 • vykonává státní odborný dozor nad místními a účelovými komunikacemi na území MČ BŽ
 • zajišťuje údržbu, opravy

referent životního prostředí - Ing. Lenka Svobodová

 • pečuje o veřejnou zeleň na území MČ BŽ
 • připravuje smlouvy s firmami udržujícími zeleň, kontroluje prováděné práce a proplácení faktur 
 • odpovídá za čerpání rozpočtu na úseku péče o životní prostředí   
 • provádí kontrolní činnost na úseku údržby ploch veřejné zeleně
 • povoluje kácení stromů rostoucích mimo les
 • prověřuje a vyřizuje stížnosti na úseku ŽP
 • zabezpečuje rozvoj a rekonstrukci zeleně

referent životního prostředí - Ing. Linda Charousová

 • vykonává státní správu dle zvláštních právních předpisů o státní správě v oblasti nakládání s odpady
 • zajišťuje optimální podmínky pro likvidaci komunálního odpadu, včetně separace odpadu
 • spolupracuje s policií při zajišťování původců nepovolených skládek na území MČ BŽ, včetně jejich likvidace
 • zajišťuje agendu související s pálením suchého rostlinného materiálu a obtěžování kouřem
 • zajišťuje provoz, opravy a další činnosti nutné k řádnému provozu vodního zdroje HV-100
 • prověřuje a vyřizuje stížnosti, připomínky a podněty ve věcech působnosti zastávané funkce
 • zajišťuje agendu odchytu volně žijících koček na území MČ BŽ
 • spolupracuje s Krajskou veterinární správou na úseku ochrany zvířat proti týrání
 • kontroluje dodržování vyhlášky MMB o podmínkách chovu zvířat na území MČ BŽ
 • zastupuje referenta životního prostředí v době jeho nepřítomnosti

referent životního prostředí - Ing. Martina Důjková

 • provádí kontrolní činnost na úseku údržby silniční zeleně
 • vydává vyjádření ke vstupu do zeleně svěřené MČ BŽ
 • zajišťuje výběr, dopravu a instalaci vánočního stromu a slavnostní světelné výzdoby
 • zajišťuje kompletní péči o mobiliář, dětská hřiště, psí výběhy a kamerový systém na území MČ BŽ
 • provádí správu a zajišťuje aktualizaci pasportu a inventarizace zeleně, pasportu mobiliáře, pasportu odpadového hospodářství a aplikace třídění odpadu
 • dohlíží ve spolupráci s policií na provádění údržby ploch zeleně všech vlastníků na území MČ BŽ
 • zajišťuje provádění back office pro referát životního prostředí
 • prověřuje a vyřizuje stížnosti, připomínky a podněty ve věcech působnosti zastávané funkce
 • zastupuje referenta životního prostředí v době jeho nepřítomnosti

 referent účelových komunikací - Ing. Tomáš Vokoun

 • zajišťuje výkon odborných agend samosprávy souvisejících s veřejně přístupnými účelovými komunikacemi a dopravními plochami včetně jejich součástí
 • vede pasport veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch včetně jejich součástí
 • zajišťuje prohlídky a evidenci aktuálního stavu veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch včetně jejich součástí, zpracovává návrh plánu oprav a rekonstrukcí veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch včetně jejich součástí
 • připravuje věcné podklady pro uzavírání smluv a objednávek týkajících se oprav a rekonstrukcí veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch včetně jejich součástí, připravuje materiály pro výběrová řízení ve věci oprav a rekonstrukcí veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch včetně jejich součástí a zpracovává materiály do Rady MČ Brno-Žabovřesky, sleduje čerpání rozpočtu na opravy a rekonstrukce veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch včetně jejich součástí
 • zajišťuje technický dozor při realizaci oprav a rekonstrukcí veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch včetně jejich součástí    
 • navrhuje zařazení veřejně přístupných účelových komunikací do sítě místních komunikací v součinnosti se správcem místních komunikací
 • vydává souhlas za vlastníka veřejně přístupných účelových komunikací pro připojování sousedních nemovitostí
 • za vlastníka veřejně přístupných účelových komunikací žádá o omezení veřejného přístupu
 • zajišťuje sjízdnost a schůdnost místních komunikací a veřejných prostranství na území MČ BŽ, kontroluje prováděné práce a proplácení faktur   
 • odpovídá za čerpání rozpočtu na úseku údržby komunikací    

Dopravní studie - Plovdivská 7 - 2017


pruvodni_zprava_plovdivska_7.pdf

Informace k regeneraci zeleně ve vnitrobloku Pod Kaštany


regenerace_zelen_vnitroblok.pdf (velikost: 147 kB)

Užívání veřejného prostranství

Místní poplatek
zadost_o_vymereni_mistniho_poplatku.pdf

Kácení dřevin

Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
zadost_o_povoleni_kaceni_drevin_aktualizace_2019.pdf

Odpad

Kam s odpadem, který nelze odložit do běžných popelnic u domů

Evidence zemědělských podnikatelů

Žádost o zápis do evidence zemědělských podnikatelů nebo vyřazení z evidence
zadost_zapis_evidence_zempodnikatel.pdf

Rybářské lístky

Žádost o vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku

Chaty a garáže

Přidělení evidenčního čísla

Přestupky

Oznámení spáchání přestupku

Zvláštní užívání komunikace

Reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod.
zadost_o_zvlastni_urivani_komunikace_2019.pdf

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

Zřízení sjezdu
zadost_povoleni_sjezdu_2019.pdf

Uzavírka pozemní komunikace

Žádost o povolení uzavírky
zadost_uzavirka_komunikace_2019.pdf