V rámci Odboru sociálního je vykonávána činnost sociálně-právní ochrany dětí.

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Co to vlastně je?
Sociálně-právní ochrana dětí je soubor zákonem upravených činností směřujících k ochraně a zajištění práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte a působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Sociálně-právní ochrana dětí je upravena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (Pazlarová, 2013).
V České republice zajišťují sociálně-právní ochranu orgány sociálně právní ochrany dětí a další právnické a fyzické osoby mající k takové činnosti pověření. Významným orgánem sociálně-právní ochrany je obecní úřad obce s rozšířenou působností, neboť má možnost bezprostředně sledovat ochranu práv dítěte a včas činit potřebná opatření. Takovýmto orgánem je i OSPOD při ÚMČ Brno–Žabovřesky, jakožto jedna z městských částí Statutárního města Brna. Vykonává sociálně-právní činnost v rámci tzv. přenesené působnosti, vyjma agendy náhradní rodinné péče  - tuto zabezpečuje Magistrát města Brna (viz Statut města Brna).

OSPOD při ÚMČ Brno-Žabovřesky se v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů zaměřuje na preventivní a poradenskou činnost, vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, přistupuje k výchovným opatřením a opatřením na ochranu dětí (podávání podnětů a návrhů k soudu), pořádá případové konference, vyhodnocuje situaci dítěte a vypracovává individuální plány ochrany dítěte. Sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy, řeší výchovné problémy a trestnou činnost nezletilých a mladistvých, vykonává funkci kolizního opatrovníka a úzce spolupracuje s Komisí pro sociálně-právní ochranu dětí zřízenou Magistrátem města Brna.

OSPOD při ÚMČ Brno-Žabovřesky se při své činnosti řídí platnými právními normami,  standardy kvality sociálně-právní ochrany a hlásí se k Etickému kodexu Společnosti sociálních pracovníků ČR.

PRINCIPY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V ČR:

- Zásadním principem poskytování sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí.
- Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem dětem mladších 18 let (pokud nenabyly zletilosti dříve) bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženství a dále.
- Poskytování sociálně-právní ochrany je bezplatné.
- Stát je odpovědný za ochranu dětí před tělesným nebo duševním násilím, za ochranu jejich zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického a mravního. Nenahrazuje však plnění povinností a odpovědnost rodičů. Nezasahuje do jejich postavení jako nositelů rodičovské odpovědnosti. Výjimkou jsou situace, kdy jsou práva či vývoj dítěte ohroženy.
- Je kladen zvláštní důraz na preventivní působení.
- Při rozhodování o vhodnosti řešení je třeba brát ohled na potřebnou kontinuitu ve výchově dítěte ve spojitosti s jeho etnickým, náboženským, kulturním a jazykovým původem.
- Děti, jež se dočasně nebo trvale nachází mimo své rodinného prostředí, mají právo na zvláštní ochranu a pomoc. Ta se týká zejména zprostředkování některé z forem náhradní výchovy.
- OSPOD je povinen sledovat výkon ústavní nebo ochranné výchovy, aniž by zasahoval do řízení a provozu předmětného zařízení. Cílem této činnosti je mimo jiné sledování dodržování práv dětí, a dále hodnotí, zda trvají důvody pro pobyt dítěte mimo rodinu a jak se vyvíjejí vztahy mezi rodiči a dětmi.
- Jedním z cílů sociálně-právní ochrany je rovněž sanace rodin (jednotlivé činnosti, které směřují k odvrácení možnosti odebrání dítěte mimo rodinu, nebo k realizaci kontaktů dítěte s rodinou v průběhu jeho umístění, nebo k umožnění jeho bezpečného návratu zpět domů).

KDO JE CÍLOVOU SKUPINOU?

Cílovou skupinou jsou rodiny s nezletilými dětmi, to jsou děti do osmnácti let věku mající trvalý pobyt na území městské části Brno-Žabovřesky, popř., které zde žijí (ve výjimečných případech i jiné rodiny), a které se nachází v obtížných životních situacích, přičemž je nezbytné jim poskytnout sociálně-právní ochranu.
 
NA KTERÉ DĚTI SE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA ZEJMÉNA ZAMĚŘUJE?

Velkou měrou se zaměřuje na děti, které se ocitly v situaci, kdy se jim rozpadá rodina, viz odkaz  Péče o dítě a rodinu.
Dále se pak zejména zaměřuje na děti:
- jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo
nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti
- které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy
- které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití
- které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte
- na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu
- které jsou na základě žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umisťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízení trvá déle než 6 měsíců
- které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami
- které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty a nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu
pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Sociálně-právní ochrana pojímá na našem pracovišti tyto základní oblasti:

Péče o dítě a rodinu
Kuratela dětí a mládeže

Právní normy


ospod_pravni_normy.pdf (velikost: 180 kB)

Hodiny pro veřejnost


ospod_hodiny_pro_verejnost-1.pdf (velikost: 202 kB)

Kde nás najdete


ospod_kde_nas_najdete-1.pdf (velikost: 230 kB)

Působnost - seznam ulic


ospod_pusobnost_seznam_ulic-1.pdf (velikost: 189 kB)