Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Postup podle ust. § 5 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Podle ust. § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mají občané právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce, je-li žádost podepsána nejméně 0,5% občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

Podle ust. § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mají občané právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty, obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce do 90 dnů.

Podle ust. § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen č.zákonů) mohou fyzické i právnické osoby podávat písemné žádosti o poskytnutí informace. Povinný subjekt tuto žádost posoudí a:

  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle § 14 odst. 2 zákona postupu vyřízení žádosti podle zákona, zejména podle § 14a a § 15 vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů od jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. případě že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  4. nerozhodne-li podle § 15 zákona, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

Podle „Pravidel pro přijímání, projednávání a vyřizování petic“ mohou občané podávat
petice. Písemná odpověď na podanou petici musí být zaslána zástupci petičního výboru, nebo tomu, kdo petici podal, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla doručena. Písemné odpovědi na petice, které podléhají schválení zastupitelstva obce nebo rady obce musí být zaslána petičnímu výboru, nebo tomu, kdo petici podal nejpozději do 60 dnů ode dne kdy byla doručena.

Podle „Pravidel pro přijímání, evidování a vyřizování stížností“, mohou fyzické nebo
právnické osoby podávat stížnosti. Stížnosti musí být prošetřeny a vyřízeny bezodkladně, nejdéle do 30 dnů ode dne kdy byla doručeny. Stížnost, kterou nelze vyřídit do 30 dnů od jejího doručení, musí být vyřízena nejdéle do 60 dnů. Skutečnost, že stížnost byla přijata a do kdy bude vyřízena, musí být stěžovateli sdělena do 30 dnů od jejího přijetí.


Všechny shora uvedené žádosti, stížnosti, podněty, dožádání, či návrhy se podávají
písemně na podatelně ÚMČ BŽ nebo elektronicky na adrese
info@zabovresky.cz

Organizační řád - schéma


schema_umc_bz_(1.7.2018)___kopie.pdf (velikost: 72 kB)

ZNAK městské části Brno-Žabovřesky


zabovresky_znak.pdf (velikost: 17 kB)

Organizační řád ÚMČ BŽ

Úplné znění
organizacni_rad_2011.pdf